Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.TPR.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ZARZĄDZANIE / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, podstawy chemii rolnej i gleboznawstwa

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z rolą odmiany i materiału siewnego w produkcji roślinnej, z fazami rozwojowymi, budową morfologiczną i anatomiczną oraz wpływem poszczególnych elementów agrotechniki na plonowanie i jakość plonu najważniejszych gatunków roślin rolniczych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Zakres przedmiotu: Przedstawienie drogi od hodowcy do odmiany (rejestracja odmian), porejestrowe doświadczalnictwo i jego wykorzystanie. Warunki produkcji nasiennej i zasady kontroli z uwzględnieniem systemu OECD i kontroli materiału siewnego zgodnie z przepisami IS.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do Ustawodawstwa Nasiennego. Rola odmiany w produkcji roślinnej. Cele i zadania hodowli roślin.

2. Hodowla twórcza i zachowawcza - materiał wyjściowy do hodowli, podstawowe zabiegi stosowane w hodowli roślin (krzyżowanie i selekcja).

3. Rozwinięcie definicji odmiany rolniczej, rejestracja odmian. Prawo hodowcy do odmiany. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe.

4. Funkcjonowanie firm nasiennych, organizacja produkcji nasiennej. Warunki produkcji nasiennej i jej kontrola wg polskiej normy i systemu OECD.

5. Obrót materiałem siewnym - przygotowanie do obrotu (uszlachetnianie), dokumentacja. Zadania przedsiębiorców nasiennych i Inspekcji Nasiennej w kontroli obrotu materiałem siewnym.

6. Działania marketingowe firm nasiennych, współpraca międzynarodowa w zakresie nasiennictwa

7.Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce. Siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej.

8.Rośliny zbożowe: struktura zasiewów , stanowisko w zmianowaniu czynniki ograniczające produkcję zbóż w Polsce.

9.Technologia uprawy pszenicy ozimej, żyta i pszenżyta ozimego.

10.Uprawa jęczmienia ozimego. Uprawa zbóż jarych - znaczenie gospodarcze.

11.Technologia uprawy pozostałych zbóż jarych. Mieszanki zbożowe i zbożowo - strączkowe.

12.Kukurydza: znaczenie i możliwość uprawy w Polsce, przydatność gleb i stanowiska w zmianowaniu, mechaniczna uprawa gleby w jesieni i na wiosnę. Prowadzenie łanu kukurydzy uprawianej na ziarno, CCM i kiszonki.

13.Technologie uprawy ziemniaka dla różnych kierunków użytkowania.

14.Technologia uprawy buraka cukrowego i pastewnego.

15.Uprawa roślin oleistych: znaczenie gospodarcze, stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego.

Ćwiczenia:

1. Krzyżowanie jako podstawowy zabieg w hodowli roślin.

2. Planowanie produkcji nasiennej na przykładzie zbóż.

3. Ocena laboratoryjna materiału siewnego.

4. Obliczanie wartości użytkowej, ilości wysiewu, ceny materiału siewnego.

5. Uprawa roli: zadania, rodzaje i zespoły uprawek.

6. Rośliny okopowe bulwiaste, fazy rozwojowe, budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny bulw.

7. Rośliny okopowe korzeniowe, fazy rozwojowe, budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny korzeni.

8. Projekt technologii uprawy ziemniaka jadalnego i buraka cukrowego.

9. Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych, systematyka, fazy rozwojowe, budowa morfologiczna i anatomiczna oraz skład chemiczny ziarna.

10. Pszenica, żyto, pszenżyto – budowa morfologiczna roślin, rozpoznawanie kłosów i ziaren.

11.Jęczmień, owies, kukurydza - budowa morfologiczna roślin, rozpoznawanie kłosów i ziaren.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 50 godz.

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 40 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

2. Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe Wyd. II, 2009, Wyd. UP w Poznaniu, A. Kruczek

3. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Wyd. 4, 1982. E. Ziółek Z. Grzywnowicz-Gazda, M. Lipińska, W. Ziółek.

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę na temat organizacji, funkcjonowania i kontroli produkcji nasiennej i materiału siewnego,

- wykazuje znajomość uregulowań prawnych w nasiennictwie,

- zna skład chemiczny organów użytecznych oraz ich wartość użytkową

- zna przebieg ontogenezy (fazy rozwojowe) roślin okopowych i zbóż

Umiejętności:

- student potrafi zaplanować rozmiary produkcji nasiennej,

- umie wykonać ocenę materiału siewnego,

- rozpoznaje gatunki roślin okopowych i zbóż oraz ich nasiona,

- potrafi opracować kompleksowe technologie uprawy roślin okopowych

Kompetencje społeczne:

- student rozumie konieczność ciągłego dokształcania wynikającego z postępu technologicznego i zmian w ustawodawstwie nasiennym, a także rolę postępu biologicznego w produkcji roślinnej

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)