Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.CHE.SI.ROSXY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: Ochrona środowiska, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW:OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS:6/SEMESTR: 2

Profil: Ogólnoakademicki/Forma i poziom:SI

Status:kierunkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw nomenklatury związków nieorganicznych i organicznych, umiejętność pisania równań chemicznych oraz obliczeń stechiometrycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii ogólnej i organicznej w stopniu wystarczającym do zrozumienia zagadnień związanych z chemią na dalszych etapach kształcenia.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Elementy budowy materii, podstawowe prawa chemiczne, wiązania chemiczne.

2. Obliczenia chemiczne, stechiometria reakcji.

3. Kwasy i zasady. Równowagi w roztworach wodnych.

4. Właściwości gazów. Zanieczyszczenie powietrza.

5. Elektrochemia i procesy redoks.

6. Wybrane zagadnienia systematyki nieorganicznej, charakterystyka pierwiastków bloków s, p, d.

7. Właściwości i reakcje chemiczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych.

8. Właściwości i reakcje chemiczne węglowodorów aromatycznych.

9. Właściwości i reakcje chemiczne alkoholi i fenoli.

10.Właściwości i reakcje chemiczne aldehydów i ketonów

11.Właściwości i reakcje chemiczne kwasów karboksylowych i ich pochodnych.

12. Właściwości i reakcje chemiczne amin,aminokwasów i białek.

13. Chemia mono-, oligo- i polisacharydów.

14. Chemia lipidów.

15. Substancje organiczne i nieorganiczne jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wstęp do ćwiczeń laboratoryjnych, zasady BHP, podstawowe czynności laboratoryjne.

2. Podstawowe reakcje chemiczne, obliczenia stechiometryczne.

3. Sporządzanie roztworów o zadanym stężeniu procentowym i molowym. Ważenie substancji.

4. Równowagi w roztworach wodnych-pomiar przewodnictwa i pH roztworów.

5. Alkacymetria - mianowanie roztworów oraz oznaczenia ilościowe kwasów i zasad.

6. Metody redoksymetryczne - mianowanie roztworów i oznaczenia jonów żelaza.

7. Metody kompleksometryczne. Oznaczenia twardości wody.

8. Pracownia chemii organicznej-podstawowe czynności laboratoryjne, BHP.

9. Reakcje chemiczne węglowodorów.

10. Reakcje chemiczne alkoholi i fenoli.

11. Reakcje chemiczne aldehydów i ketonów.

12. Reakcje chemiczne kwasów karboksylowych i ich pochodnych.

13. Reakcje chemiczne amin, aminokwasów i białek.

14. Reakcje chemiczne węglowodanów i lipidów.

15.Uzupełnianie zaległości, zaliczenia.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 60 godzin

w tym: wykłady 30 godz

ćwiczenia laboratoryjne 30 godz

Praca własna 120 godz

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Szymońska, P. Szlachcic, E. Kulig, O. Michalski, A. Wisła, „Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2017

2. K.M.Pazdro, A. Rola-Noworyta. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna. Warszawa. 2013.

3.L.Jones, P.Atkins. Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. Tom 1 i 2.PWN, Warszawa, 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Litwin, Sz. Styka -Wlazło, J. Szymońska „Chemia organiczna” , Tom 1 i 2. Nowa Era, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

Student

- interpretuje i bilansuje równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej,

- rozróżnia podstawowe rodzaje wiązań w cząsteczkach i na ich podstawie wnioskuje o właściwościach fizykochemicznych związków;

- opisuje właściwości wybranych związków nieorganicznych i organicznych oraz określa zakres ich zastosowań w ochronie środowiska,

- wykonuje obliczenia chemiczne w zakresie obliczeń stechiometrycznych, wyznaczania stężenia molowego i procentowego, oznaczania pH,

- rozróżnia grupy funkcyjne w związkach organicznych i właściwości fizykochemiczne wynikające z ich obecności,

Umiejętności:

- sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym,

- sporządza roztwory o zadanym stężeniu,

- wykonuje miareczkowania alkacymetryczne i redoksometryczne,

- opracowuje wyniki przeprowadzonych badań i doświadczeń chemicznych, wyciąga wnioski z uzyskanych wyników,

Kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym zespole w laboratorium chemicznym,

- ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących się w pracowni chemicznej,

- dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Student opracowuje podlegające weryfikacji sprawozdanie z każdego wykonanego samodzielnie ćwiczenia. W ciągu semestru pisze kolokwia dotyczące kolejnych partii materiału. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich sprawozdań i pozytywne oceny z kolokwiów. Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwiów.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6ocena z egzaminu(wykłady) + 0,4ocena podsumowujaca(ćwiczenia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)