Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia i epidemiologia żywieniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.DIEP.SM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia i epidemiologia żywieniowa
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy: Dietetyka, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: DIETETYKA / ECTS: 2 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy - obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu demografii i epidemiologii żywieniowej. Wprowadzone zostaną podstawowe terminy z zakresu demografii i epidemiologii. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące oceny i uwarunkowań stanu zdrowia, miary częstości chorób. Studenci zostaną także zapoznani z najważniejszymi osiągnięciami epidemiologii.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze populacyjnym. Pojęcie zdrowia i choroby dawniej i dziś. Czynniki wpływające na stan zdrowia populacji. Zmiany w uwarunkowaniach stanu zdrowia na przestrzeni lat.

Metody diagnozowania stanu zdrowia populacji. Źródła informacji.

Demografia: podstawowe pojęcia, obiekt badań demografii. Podstawowe dane demograficzne Polski i innych krajów. Zmiany demograficzne na przestrzeni czasu. Metody analizy demograficznej. Współczynniki demograficzne. Struktura ludności Polski. Ruch naturalny. Prognozy demograficzne.

Wprowadzenie do epidemiologii. Cele i zadania epidemiologii. Definicja i zakres epidemiologii. Epidemiologia w ujęciu historycznym. Epidemiologia współczesna. Dokonania epidemiologii. Sytuacja epidemiczna chorób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce.

Ocena stanu zdrowia zbiorowości. Uwarunkowania stanu zdrowia. Wiek jako determinant stanu zdrowia. Porównanie stanu zdrowia różnych populacji. Klasyczne mierniki stanu zdrowia.

Miary częstości chorób. Mierniki pozytywne i negatywne. Określenie rozpowszechnienia i rozmiarów zjawisk zdrowotnych w populacjach ludzkich. Współczynniki chorobowości, zapadalności, umieralności

Syntetyczne mierniki stanu zdrowia. Nowe mierniki oceny obciążeń zdrowotnych populacji (DALY, HALE). Źródła danych w epidemiologii.

Badania epidemiologiczne. Typy badań epidemiologicznych. Hierarchia wiarygodności wyników badań.

Przygotowanie badania epidemiologicznego. Metody wyboru populacji do badań.

Potencjalne błędy w badaniach epidemiologicznych. Źródło błędów.

Kwestionariusze – zasady układania, metody rozprowadzania. Walidacja.

Tematyka ćwiczeń:

Mierniki stanu zdrowia

Ocena stanu odżywienia populacji. Strategie zapobiegania chorobom. Poziomy zapobiegania. Badania przesiewowe.

Planowanie, realizacja i interpretacja wyników badań epidemiologicznych obserwacyjnych retrospektywnych nad rolą żywienia w występowaniu chorób. Planowanie, realizacja i interpretacja wyników badań epidemiologicznych obserwacyjnych prospektywnych w badaniach żywieniowych.

Randomizowane badania kontrolowane w epidemiologii i medycynie klinicznej.

Strategia badań epidemiologicznych. Rola badań epidemiologicznych opisowych w generowaniu hipotez na temat etiologii chorób i w określaniu związku przyczynowo-skutkowego. Przygotowanie projektu badania epidemiologicznego.

Nieprawidłowe zwyczaje żywieniowe jako obiekt badań nad etiologią chorób. Czynniki ryzyka chorób żywieniozależnych. Przygotowanie kwestionariusza do badań epidemiologicznych.

Literatura:

W. Jędrychowski. Podstawy Epidemiologii. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.

red. J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL, 2010

J. Holzer: Demografia. Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

W. Jędrychowski: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

red. I. Karwat, L. Jabłoński: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Czelej, 2002.

W. Willet: Nutritional epidemiology. Oxford University Press, 1998.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu innowacyjne procesy, trendy rozwojowe i kierunki badań naukowych, a także współczesne techniki oraz metody badawcze, diagnostyczne i analityczne stosowane w zakresie żywienia człowieka i dietetyki (w tym dotyczące analiz demograficznych i epidemiologii żywieniowej) oraz przetwórstwa żywności.

- w sposób pogłębiony pojęcia, teorie i zjawiska z zakresu żywienia człowieka, naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływu na zdrowie człowieka, a także identyfikuje żywność jako źródło składników odżywczych i bioaktywnych, które można modyfikować w celu otrzymania określonej charakterystyki i funkcjonalności.

- założenia i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego.

Student potrafi:

- pozyskać potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji oraz opracować ich syntetyczną analizę z poprawną dokumentacją.

- zastosować podstawowe technologie informatyczne do pozyskiwania i przetwarzania informacji, zastosować zaawansowane metody statystyczne w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowania wyników badań naukowych, przedstawić w formie pisemnej i/lub ustnej opracowanie na temat badanego problemu.

Student jest gotów do:

- śledzenia i przyswajania nowości w nauce o żywności i żywieniu w celu uzupełniania specjalistycznej wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

- wykazania odpowiedzialności za poufność danych pozyskanych od pacjentów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 80%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- sprawozdania z ćwiczeń (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 20%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kostogrys
Prowadzący grup: Renata Kostogrys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kostogrys
Prowadzący grup: Renata Kostogrys, Karolina Łanoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kostogrys
Prowadzący grup: Magdalena Franczyk-Żarów, Renata Kostogrys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kostogrys
Prowadzący grup: Renata Kostogrys, Karolina Łanoszka, Nimasha Vlkova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kostogrys
Prowadzący grup: Renata Kostogrys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)