Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia rolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.CHR.NI.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia rolna
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 6 / semestr 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom NI

status: kierunkowy / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie roli składników (makro i mikro) pokarmowych w żywieniu roślin, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zawartości tych składników w plonie roślin.

W czasie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane ze środowiskiem gleby jako źródła składników mineralnych dla roślin. Scharakteryzowane zostaną także nawozy mineralne, naturalne i organiczne oraz ich wpływ na jakość roślin i oddziaływanie na środowisko.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Chemia rolna jako dyscyplina naukowa.

2. Pierwiastki niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin.

3. Podział oraz rola składników pokarmowych (makroskładników) w żywieniu roślin.

4. Mikroskładniki - zawartość i ich fizjologiczne funkcje w organizmach żywych. Mechanizmy pobierania składników pokarmowych przez rośliny.

5. Środowisko glebowe i jego cechy.

6. Właściwości fizycznochemiczne gleby.

7. Gleba jako źródło składników pokarmowych dla roślin. Zawartość i formy występowania składników pokarmowych w glebie.

8. Nawozy mineralne. Podział, pochodzenie, produkcja, właściwości i stosowanie nawozów mineralnych. Omówienie nawozów wapniowych.

9. Nawozy naturalne i organiczne. Podział, wpływ na środowisko, działanie i stosowanie (obornik, gnojówka, gnojowica, słoma, komposty, resztki pożniwne, torf, odpady przemysłowe i komunalne).

10. Wpływ nawozów mineralnych i naturalnych na środowisko. Uregulowania prawne dotyczące nawożenia i nawozów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Oznaczenie pH gleby i określenie potrzeb wapnowania metodą Schachtschabela.

2. Oznaczenie zawartości przyswajalnego fosforu i potasu w glebie metodą Egnera-Riehma.

3. Oznaczenie zawartości przyswajalnego manganu i cynku w glebie metodą Rinkisa.

4. Oznaczenie zawartości potasu, sodu i wapnia w materiale roślinnym metodą fotometrii płomieniowej.

5. Oznaczenie zawartości magnezu i miedzi w roślinach metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej.

6. Oznaczenie zawartości azotu w nawozach azotowych metodą formalinową.

7. Oznaczenie zawartości rozpuszczalnego w wodzie fosforu w superfosfacie metodą miareczkową.

8. Oznaczenie zawartości chloru w nawozach potasowych metodą miareczkową.

Ćwiczenia terenowe:

Wyjazd terenowy do hali wegetacyjnej KChRiŚ UR w Krakowie celem zapoznania się z metodami prowadzenia doświadczeń wazonowych, polowych oraz hydroponicznych (kultury wodne).

Wyjazd do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie celem zapoznania się z jej działalnością.

Koszt dojazdu na ćwiczenia terenowe ponosi student.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 45, ECTS 1.8

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 0 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna (4,2 ECTS**) 105 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Podstawy żywienia i zasady nawożenia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 347.

2. Gorlach E. 2003. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Gorlacha. Skrypt. Wydanie III poprawione, Wyd. AR Kraków, ss. 162.

Uzupełniająca:

1. Mercik S. 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, ss. 287.

2. Duer I., Fotyma M. 1999. Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. Wyd. IUNG, Puławy.

3. Fotyma M., Mercik S. 1995. Chemia rolna. Wyd. PWN, Warszawa 1992, ss. 356.

4. Wiśniowska-Kielian B., Lipiński W. 2007. Ocena składu chemicznego roślin. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. Kraków-Warszawa-Wrocław.ss. 68.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

wiedza:

- student posiada ogólną więdzę o roli składników pokarmowych w roślinach

- zna główne źródła składników w glebie i ich formy występowania

- charakteryzuje właściwości gleby pod katem zasobności składników pokarmowych

umiejętności:

- potrafi prawidłowo ocenić właściwości fizycznochemiczne gleby, w tym stan zakwaszenie gleb, pojemność sorpcyjną

- ocenić poziom zawartości przyswajalnych składników w glebie

- ustalić dawki nawozów mineralnych pod kątem wymagań pokarmowych roślin

kompetencje społeczne:

- pracuje w zespołach dwuosobowych w celu wykonania określonego zadania - ćwiczenia laboratoryjnego

- ma świadomość wpływu podejmowania decyzji dotyczących nawożenia roślin tak aby były zgodne z dobrą praktyką rolniczą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny obejmujący zadania problemowe.

Ćwiczenia laboratoryjne:

sprawdziany wiedzy z metod analiz chemiczno-rolniczych gleby, roślin i nawozów

Ćwiczenia terenowe:

- sprawozdanie z ćwiczeń terenowych

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=05 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)