Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wpływ produkcji roślinnej na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.WPR.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wpływ produkcji roślinnej na środowisko
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona Środowiska 4 sem. stacj inż obow. Monitoring środowiska i zagrozenia ekosystemów
Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. fakultety
Ochrona Środowiska, 5 sem,stacj. inż.SPC
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z wpływem różnych technologii uprawy podstawowych gatunków z grup użytkowych roślin rolniczych na wyniki bezpośrednie - plon i pośrednie - oddziaływanie na stan środowiska rolniczego.

Program obejmuje omówienie różnych technologie produkcji, czyli: wysokonakładowe i zarazem intensywne oraz niskonakładowe - ekstensywne. Technologie integrowane zostaną przedstawione jako opcja produkcyjna i zarazem proekologiczna w relacji do technologi intensywnych bądź ekstensywnych. Uwarunkowania produkcyjne gatunków i odmian wynikają także z oddziaływania czynników siedliskowych oraz sumujących się efektów postępu technologicznego i biologicznego na wysokość i jakość plonu. Ocenie poddany zostanie postęp biologiczny, realizowany poprzez hodowlę roślin, z uwzględnieniem wykorzystania zasobów genowych - bioróżnorodność i wprowadzaniu do uprawy odmian GMO.

Pełny opis:

Wykłady

1. Grupy roślin rolniczych - agrobiologiczne uwarunkowania uprawy - 2 godz.

2. Stan uprawy roślin rolniczych w dzielnicach i jej oddziaływanie na środowisko glebowe - 1 godz.

3-5. Rośliny zbożowe - technologie uprawy, uwarunkowania ilościowo-jakościowe plonu nasion, mieszanki zbożowe - 4 godz.

6-7. Rośliny okopowe - technologie uprawy, wielkość i jakość plonu użytecznego- 4 godz.

8-9. Rośliny przemysłowe - technologia uprawy, kształtowanie produkcyjności i jakości plonu, perspektywy - 4 godz.

10. Rośliny strączkowe i mieszanki zbożowo-strączkowe - 3 godz.

11. Rośliny motylkowe drobnonasienne i mieszanki motylkowo-trawiaste - 3 godz.

12. Rośliny specjalne - tytoń i chmiel, uprawa międzyplonów jako opcja środowiskowa - 3 godz.

13.Znaczenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i jego wpływ na środowisko przyrodnicze i rolnicze. Przykłady osiągnięć hodowlanych o dużym znaczeniu dla rolnictwa i środowiska - 1 godz.

14.Ochrona różnorodności biologicznej w celu wykorzystania jej w ulepszaniu roślin – 1 godz.

15.Metody indukowania zmienności wykorzystywane w ulepszaniu roślin – 2 godz

16.GMO w środowisku rolniczym. Odbiór społeczny GMO – 2 godz.

Ćwiczenia

1. Znaczenie gospodarcze zbóż. Sposoby wykorzystania ziarna. Pszenica, omówienie gatunków, wymagania siedliskowe i nawozowe, wpływ intensywność technologii uprawy na środowisko.

2. Opracowanie założeń teoretycznych (stanowisko w zmianowaniu, system uprawy roli, potrzeby pokarmowe i nawozowe, ilość wysiewu, prowadzenie łanu) do projektu technologii uprawy pszenicy ozimej. Opracowanie projektu karty agrotechnicznej uprawy pszenicy ozimej wg technologii intensywnej i średnio intensywnej.

3. Pszenżyto i żyto, charakterystyka gatunków, wymagania siedliskowe.

4. Jęczmień i owies, charakterystyka gatunków, znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe, wpływ agrotechniki na jakość ziarna, właściwości fitosanitarne roślin owsa. Rola zasiewów mieszanych w ograniczaniu zachwaszczenia i porażenia roślin chorobami.

5. Kukurydza, charakterystyka podgatunków, znaczenie gospodarcze i sposoby użytkowania, oddziaływanie na środowisko, ocena możliwości wykorzystania w uprawie kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON 810.

6. Ziemniak - znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania oraz systemy produkcji, elementy agrotechniki i zabiegi poprawiające bilans próchnicy i składników pokarmowych w glebie, warunki fitosanitarne, a także ograniczające ilość stosowanych pestycydów. Topinambur – alternatywne źródło biomasy.

