Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.FIR.SI.RROXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Rolnictwo, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo/ECTS 6/semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość biologii i chemii organicznej

Celem studiów fizjologii roślin z biochemią jest poznanie procesów życiowych, czyli funkcjonowania organizmów roślinnych, jako podstawy wzrostu, rozwoju i plonowania, uwarunkowanych procesami pobierania, wymiany i przemiany materii i energii, uzależnionych w swej efektywności od działania różnych czynników. Studia poszczególnych procesów fizjologicznych będą dotyczyć:

a) współczesnej problematyki i metodyki badawczej,

b) fizyko-chemicznych i molekularnych podstaw ich mechanizmów,

c) znaczenia dla organizmów roślinnych i całej biosfery,

d) aspektów praktycznych łączących się z potrzebami i oczekiwaniami różnych dyscyplin nauk rolniczych oraz praktyki rolniczej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie - Określenie treści i zakresu przedmiotu

2. Organizacja funkcjonalna komórki roślinnej

3. Gospodarka wodna roślin

3.1. Własności osmotyczne komórek, dyfuzja i osmoza.

3.2. Mechanizmy pobierania i przewodzenia wody.

3.3. Transpiracja.

3.4. Możliwości regulacji bilansu wodnego w praktyce rolniczej.

3.5. Potrzeby wodne roślin.

4. Pokarmy mineralne roślin

4.1. Rola poszczególnych składników mineralnych.

4.2. Wpływ czynników zewnętrznych na pobieranie składników mineralnych.

4.3. Fizjologiczna mechanizmy pobierania i transportu jonów.

4.4. Prawa rządzące żywieniem mineralnym roślin.

5. Fotosynteza

5.1. Metody pomiarów fotosyntezy.

5.2. Mechanizm fotosyntezy i jego modyfikacje u różnych roślin.

5.3. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki fotosyntezy aspekty praktyczne.

6. Przewodzenie związków organicznych (asymilatów)

7. Procesy oddechowe

8. Wzrost i ruchy roślin

9. Rozwój roślin

9.1. Cykle życiowe roślin

9.2. Różnicowanie tkanek i fotomorfogeneza.

9.3. Charakterystyka etapów rozwoju.

9.4. Indukcje rozwojowe.

10. Podstawy odporności roślin na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych

Treści ćwiczeń:

1. GOSPODARKA WODNA ROŚLIN

1.1. Pęcznienie.

1.2. Osmoza.

1.3. Pobieranie i transport wody.

1.4. Transpiracja.

2. GOSPODARKA MINERALNA ROŚLIN

2.1. Wzrost roślin na pożywce pełnej i na pożywkach pozbawionych poszczególnych pierwiastków, objawy niedoboru.

2.2. Antagonizm jonów.

2.3. Wpływ zasolenia i odczynu podłoża na wzrost roślin.

3. FOTOSYNTEZA

3.1. Fluorescencyjne pomiary aktywności fazy jasnej fotosyntezy.

3.2. Wykrywanie produktów fotosyntezy.

3.3. Metody pomiarów fotosyntezy u roślin lądowych.

3.4. Czynniki wpływające na natężenie fotosyntezy.

4. ODDYCHANIE

4.1. Metody pomiaru oddychania.

4.2. Czynniki wpływające na oddychanie.

4.3. Oddychanie tlenowe i beztlenowe nasion (wykrywanie produktów, aktywność dehydrogenaz).

5. WZROST ROŚLIN

5.1. Metody pomiaru wzrostu.

5.2. Wskaźnikowa analiza wzrostu roślin.

5.3. Wyznaczanie stref wzrostu roślin.

5.4. Wpływ czynników zewnętrznych i hormonów roślinnych na wzrost.

6. RUCHY ROŚLIN

6.1. Fototropizm.

6.2. Geotropizm.

6.3. Termonastia.

6.4. Epinastia.

7. ROZWÓJ ROŚLIN

7.1. Przyczyny i metody przerywania spoczynku nasion.

7.2. Określenie szybkości i zdolności kiełkowania nasion.

7.3. Wpływ wernalizacji na rozwój generatywny roślin.

7.4. Wpływ długości dnia na rozwój roślin dnia długiego i dnia krótkiego.

7.5. Wpływ auksyny na dominację wierzchołkową.

7.6. Biegunowość pędu.

7.7. Wpływ auksyny i kwasu giberelinowego na ukorzenianie się siewek.

7.8. Regeneracja całej rośliny z liścia.

7.9. Wpływ auksyny na opadanie liści.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 79 ECTS 2,5

w tym: wykłady 30 godzin

ćwiczenia i seminaria 45 godzin

konsultacje 2 godziny

udział w badaniach 0 godzin

obowiązkowe praktyki i staże 0 godzin

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godziny

e-learning 0 godzin

Praca własna (3,5 ECTS) 276,5 godzin

Literatura:

Podstawowa:

1. W. Filek, J. Kościelniak, F. Dubert, M. Rapacz, G. Skrudlik, Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Wydawnictwo AR Kraków, 2007.

2 . Z. Piskornik. Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz. I i II. Wyd. AR Kraków 1994 (lub nowsze wydanie ).

3. W. Czerwiński. Fizjologia roślin. PWN Warszawa 1976.

Uzupełniająca:

1. J. Kopcewicz, S. Lewak (red.), Podstawy fizjologii roślin. PWN, Warszawa, 2002.

2. A. Szweykowska, Fizjologia roślin. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1997 lub nowsze wydanie.

3. Z. Krzywański, D. Wójcik-Wojtkowiak, Zarys fizjologii roślin. Wykłady i ćwiczenia, AR Poznań, 2002.

4. M. Kozłowska (red.), 2.Fizjologia roślin, PWR i L, Poznań, 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student"

Wiedza:

- zna molekularne podłoża procesów fizjologicznych,

- posiada wiedzę na temat mechanizmu wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych na kierunek i dynamikę zmian procesów życiowych,

-poznaje zastosowanie teoretycznych podstaw fizjologii roślin do rozwiązywania problemów agronomicznych i ochrony środowiska.

- pogłębia wiedzę z zakresu ogólnej biologii roślin

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać laboratoryjne techniki pomiarów wybranych procesów fizjologicznych roślin,

- zna metody gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych pomiarowych

-wykorzystuje uzyskaną wiedzę do wyjaśniania prawidłowości funkcjonowania organizmów roślin na różnych poziomach ich organizacji

Kompetencje społeczne:

- organizuje i włącza się w prace grup badawczych stworzonych w celu przeprowadzenia określonego eksperymentu,

- docenia potrzebę znajomości procesów życiowych organizmów roślinnych dla prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej oraz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

ĆWICZENIA

1. Pisemne sprawdziany: 3-5 pytań, odpowiedź na każde pytanie jest oceniana osobno i na tej podstawie obliczana jest ocena średnia z całego sprawdzianu. Pytania: materiał wykładowy + zakres problemów przewidzianych na bieżące zajęcia.

Poprawa ocen niedostatecznych - pisemna albo ustna po ustaleniu 2 terminów spotkań,

2. ocena opracowań wyników pomiarów otrzymywanych w czasie ćwiczeń,

3.obserwacja jakości pracy laboratoryjnej (orientacja w zestawie analitycznym, prawidłowość i staranność pomiarów, współpraca z innymi studentami)

Ocena końcowa =0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)