Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sadownictwo terenów podgórskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.STP.SM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sadownictwo terenów podgórskich
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu sadownictwa w terenach podgórskich. Charakterystyka wybranych regionów sadowniczych zlokalizowanych w terenach górzystych i górskich. Podstawy przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe sadownictwa w tych rejonach. Walory agroturystyczne.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Uwarunkowania klimatyczne i glebowe produkcji sadowniczej w rejonach górzystych i górskich

Specyfika produkcji sadowniczej w terenach podgórskich

Uprawy sadownicze a zrównoważony rozwój obszarów podgórskich

Mechanizacja upraw sadowniczych w terenach górzystych i górskich

Uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe rozwoju sadownictwa

Charakterystyka światowych rejonów sadowniczych na terenach podgórskich

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych obszarów sadowniczych w promocji regionalnych produktów i rozwoju agroturystyki

Przydatność lokalnych odmian drzew i krzewów owocowych w terenach podgórskich

Przetwórstwo owoców w rodzinnych gospodarstwach sadowniczych

Funkcjonowanie gospodarstw sadowniczych w rejonie Jeziora Bodeńskiego, Kantonu Thurgau (Szwajcaria) oraz Południowego Tyrolu (Włochy)

Literatura:

Smakosz E., Słowik K., 1975. Sadownictwo podgórskie. PWRiL, Warszawa

Oberhofer H., 2009. Obst- und Weinbau im Wendel der Zeit. Suedtiroler Beratungsring

Werth K., 1994. Der Suedtiroler Obstbau in Zahlen. Suedtiroler Beratungsring

Winter F., Janssen H., Kennel W., Link H., Scherr F., Silbereisen R., Stref J., 1992. Lucas’ Anleitung zum Obstbau. Ulmer Verlag

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań klimatycznych i glebowych produkcji sadowniczej w rejonach górzystych i górskich

Wykazuje znajomość podstawowych wymagań i uwarunkowań produkcji sadowniczej w rejonach podgórskich

Zna i rozumie specyfikę produkcji sadowniczej w rejonach górzystych i górskich

Rozumie konieczność rozwoju sadownictwo na tych terenach, nie tylko ze względów przyrodniczych i ekonomicznych, ale także rekreacyjnych

Wykazuje znajomość urządzeń technicznych stosowanych w mechanizacji prac sadowniczych w obszarach górzystych

Ma wiedzę dotyczącą upraw sadowniczych w połączeniu z działalnością agroturystyczną

Zna najważniejsze odmiany lokalne typowe dla poszczególnych regionów

Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rodzinnego gospodarstwa sadowniczego, wytwarzającego regionalne produkty spożywcze

Umiejętności

Posiada umiejętność prowadzenia specjalistycznego gospodarstwa sadowniczego

Potrafi połączyć produkcje sadowniczą z działalnością agroturystyczną opartą na walorach regionu i własnych produktach

Posiada umiejętność doboru odpowiednich odmian i gatunków najlepiej owocujących w danym regionie

Kompetencje społeczne

Potrafi docenić zasoby przyrodnicze i kulturowe regiony

Ma świadomość specyfiki produkcji w rejonach podgórskich

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

101 sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)