Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wycena pieniężna lasów i zadrzewień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.044.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena pieniężna lasów i zadrzewień
Jednostka: Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów umiejętności szacowania wartości nieruchomości leśnych i zadrzewionych, sporządzania inwentaryzacji zieleni oraz przygotowywania i oceny wniosków o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Pełny opis:

Wykłady (20 godz.)

L.godz. Zakres tematyczny

1 Podstawy prawne wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych.

1 Główne czynniki mające wpływ na wartość nieruchomości. Koszt odtworzenia jako podstawa określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości leśnej. Wartość rynkowa jako podstawa wyceny nieruchomości leśnej.

6 Technika inwentaryzacji obiektów leśnych i zadrzewionych (zajęcia w terenie)

5 Metody wyceny nieruchomości leśnych, Podejście porównawcze, Podejście kosztowe, Podejście mieszane, (Metoda dochodowa, Metoda inwestycyjna).

2 Metody szacowania wartości zadrzewień, plantacji, pomników przyrody i parków zabytkowych.

1 Nieruchomość jako przedmiot podatków i opłat.

2 Zasady sporządzania operatów szacunkowych wartości lasów, szkód, opłat i odszkodowań.

2 Zasady sporządzania inwentaryzacji zieleni w związku z uzyskiwaniem pozwolenia na wycięcie drzew w terenach zurbanizowanych.

Ćwiczenia kameralne - projektowe (10 godz.)

L.godz. Zakres tematyczny

2 Opracowanie operatu wyceny pojedynczych drzew.

6 Opracowanie operatu wyceny drzewostanu.

2 Opracowanie operatu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych.

Literatura:

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101; poz. 444 z 1992r. z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 z dnia 22 lutego 1995 r.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. (Dz. U. Nr 230, poz. 1924).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawy prawne wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych, Zna czynniki mające wpływ na wartość nieruchomości. Posiada wiedzę odnosine metod szacowania wartości rynkowej nieruchomości leśnych w podejściu: porównawczym, podejściu kosztowym, podejściu mieszannym. Zna metodę dochodową i metodę inwestycyjną, Zna metody szacowania wartości zadrzewień, plantacji, pomników przyrody i parków zabytkowych. Zasady sporządzania operatów szacunkowych wartości lasów, szkód, opłat i odszkodowań. Zna zasady sporządzania inwentaryzacji zieleni w związku z uzyskiwaniem pozwolenia na wycięcie drzew w terenach zurbanizowanych . Zna techniki inwentaryzacji obiektów leśnych i zadrzewionych.

Umiejętności:

Potrafi korzystać z podstawy aktow prawnych dotyczacych wyceny nieruchomości leśnych i zadrzewionych, Potrafi oceniać czynniki mające wpływ na wartość nieruchomości. Potrafi korzystać z metod szacowania wartości rynkowej nieruchomości leśnych w podejściu: porównawczym, podejściu kosztowym oraz podejściu mieszannym. Potrafi decydować o wyborze metody szacowania. Umie szacowaać wartości zadrzewień, plantacji, pomników przyrody i parków zabytkowych. Potrafi sporządzić operat szacunkowych wartości lasów, szkód, opłat i odszkodowań. Potrafi wykonywać inwentaryzację zieleni w związku z uzyskiwaniem pozwolenia na wycięcie drzew w terenach zurbanizowanych . Potrafi wykonać inwentaryzację obiektów leśnych i zadrzewionych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi samodzielnie lub we współpracy określić priorytety służące właściwej realizacji wyceny wartosci nieruchomości leśnych i zadrzewionych.

Identyfikuje prawidłowo i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych stosowania poznanych sytemów i metod wyceny.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - egzamin ustny bez dostepu do podręczników

ćwiczenia projektowe (warsztatowe) - zaliczenie projektu (indywidualne), rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostępem do podręczników

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)