Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SDiPL.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca licencjacka
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem seminariów dyplomowych jest przygotowanie studenta do obrony pracy dyplomowej. Realizując seminaria bardzo duży nacisk kładzie się na przekazanie studentom uniwersalnych zasad pisania prac dyplomowych tj. formułowania problemu badawczego, konstrukcji celu i zakresu badań oraz prezentacji wyników. Seminarium ma nie tylko przekazać wiedzę, ale również pomóc w nabyciu potrzebnych w tym zakresie umiejętności. Prezentacja założeń metodycznych przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych pełni funkcję mobilizującą do systematycznej pracy oraz pomaga nabyć umiejętności techniczne potrzebne do wystąpień publicznych.

Pełny opis:

Plan seminarium

1. Zasady dyskutowania, opracowania referatu, wygłaszania referatu. (2 godz.)

2. Definiowanie celu, zakresu pracy dyplomowej (2 godz.)

3. Struktura pracy licencjackiej (2 godz.)

4. Formalne i merytoryczne wymogi pracy dyplomowej. (2 godz.)

5. Graficzna strona pracy (tabele, wykresy, itp.) (2 godz.)

6. Referaty wygłoszone przez pracowników prowadzących seminarium jako przykłady zawierające m.in. poprawnie sformułowane tytuły prac, cel, zakres i plan pracy (2 godz.)

7. Prezentacje przez studentów założeń metodycznych lub wybranych elementów teoretycznych. Ocena wystąpień pod wzgledem przygotowania merytorycznego oraz umiejetnosci technicznych referentów (16 godz.)

8. Zaliczenie przedmiotu (2 godz.)

Literatura:

Kompendium wiedzy o pisaniu i obronie prac dyplomowych, Praca zbiorowa pod redakcją: T. Wojewodzica, Ł. Satoły i P. Cymanowa, Kraków, 2014.

Majchrzak J., Mendel T., 1999. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

Urban S., Ładoński W., 2003. Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydanie piąte, uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

Efekty uczenia się:

Student poprawnie zaprojektował metodykę i zakres badań oraz przygotował rozdział teoretyczny pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności w trakcie seminarium oraz prezentowanych założeń metodycznych i przegladu literatury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)