7. Buraki i pozostałe rośliny okopowe korzeniowe – charakterystyka i znaczenie gospodarcze gatunków. Systemy uprawy roli w produkcji buraka cukrowego i ich wpływ na środowisko glebowe. Właściwości fitosanitarne cykorii.

8. Rzepak - opracowanie założeń teoretycznych (stanowisko w zmianowaniu, system uprawy roli, potrzeby pokarmowe i nawozowe, ilość wysiewu, prowadzenie łanu) do projektu technologii produkcji rzepaku uprawianego w systemie konwencjonalnym i integrowanym. prawy. Opracowanie projektu karty agrotechnicznej uprawy rzepaku ozimego.

9. Pozostałe rośliny oleiste, charakterystyka gatunków, znaczenie gospodarcze, właściwości fitosanitarne gorczycy białej i rzodkwi oleistej.

10. Rośliny włókniste – len i konopie, charakterystyka gatunków, znaczenie gospodarcze, ocena możliwości wykorzystania roślin w remediacji gleby.

11. Produkcyjna i ekologiczna funkcja roślin motylkowatych. Charakterystyka roślin strączkowych.

12. Motylkowe drobnonasienne, charakterystyka gatunków, sposoby użytkowania, wpływ na właściwości fizyko-chemiczne oraz erozyjność gleby.

13. Charakterystyka sposobów rozmnażania roślin, podstawowe zabiegi w doskonaleniu roślin – 1 godz.

14. Zmienność i różnorodność nasion – 1 godz.

15. Konsekwencje genetyczne sposobów rozmnażania – 2 godz.

16. Efekty doskonalenia roślin uprawnych analizowane na podstawie materiałów wydawanych przez COBORU – 2 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 100; ECTS: 4

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 60; ECTS: 2,4

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 40; ECTS: 1,6

Literatura:

Szczegółowa Uprawa Roślin, wyd. I – 1999, wyd. II – 2003, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. AWA, Wrocław T I - ss.481, T II. - ss. 690

Wdrażanie nowych proekologicznych technologii w zakresie produkcji roślin uprawnych. Mat. Szkol. 84/02. IUNG, Puławy, 2002

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych – wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red, B. Sawickiej.Wyd. AR w Lublinie 2000, ss. 477.

Rośliny oleiste - uprawa i zastosowanie, praca zbiorowa pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca. PWRiL Poznań, 2010.

Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii, praca zbiorowa pod red. B. Michalik. PWRiL Poznań, 2009.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin rolniczych oraz cechy charakterystyczne gatunków umożliwiające ich rozpoznanie,

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe),

- zna skład chemiczny organów użytecznych roślin oraz ich wartość użytkową

- ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach

- student charakteryzuje znaczenie postępu hodowlanego w produkcji roślinnej, objaśnia rolę zasobów genowych w hodowli nowych odmian i wskazuje proekologiczne sposoby zwiększania odporności upraw polowych

- definiuje i rozpoznaje sposoby rozmnażania roślin uprawnych

umiejętności:

- student rozpoznaje gatunki roślin rolniczych oraz ich nasiona,

- potrafi dokonać oceny poprawności technologii produkcji roślin uprawianych w rożnych systemach rolniczych

- potrafi ocenić wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost, rozwój, plonowanie roślin rolniczych oraz ich oddziaływanie na środowisko

- wykonuje przygotowanie kwiatostanów zbóż do krzyżowania

- korzysta z informacji zawartych w publikacjach COBORU

kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonych zadań przy opracowywaniu kart agrotechnicznych uprawy roślin,

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej.

- ma świadomość ryzyka i skutków stosowania chemicznych i biologicznych środków produkcji, w tym GMO

- jest wrażliwy na zachowanie bioróżnorodności w produkcji roślinnej

- świadomość roli hodowli roślin w kształtowaniu postępu w produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: test pisemny

Wykłady: zaliczenie pisemne złożone z trzech grup pytań:

1) pytania testowe - test wyboru

2) szczegółowe pytania - test uzupełnienia

3) dwa pytania opisowe

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Klimek-Kopyra, Marek Kołodziejczyk, Maria Moś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.