Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leśnictwo plantacyjne - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.027.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Leśnictwo plantacyjne - zagadnienia wybrane
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom roli leśnictwa plantacyjnego w rozwoju cywilizacji. Efektem kształcenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania rodzajów i gatunków drzew uprawianych na plantacjach leśnych, oszacowania ich przydatności dla przemysłu drzewnego, a także umiejętności zarządzania plantacjami leśnymi oraz ochrony szkółek i plantacji leśnych.

Pełny opis:

Wykład 1. Funkcje leśnictwa plantacyjnego i jego rozwój - 1 godz.Wykład 1-3. Gatunki drzew używane do zakładania plantacji leśnych - 6 godz.Wykład 4. Koncepcje siedliska leśnego a dobór gatunków drzew na plantacje - 1 godz.

Wykład 5. Zasady urządzania plantacji leśnych oraz hodowli drzew na plantacjach leśnych w Republice Południowej Afryki - 2 godz.

Wykład 6. Ochrona szkółek i plantacji leśnych. Problemy przy zakładaniu plantacji na gruntach porolnych - 2 godz.

Wykład 7.Użytkowanie plantacji leśnych oraz transport surowca - 2 godz.

Wykład 8. Odbiorcy surowca drzewnego z plantacji leśnych - 1 godz.

Literatura:

.Podstawowa 1. FAO and UNEP. 2020. The State of the World’s Forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome. https://doi.org/10.4060/ca8642en;

2. Global Forest Resources Assessment 2020 – FAO;

3. Zwoliński J. 2008. Rola leśnictwa plantacyjnego w warunkach kryzysu środowiskowego i surowcowego świata Leś. Pr. Bad., Vol. 69 nr 4, s. 371-379.

Uzupełniająca 1. Bowyer, J., J. Howe, P. Guillery, and K. Fernholz. 2005. Tree Plantations for Wood Production – Environmental Threat or a Means of ‘Saving’ Natural Forests? Dovetail Partners, Inc.; Toma, T.; Oka, T.;

2. Marjenah; Fatawi, M.; Mori, T. 2001. Forest rehabilitation requires fire prevention and community involvement.In: Kobayashi, S., Turnbull, J.W., Toma, T., Mori, T., Majid, N.M.N.A. (eds.). Rehabilitation of degraded tropical forest ecosystems: workshop proceedings, 2-4 November 1999, Bogor, Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia. 107-114. ISBN: 979-8764-70-6.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

rolę leśnictwa plantacyjnego w gospodarce światowej leśnictwie, LES1_W10 R

najważniejsze rodzaje i gatunki drzew oraz ich przydatność do uprawy plantacyjnej, LES1_W10 R

zasady zakładania, ochrony, użytkowania i zarządzania plantacjami leśnymi i szkółkami produkującymi materiał na plantacje LES1_W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób LES1_K01 R

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Praca końcowa obejmująca rozwiązanie zadania problemowego lub analizę przypadku. Na ocenę dostateczną (3,0) praca powinna zawierać podstawowe informacje o roli leśnictwa plantacyjnego w gospodarce światowej, wybranych gatunkach drzew na plantacjach i kryteriach ich doboru, zasadach zarządzania plantacji, głównych czynnikach szkodo twórczych, metodach, sposobach zakładania, ochrony i użytkowania plantacji leśnych w wybranych rejonach świata.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański
Prowadzący grup: Piotr Bilański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)