Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo tropikalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.RT.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo tropikalne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: EKONOMIA / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Cele przedmiotu:

Wykłady dają ogólny obraz potencjału i ograniczeń w produkcji rolniczej strefy ciepłej, mającej kluczowe znaczenia dla wyżywienia ludności w skali globalnej. Ponad 75% ludności świata zamieszkuje kraje strefy ciepłej. Problemy produkcji rolniczej i wyżywienia są tam diametralnie różne od europejskich.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Potencjalne możliwości uzyskiwania kilku plonów rocznie, uprawy szerokiej gamy gatunków roślin i równocześnie wiele ograniczeń środowiskowych. Produkcja żywności i surowców pochodzenia roślinnego dla rozwiniętych gospodarek Północy oraz szybko wzrastającej populacji Południa.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Wprowadzenie w specyfikę rolnictwa strefy tropikalnej i subtropikalnej

2. Poziom produkcji rolniczej i wyżywienia ludności w regionach strefy ciepłej

3. Warunki klimatyczne w strefie tropikalnej i subtropikalnej w powiązaniu z szatą roślinną.

4. Regiony optymalne dla produkcji rolniczej i ich wykorzystanie

5. Zasoby ziem uprawnych w tropiku i subtropiku; główne typy gleb; walka z

erozją i zasoleniem gleby.

6. Gospodarka zasobami wodnymi w strefie tropikalnej i subtropikalnej

7. Rolnictwo nawadniane, systemy nawodnień rolniczych

8. Specyfika uprawy w rejonach suchych i półsuchych

9. Specyfika uprawy w strefie wilgotnych lasów tropikalnych

10. Systemy rolnictwa tradycyjnego w tropikach i subtropikach

11. Znaczenie gospodarcze upraw roślin oleistych i włóknodajnych strefy ciepłej.

12. Plantacyjne uprawy roślin przemysłowych w strefie ciepłej

13. Znaczenie gospodarcze plantacyjnych upraw herbaty, kawy, kakaowca

14. Produkcja zwierzęca w strefie tropikalnej i subtropikalnej

15. Problemy wyżywienia i walka z głodem w regionach zagrożonych

Plan ćwiczeń:

1. Forma i treść prezentacji studenckich na ćwiczenia

2. Charakterystyka rolnictwa krajów Afryki Zachodniej

3. Charakterystyka rolnictwa krajów Sahelu

4. Charakterystyka rolnictwa krajów Afryki Wschodniej

5. Charakterystyka rolnictwa krajów Bliskiego Wschodu

6. Charakterystyka rolnictwa krajów Azji Środkowej

7. Charakterystyka rolnictwa Chin

8. Charakterystyka rolnictwa Indii

9. Charakterystyka rolnictwa krajów Indochin

10. Charakterystyka rolnictwa strefy ciepłej Am. Północnej

11. Charakterystyka rolnictwa krajów Am. Środkowej

12. Charakterystyka rolnictwa Brazylii

13. Charakterystyka rolnictwa krajów Am. Południowej: Argentyny i Chile

14. Charakterystyka rolnictwa Australii

15. Rolnictwo rozwiniętej Północy i rozwijającego się Południa

Struktura aktywności studenta:

1) zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego:

- wykłady – 10 godz.

- ćwiczenia – 5 godz.

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 8 godz.

Razem: 25 godz. : 25 = 1 ECTS

2) praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- przegląd literatury - 6 godz.

- sporządzanie prezentacji multimedialnej – 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 3 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 = 1 ECTS

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Arnon I., 1972. Crop Production in Dry Regions. Leonard Hill. London

2. Journal of Agriculture and Environment for International Development, 2004-2006, Societa Editrice Fiorentina. Florence

3. Wrigley G., 1972. Rolnictwo Tropikalne. PWN. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

4. www.fao.org

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- wyjaśnia zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynku i gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów,

- student opisuje uwarunkowania rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz identyfikuje determinanty warunkujące i realizujące procesy oddziaływań międzynarodowych,

- ma wiedzę o gospodarowaniu w zmiennych warunkach przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

Umiejętności:

- prawidłowo interpretuje zjawiska ekonomiczno-społeczne w warunkach globalnej gospodarki rynkowej,

- posiada umiejętność prognozowania zjawisk gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka wykorzystując standardowe metody i narzędzia.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy,

- występuje publicznie, przekazuje i broni własnych poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin - forma pisemna - test sprawdzający ogólną orientację w problemach produkcji rolniczej strefy tropikalnej i subtropikalnej: klimatycznych, uprawowych, nawodnieniowych i socjalnych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

ocena merytoryczna i formalna przygotowania i przedstawienia prezentacji na temat charakterystyki rolnictwa wybranych krajów świata w programie PowerPoint. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rościsław Kuciakowski
Prowadzący grup: Rościsław Kuciakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)