Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TIN.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ochrona środowiska, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT. Pogłębienie umiejętności sprawnej obsługi komputera oraz podstawowych typów programów użytkowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne.

1. Przetwarzanie tekstu: tekst, akapit szablony, praca zespołowa

2. Tekst, akapit, szablony,

3. Układ dokumentu: dokument główny, spis treści, sekcje kolumny

4. Organizacja dokumentu: referencje, stopki odwołania

5. Elementy składowe dokumentu: tabele, formularze, arkusze danych, ilustracje, rysowanie

6. Korespondencja seryjna,

7. Arkusze: kalkulacyjne - wprowadzenie

8. edycja, import eksport, prezentacja, ochrona arkusza

9. Manipulowanie danymi: sortowanie, filtrowanie, powiązania, wykresy, grafika

10. Funkcje: daty i czasu, matematyczne,

11. Funkcje: statystyczne , logiczne, finansowe

12. Analiza: tabele przestawne

13. Power Point dodawanie, usuwanie, przemieszczanie slajdów.

14. Power Point modyfikacja szablonów projektu.

15 . Zaliczenie

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 30; ECTS: 1,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. ECDL Advanced na skróty, Żarowska-Mazur, Węglarz, PWN 2011

2. Barbara Gaworska, Henryk Szantula – „Podstawy technik informatycznych”, Wydawnictwo KISS, 2007

3. Andrzej Mazur – „Przetwarzanie tekstów”, Wydawnictwo KISS, 2007

4. Romuald Lenert – „Arkusze kalkulacyjne”, Wydawnictwo KISS, 2007

Efekty uczenia się:

wiedza:

• student potrafi identyfikować zagadnienie praktyczne w aspekcie zastosowania odpowiedniego programu użytkowego,

• zna podstawy teoretyczne działania edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych oraz relacyjnych baz danych i procesu ich projektowania oraz normalizacji.

umiejętności:

umiejętność obsługi programów biurowych pakietu Microsoft Office na poziomie Advanceed ECDL. W szczególności w zakresie:

• przetwarzania tekstu: opracowanie dokumentów zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji takie jak praca z ilustracjami, tabelami, formularzami, wykresami. Definiowanie i posługiwanie się korespondencją seryjną.

• arkuszy kalkulacyjnych: opracowywanie wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, teksu, grafiki, wykresów. Korzystanie z funkcji matematycznych, statystycznych, czasu i finansowych. Posługiwanie się narzędziami analitycznymi dostępnymi w arkuszu.

kompetencje społeczne:

• organizuje prace w zespole w celu wykonania określonego zadania,

• zdobywa motywację do ciągłego poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania technologii informacyjnych w naukach rolniczych i codziennym życiu

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania zaliczenia uwzglednia sie:

1. Obecnosci studentów na cwiczeniach ich aktywnosc.

2. Okresowe sprawdziany praktyczne przy komputerach po ukonczeniu kolejnych parti materiału, zapowiadane

wczesniej na cwiczeniach.

Na ocene koncowa ma wpływ srednia z uzyskanych ocen, obecnosci oraz aktywnosc.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)