Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy doświadczalnictwa rolniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.PDRA.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy doświadczalnictwa rolniczego
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~twojtowicz/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych technik analizy statystycznej i interpretacji wyników uzyskanych w prostych układach doświadczalnych.

W czasie zajęć zostaną omówione zasady planowania i prowadzenia doświadczeń w warunkach naturalnych i sztucznych. Przedstawione będą techniki analizy statystycznej danych uzyskanych w podstawowych układach doświadczalnych, formułowanie hipotez oraz poprawna interpretacja wyników.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rys historyczny rozwoju doświadczalnictwa rolniczego na świecie i w Polsce.

2. Podstawowe pojęcia w doświadczalnictwie rolniczym.

3. Rodzaje i klasyfikacja doświadczeń polowych i laboratoryjnych, ich zastosowanie oraz zasady planowania.

4. Porównanie dwóch prób – algorytm wyboru testu.

5. Technika prowadzenia jednoczynnikowych doświadczeń polowych i laboratoryjnych w układzie całkowicie rozlosowanym

6. Technika prowadzenia jednoczynnikowych doświadczeń polowych i laboratoryjnych w układzie bloków losowych.

7. Wprowadzenie do analizy wariancji.

8. Czynniki decydujące o precyzji doświadczeń.

9. Zmienność glebowa w doświadczeniach polowych, rodzaje błędów i sposoby ich ograniczenia.

10. Zasady gromadzenia i dokumentacji danych oraz prezentacji wyników doświadczeń w formie tabel i wykresów.

Ćwiczenia:

1. Podstawy wnioskowania statystycznego.

2. Klasyfikacja pojedyncza i podwójna - tablice kontyngencji

3. Zastosowanie testu chi-kwadrat do oceny niezależności i zgodności danych empirycznych.

4. Ocena zróżnicowania dwóch średnich niezależnych z próby o równej i różnej liczbie obserwacji. Test t Studenta

5. Ocena zróżnicowania dwóch średnich zależnych z próby o równej i różnej liczbie obserwacji. Test t Studenta

6. Podstawy analizy wariancji.

7. Formułowanie i testowanie hipotez w analizie wariancji. Test F.

8. Analiza i interpretacja wyników doświadczeń założonych w układzie całkowicie losowym.

9. Technika wielokrotnych porównań średnich obiektowych

10. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 25 godz., ECTS 1

w tym:

wykłady 10 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

Praca własna 25 godz. 1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Parker R. E. 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Uzupełniająca

Łomnicki A. 2005. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mądry W., Mańkowski D. R., Kaczmarek Z., Krajewski P., Studnicki M. 2010. Metody statystyczne oparte na modelach liniowych w zastosowaniach do doświadczalnictwa, genetyk i hodowli roślin. Monografie rozprawy naukowe, 34/2010, IHAR Radzików.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę o planowaniu, metodyce i analizie doświadczeń prowadzonych w warunkach naturalnych i sztucznych

Umiejętności:

- planuje eksperyment w warunkach naturalnych i sztucznych wybierając układ doświadczalny odpowiedni dla przedmiotu i tematu doświadczenia

- przeprowadza analizę wyników i stosuje właściwy test statystyczny

- formułuje logiczne wnioski

Kompetencje społeczne:

- organizuje prace w kilkuosobowym zespole w celu wykonania określonego zadania

- docenia potrzebę myślenia i działania w sposób logiczny

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny w formie testu i/lub zadań problemowych

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny formujące

1. ocena za projekt doświadczenia opracowany w kilkuosobowych zespołach

2. oceny uzyskane indywidualnie za rozwiązanie zadań polegających na wykonaniu analizy statystycznej układów doświadczalnych systematycznie omawianych na ćwiczeniach i interpretacji wyników analizy

Ocena końcowa =0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 z ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.