Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin z biochemią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.FRB.SI.ROSOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin z biochemią
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ochrona Środowiska 4 sem. stacj inż obow. Monitoring środowiska i zagrozenia ekosystemów
Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS 5/semestr 4

Profil ogólnoakademicki/Forma i poziom SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw biologii i chemii organicznej

Celem studiów fizjologii i biochemii roślin jest poznanie procesów życiowych, czyli funkcjonowania organizmów roślinnych, jako podstawy wzrostu, rozwoju i plonowania, uwarunkowanych procesami pobierania, wymiany i przemiany materii i energii, uzależnionych w swej efektywności od działania różnych czynników. Studia poszczególnych procesów fizjologicznych będą dotyczyć:

a) współczesnej problematyki i metodyki badawczej,

b) fizyko-chemicznych i molekularnych podstaw ich mechanizmów,

c) znaczenia dla organizmów roślinnych i całej biosfery,

d) aspektów praktycznych łączących się z potrzebami i oczekiwaniami różnych dyscyplin nauk rolniczych oraz praktyki rolniczej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Składniki chemiczne roślin - podział, występowanie, rola i właściwości węglowodanów

2. Podział, występowanie, rola i właściwości tłuszczów, aminokwasów i białek

3. Budowa i rola enzymów, kwasów nukleinowych "akumulatory" energii, przenośniki elektronów, wodoru i inne), replikacja DNA, transkrypcja i translacja (biosynteza białek)

3. Gospodarka wodna roślin

3.1. Własności osmotyczne komórek, dyfuzja i osmoza.

3.2. Mechanizmy pobierania i przewodzenia wody.

3.3. Transpiracja.

3.4. Możliwości regulacji bilansu wodnego w praktyce rolniczej.

3.5. Potrzeby wodne roślin.

4. Pokarmy mineralne roślin

4.1. Rola poszczególnych składników mineralnych.

4.2. Wpływ czynników zewnętrznych na pobieranie składników mineralnych.

4.3. Fizjologiczna mechanizmy pobierania i transportu jonów.

4.4. Prawa rządzące żywieniem mineralnym roślin.

5. Fotosynteza

5.1. Budowa chlorofilu i barwników fotosyntetycznie czynnych

5.2. Metody pomiarów fotosyntezy.

6. Mechanizm fotosyntezy i jego modyfikacje u różnych roślin.

7. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki fotosyntezy. przewodzenie związków organicznych (asymilatów)

8. Procesy oddechowe

9. Wzrost i ruchy roślin

10. Rozwój roślin

11. Cykle życiowe roślin, różnicowanie tkanek i fotomorfogeneza.

12. Hormony roślinne i związki grupy BIOS

13. Fotoperiodyczna teoria kwitnienia i wernalizacja.

14. Spoczynek nasion i ruchy roślin

15.Podstawy odporności roślin na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych

Ćwiczenia:

1. Reakcja ogólna na wykrywanie węglowodanów, odróżnienie aldoz od ketoz, odróżnienie cukrów redukujących od nieredukujących, odróżnienie pentoz od heksoz, wykrywanie glicerolu, zmydlanie tłuszczów, wykrywanie grup tiolowych w aminokwasach, reakcja ksantoproteinowa

2. Reakcja biuretowa, miareczkowanie białek, właściwości ochronne koloidów hydrofilowych, wysalanie białek, wyznaczanie punktu izoleketrycznego białek

3. Wykazanie obecności katalazy i oksydazy w ziemniaku, oznaczanie aktywności kwaśnej fosfatazy, wykrywanie składników kwasów nukleinowych

4. Pęcznienie nasion, osmoza, pobieranie i transport wody.

5. Transpiracja.

6. Wzrost roślin na pożywce pełnej i na pożywkach pozbawionych poszczególnych pierwiastków, objawy niedoboru.

7. Wpływ zasolenia i odczynu podłoża na wzrost roślin, antagonizm jonów.

8. Właściwości chlorofilu, spektrofotometryczne pomiary absorpcji światła przez chlorofil, fluorescencyjne pomiary aktywności fazy jasnej fotosyntezy.

9. Wykrywanie produktów fotosyntezy, metody pomiarów fotosyntezy u roślin lądowych, Czynniki wpływające na natężenie fotosyntezy.

