Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TIN.SL.REKYZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 1 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~jszewc/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: Ekonomia / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: ogólne

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Umiejętności, które student nabędzie w trakcie ćwiczeń to: Redagowanie w MS Word dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel. Dołączanie obiektów do tekstu. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation". Redagowanie automatycznego spisu treści. Prowadzenie obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

Niniejszy kurs doskonali techniki korzystania z zasobu sieci Inernet, pomocnych w prowadzeniu prac badawczych.

Zaliczenie poszczególnych zagadnień i zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Netykieta - etykieta w sieci Internet. Prawa autorskie, a kopiowanie danych dostępnych w sieci. Licencje.

2. Programy poczty elektronicznej.

3. Typologia i zasięg sieci komputerowych. Usługi sieciowe, np. www, ftp, komunikatory.

4. MS Word. Pojęcie: akapit, sekcja, dokument, szablon.

5. MS Word. Redagowanie dokumentów typu "praca dyplomowa".

6. MS Word. Formatowanie tabel. Edycja wzorów -Microsoft Equation 3.0.

7. Power Point. Tworzenie profesjonalnej prezentacji. Wybór plików graficznych i dźwiękowych przeznaczonych do zastosowania w prezentacji. Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel.

8. MS Excel. Przetwarzanie danych liczbowych w arkuszach kalkulacyjnych. Zastosowanie różnych typów adresowania komórek. Zasady zapisywania formuł.

9. MS Excel. Zastosowanie funkcji matematycznych, finansowych, informacyjnych i logicznych.

10. MS Excel. Import danych ze źródeł zewnętrznych. Obliczenia i analizy statystyczne.

11. Access. Projektowanie relacyjnych bazy danych. Pojęcia: rekord, pole, komórka. Rodzaje relacji. Typy pól.

12. Access. Wyszukiwanie za pomocą kwerend. Tworzenie prostych i złożonych kwerend. Projektowanie i generowanie raportów.

13. Program graficzny. Podstawowe wiadomości. Praca z rysunkiem. Podstawowe operacje graficzne.

14. Statistica StatSoft. Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych.

15. Statistica StatSoft. Użyteczne narzędzia oceny rynkowej przedsiębiorstw, m.in. testy statystyczne i miary korelacji, znajdujące zastosowanie w analizie sondażowych i ankietowych badań rynku.

Ćwiczenia:

1. Konfiguracja sprzętu komputerowego. Specyfika lokalnej sieci i końcówki sieciowej. Programy usługowe, m.in. archiwizatory i programy antywirusowe.

Ankieta - Poznanie umiejętności studenta, nabytych we wcześniejszych etapach kształcenia.

2. Eksplorator Windows. Podstawowe operacje na plikach i folderach. Atrybuty plików. Organizacja dysku. Organizacja elementów pulpitu.

3. Programy poczty elektronicznej. Konfiguracja i zarządzanie kontem pocztowym: nadawca, sygnatury, foldery robocze.

4. MS Word. Specyfika redagowania dokumentów urzędowych. Operacje na blokach tekstu. Pojęcie akapitu i sekcji - sposoby ich formatowania. Korekta zapisanego tekstu, automatyczne wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu.

5. Redagowanie dokumentów typu "praca dyplomowa". Dołączanie do tekstu różnego typu obiektów.

6. Automatyczny spis treści, spis rycin, spis tabel.

7. Tabulatory. Inicjały. Przypisy. Nagłówek, stopka.

8. Tworzenie i formatowanie tabel z uwzględnieniem prawidłowego zapisu wartości liczbowych. Konwersja tekstu w tabelę i tabeli na tekst.

9. Podsumowanie ćw. 1-8. Sprawdzenie wiadomości studentów.

10. Power Point. Przygotowanie slajdów. Wybór plików graficznych i dźwiękowych przeznaczonych do zastosowania w prezentacji. Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel.

11. Power Point. Przygotowanie prezentacji. Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych. Zastosowanie projektora multimedialnego. Rysowanie na slajdach w trakcie prezentacji.

12. Sieć Internet. Polskie portale w sieci. Polskie i światowe serwery wyszukiwawcze. Znajdowanie informacji z zastosowaniem złożonych zapytań logicznych.

13. MS Word i Excel. Praca zespołowa. Korespondencja seryjna. Tworzenie dokumentu głównego. Przygotowanie listy adresowej w różnych źródłach danych. Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

14. Edycja tekstu z użyciem funkcji "Recenzja". Prezentacje i referaty studentów.

15. Sprawdzenie wiadomości studentów. Zaliczenie przedmiotu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 34 godz. (ECTS** 1,4)

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 40 godz. (ECTS** 1,6)

Literatura:

Podstawowa:

1. Metzger P., 2006, Anatomia PC. Wydanie X, Helion, Gliwice.

2. Nelson S. L., 1999, Microsoft WORD PL, Świat Książki, Wrocław.

3. Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon., Access 2003 PL. Biblia, Helion, Gliwice.

auzupełniająca:

1. Jinjer S., 2006, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice

2. Statystyka i data mining w badaniach naukowych, 2006, Materiały z seminarium StatSoft Polska.

3. Kurose J., Ross K., 2018, Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- rozpoznaje powszechnie dostępne usługi sieciowe,

- zna podstawowe przepisy o prawach autorskich i ochronie danych osobowych,

- potrafi redagować w edytorze tekstu różnego typu dokumenty,

- potrafi wykorzystać programy graficzne,

- zna podstawowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym.

Umiejętności

-Student :

- potrafi redagować w edytorze tekstu dokumenty typu "praca dyplomowa" oraz "pisma urzędowe",

- wykorzystuje programy graficzne,

- wykonuje obliczenia matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym

- potrafi przygotować referat wspomagany środkami multimedialnymi i sprzętem komputerowym.

Kompetencje społeczne

Student:

- potrafi korzystać z poczty elektronicznej, komunikatorów i portali społecznościowych celem wymiany informacji i jej zastosowania w obszarze związanym z kierunkiem studiów i przyszłym zawodem,

- potrafi pracować zespołowo

- ma świadomość uzupełniania i aktualizowania wiedzy nabytej ina zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Student wykonuje samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych na wykładach i ćwiczeniach.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru na ćwiczeniach.

Ocena końcowa = 1,0 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób

następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia

(średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio

71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia

(średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia

(średnio > 90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jaworska, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Prowadzący grup: Janina Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jaworska, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Prowadzący grup: Janina Szewczyk, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jaworska, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Prowadzący grup: Janina Szewczyk, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jaworska, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Prowadzący grup: Janina Szewczyk, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jaworska, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Prowadzący grup: Janina Szewczyk, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)