Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.STA.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 1 sem. Zagrożenia ekosystemów
Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem. Zagrożenia ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności i kompetencji analizowania danych statystycznych, stosowania metod i narzędzi statystyki, wnioskowania statystycznego, statystycznej analizy problemów naukowych.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Podstawowe pojęcia statystyki opisowej, Etapy badań statystycznych. Prezentacja danych statystycznych. Podstawowe parametry opisu statystycznego danej cechy. Badanie współzależności dwóch cech. Badanie współzależności dwóch cech. Wskaźniki korelacji. Regresja. Wstęp do analizy wyników doświadczeń w naukach przyrodniczych.

Zadania zajęć:

- podkreślenie przydatności badania statystycznego do rozwiązywania problemów badawczych,

- przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia badania statystycznego poprzez zapoznanie:

* ze sposobami gromadzenia i opracowania danych,

* z najważniejszymi metodami analizy danych,

* z możliwościami wykorzystania oprogramowania komputerowego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot badań statystycznych – definicja statystyki jako nauki.

• rodzaje badan statystycznych,

• skale pomiaru,

• materiał statystyczny i jego prezentacja.

2. Problemy agregacji informacji statystycznej oraz metoda reprezentacyjna.

• pojecie cechy statystycznej,

• szeregi szczegółowe,

• szeregi rozdzielcze,

• rozstęp cechy, liczba klas, rozpiętość klas,

• podział cech.

3. Miary tendencji centralnej i ich własności raz miary dyspersji.

• średnia arytmetyczna,

• dominanta,

• mediana.

4-5. Analiza współzależności zjawisk.

• rodzaje współzależności,

• współczynnik korelacji liniowej Pearsona,

• współczynnik korelacji rang Spearmana,

• regresja liniowa. Metoda najmniejszych kwadratów.

6-7. Wstęp do analizy wyników badań eksperymentalnych.

• wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych,

• statystyka t,

• liczba stopni swobody,

• testowanie hipotez statystycznych z wykorzystaniem statystyki t,

• test T dla średniej,

• test T dla prób niezależnych,

• test T dla prób zależnych,

8. Analiza wariancji jednej zmiennej.

Ćwiczenia:

1. Poziom pomiaru a dostępne miary statystyczne:

• dane nominalne - tabele częstości,

• proporcje, procenty, percentyle,

• analiza współzależności danych nominalnych - test Chi-kwadrat,

3. Porządkowy poziom pomiaru a mierniki statystyczne.

4-5. Ilościowy poziom pomiaru a mierniki statystyczne.

• zmienne ciągłe,

• zmienne dyskretne,

• miary tendencji centralnej,

• miary dyspersji.

6. Analiza korelacji. Identyfikacja typu współzależności między zmiennymi.

7. Współczynnik korelacji liniowej.

8. Współczynnik korelacji rang Spearmana.

9-10 Regresja liniowa.

11. Wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych,

• wartości standaryzowane,

• błąd standardowy średniej,

• przedział ufności dla średniej.

12-13. Testowanie hipotez statystycznych z wykorzystaniem statystyki t.

• test T dla średniej,

• test T dla prób niezależnych,

• test T dla prób zależnych,

14-15. Analiza wariancji jednej zmiennej.

16. Sprawdzian.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 100; ECTS: 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 24; ECTS: 0,96

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 16; ECTS: 0,64

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 76; ECTS: 3,04

Literatura:

Kukuła K., 2003, Elementy statystyki w zadaniach, PWN, wyd. II poprawione i rozszerzone.

Greń J., 2002, Statystyka matematyczna modele i zadania, PWN Warszawa.

Krysicki W., 2007, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. II, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Znajomość najważniejszych metod opisu statystycznego

2. Umiejętność projektowania i przeprowadzania badanie statystycznego

3. Umiejętność opisu rzeczywistości w oparciu o wyniki badania statystycznego

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Sformułowanie problemu badawczego

2. Dobór danych pozwalających na realizację celu badania

3. Umiejętność opracowania danych i ich prezentacji graficznej

4. Umiejętność doboru właściwej metody statystyczne

5. Umiejętność interpretacji wyników badania statystycznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Docenienie przydatności metod statystycznych

2. Zrozumienie konieczności zachowania uczciwości przy interpretacji danych statystycznych i wyników badania

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania - ćwiczenia:

1) Obecność na zajęciach.

2) Oceny za wykonanie zadań obliczeniowych i problemowych rozwiązywanych indywidualne.

3) Zaliczeniowe prace pisemne podsumowujące poszczególne partie materiału.

Ocena końcowa z ćwiczeń:

średnia ocen uzyskanych na zajęciach za poszczególne rodzaje zadań.

Kryteria oceniania - wykłady:

Zaliczeniowa praca pisemna (zadania problemowe i obliczeniowe).

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

Zajęcia:

Wyszczególnienie godz.

wykłady 8

ćwiczenia 16

egzamin końcowy 1

konsultacje 4

Razem godz.: 29 = 1 pkt ECTS

Praca własna studenta:

Wyszczególnienie godz.

przygotowanie do ćwiczeń 10

penetracja literatury 15

wykonanie zadań domowych 10

dokończenie ćwiczeń 5

przygotowanie do kolokwiów 5

przygotowanie do egzaminu 15

Razem godz.: 60 = 2 pkt ECTS

OGÓŁEM: 89 = 3 pkt ECTS

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.