10. Metody pomiaru oddychania, Czynniki wpływające na oddychanie, oddychanie tlenowe i beztlenowe nasion (wykrywanie produktów, aktywność dehydrogenaz).

11. Metody pomiaru wzrostu, wskaźnikowa analiza wzrostu roślin, wyznaczanie stref wzrostu roślin.

12. Wpływ czynników zewnętrznych i hormonów roślinnych na wzrost.

13. Ruchy roślin: Fototropizm, geotropizm, termonastia, hydrotropizm, epinastia, przyczyny i metody przerywania spoczynku nasion, określenie szybkości i zdolności kiełkowania nasion,

14. Wpływ wernalizacji na rozwój generatywny roślin, wpływ długości dnia na rozwój roślin dnia długiego i dnia krótkiego, wpływ auksyny na dominację wierzchołkową, biegunowość pędu, wpływ auksyny i kwasu giberelinowego na ukorzenianie się siewek, regeneracja całej rośliny z liścia, wpływ auksyny na opadanie liści.

15. Zaliczenie ćwiczeń

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 79 ECTS 2

w tym: wykłady 30 godzin

ćwiczenia i seminaria 45 godzin

konsultacje 2 godziny

udział w badaniach 0 godzin

obowiązkowe praktyki i staże 0 godzin

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godziny

e-learning 0 godzin

Praca własna (3 ECTS) 237 godzin

Literatura:

1. W. Filek, J. Kościelniak, F. Dubert, M. Rapacz, G. Skrudlik, Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Wydawnictwo AR Kraków, 2007.

2. David B. Hames, Nigel M. Hooper "Biochemia. Krótkie wykłady" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Jerzy Kączkowski "Podstawy biochemii" WNT, Warszawa 2005.

4 . Z. Piskornik. Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz. I i II. Wyd. AR Kraków 1994 (lub nowsze wydanie ).

5. W. Czerwiński. Fizjologia roślin. PWN Warszawa 1976.

Uzupełniająca:

1. J. Kopcewicz, S. Lewak (red.), Podstawy fizjologii roślin. PWN, Warszawa, 2002.

2. A. Szweykowska, Fizjologia roślin. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1997 lub nowsze wydanie.

3. Z. Krzywański, D. Wójcik-Wojtkowiak, Zarys fizjologii roślin. Wykłady i ćwiczenia, AR Poznań, 2002.

4. M. Kozłowska (red.), 2.Fizjologia roślin, PWR i L, Poznań, 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student"

Wiedza:

- zna molekularne podłoża procesów fizjologicznych,

- posiada wiedzę na temat mechanizmu wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych,

-poznaje zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów agronomicznych i ochrony środowiska.

- pogłębia wiedzę z zakresu ogólnej biologii roślin

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać laboratoryjne techniki pomiarów wybranych procesów fizjologicznych roślin,

- zna metody gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych pomiarowych

-wykorzystuje uzyskaną wiedzę do wyjaśniania prawidłowości funkcjonowania organizmów roślin na różnych poziomach ich organizacji

Kompetencje społeczne:

- organizuje i włącza się w prace grup badawczych stworzonych w celu przeprowadzenia określonego eksperymentu,

- docenia potrzebę znajomości procesów życiowych organizmów roślinnych dla prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej oraz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

ĆWICZENIA

1. Pisemne sprawdziany: 3-5 pytań, odpowiedź na każde pytanie jest oceniana osobno i na tej podstawie obliczana jest ocena średnia z całego sprawdzianu. Pytania: materiał wykładowy + zakres problemów przewidzianych na bieżące zajęcia.

Poprawa ocen niedostatecznych - pisemna albo ustna po ustaleniu 2 terminów spotkań,

2. ocena opracowań wyników pomiarów otrzymywanych w czasie ćwiczeń,

3.obserwacja jakości pracy laboratoryjnej (orientacja w zestawie analitycznym, prawidłowość i staranność pomiarów, współpraca z innymi studentami)

Ocena końcowa =0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Płażek
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Barbara Jurczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Barbara Jurczyk, Agnieszka Płażek, Ewa Pociecha, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek, Ewa Pociecha, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Katarzyna Hura, Agnieszka Płażek, Ewa Pociecha, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)