Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowa uprawa roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.SZU.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowa uprawa roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania. W ramach ćwiczeń projektowych wykonają projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Ziemniak: pochodzenie i znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno glebowe, uprawa roli i nawożenie. Uprawa ziemniaków wczesnych i na sadzeniaki, topinambur ; znaczenie oraz najważniejsze zabiegi uprawowe.

2.Burak cukrowy i pastewny: pochodzenie i znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno glebowe, właściwości użytkowe odmian. Agrotechnika buraka cukrowego i pastewnego, uprawa buraków na nasiona

3.Cykoria, marchew pastewna, brukiew, rzepa, kapusta pastewna: ważniejsze elementy agrotechniki

4.Rośliny oleiste: znaczenie gospodarcze, stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego.

5.Agrotechnika rzepaku ozimego.

6.Agrotechnika rzepaku jarego, gorczycy białej i rzodkwi oleistej.

7.Uprawa maku i słonecznika ważniejsze elementy agrotechniki.

8.Rośliny włókniste: znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno glebowe, agrotechnika lnu włóknistego i oleistego najważniejsze różnice.

9.Rośliny motylkowe grubonasienne: znaczenie gospodarcze, wymagania klimatyczno glebowe, stanowisko w zmianowaniu, uprawa bobiku. 10.Agrotechnika grochu siewnego, peluszki i wyk na nasiona i zielonkę.

11.Uprawa łubinów i soi: wymagania klimatyczno glebowe, charakterystyka odmian, przygotowanie do zbioru i zbiór nasion.

12.Mieszanki zbożowo-strączkowe, dobór gatunków, pielęgnacja.

13.Rośliny motylkowe drobnonasienne: znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno glebowe, sposoby siewu i użytkowania Uprawa koniczyny czerwonej.

14.Uprawa i użytkowanie lucerny siewnej i mieszańcowej.

15.Dobór gatunków i odmian do uprawy w międzyplonach.

Ćwiczenia:

1. Rośliny oleiste, charakterystyka tłuszczów roślinnych, sposoby pozyskiwania oleju, produkty uboczne z olejarni.

2. Rzepak i rzepik różnice w budowie morfologicznej roślin, fazy rozwojowe, ocena rzepaku ozimego przed zimą, ocena zimowania roślin, skład chemiczny nasion, komponenty struktury plonu, obliczanie plonu z rośliny i jednostki powierzchni, charakterystyka odmian rolniczych.

3. Projekt technologii uprawy rzepaku ozimego.

4. Gorczyce, rzodkiew oleista, słonecznik, mak, dynia oleista różnice w budowie morfologicznej roślin, znaczenie gospodarcze, rozpoznawanie nasion.

5. Rośliny włókniste (len i konopie).

6. Wstęp do roślin motylkowych. Rośliny strączkowe, rozpoznawanie nasion, skład chemiczny nasion wartość pastewna.

7. Łubiny biały, wąskolistny i żółty: charakterystyka gatunków i odmian rolniczych, budowa morfologiczna owoców i nasion, wartość pastewna.

8. Groch jadalny i pastewny, budowa morfologiczna roślin, charakterystyka odmian rolniczych.

9. Bobik, budowa morfologiczna roślin, charakterystyka odmian rolniczych. (tradycyjne, samokończące, niskotaninowe).

10. Wyki i soja: budowa morfologiczna roślin, charakterystyka odmian rolniczych.

11. Projekt technologii uprawy wybranego gatunku roślin strączkowych.

12. Rośliny motylkowate drobnonasienne. Rozpoznawanie roślin koniczyny czerwonej, białej, szwedzkiej, perskiej i inkarnatki (cechy diagnostyczne), charakterystyka materiału siewnego, wartość pastewna zielonki i siana.

13. Lucerna mieszańcowa i chmielowa, nostrzyk: charakterystyka gatunków oraz budowa morfologiczna owoców i nasion, wartość pastewna zielonki i siana.

14. Pozostałe rośliny motylkowe drobnonasienne esparceta, seradela, komonica: znaczenie i charakterystyka gatunków oraz sposoby użytkowania.

15. Rośliny przemysłowe specjalne: tytoń, machorka, chmiel, wiklina.

Tematyka ćwiczeń terenowych z przedmiotu Szczegółowa uprawa roślin:

1.Ocena plantacji roślin rolniczych w Stacji Doświadczalnej w Prusach k. Krakowa.

2.Rozpoznawanie i ocena materiału siewnego.

3.Rozpoznanie gatunków i faz rozwojowych najważniejszych grup roślin rolniczych.

4.Pomiar obsada roślin na jednostce powierzchni za pomocą: ramki o pow. 0,25 i 1 m2 lub długości rzędu i szerokości międzyrzędzi.

5.Charakterystyka czynników badawczych na poletkach doświadczalnych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 60 godz.

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 36 godz.

konsultacje 6 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 60 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

2. Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe Wyd. II, 2009, Wyd. UP w Poznaniu, A. Kruczek

3. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Wyd. 4, 1982. E. Ziółek Z. Grzywnowicz-Gazda, M. Lipińska, W. Ziółek.

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin oleistych i motylkowatych oraz cechy charakterystyczne gatunków umożliwiające ich rozpoznanie

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe)

- zna skład chemiczny organów użytecznych roślin oraz ich wartość użytkową

Umiejętności:

- rozpoznaje gatunki roślin oleistych i motylkowatych oraz ich nasiona

- potrafi opracować kompleksowe technologie uprawy rzepaku ozimego i roślin strączkowych

- potrafi ocenić wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin rolniczych

- student potrafi rozpoznać gatunki roślin rolniczych w czasie wegetacji,

- potrafi określić fazę rozwojową roślin

- umie ocenić stan plantacji roślin rolniczych

- potrafi oszacować obsadę roślin na jednostce powierzchni

Kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonych zadań przy opracowywaniu kart agrotechnicznych uprawy roślin

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)