Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia lasów Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.007.SI.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia lasów Polski
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa Leśnego
Grupy: OZL GL stacjonarne inż., semestr 6 i 7, elektywy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z geograficznym przeglądem gleb i siedlisk leśnych gór, wyżyn i nizin Polski z nadmorskimi włącznie. Kurs obejmuje rozmieszczenie lasów,warunki siedliskowe i produkcyjność, strukturę gatunkową lasów,zgodności drzewostanów z warunkami siedliskowymi. W trakcie wykładówstudent będzie mógł zapoznać się z profesjonalnie sfotografowanymi profilami gleb, ich właściwościami geochemicznymi i towarzyszącymi im drzewostanami.

Pełny opis:

Wykład 1.Lesistość Polski-zmiany lesistości w ujęciu historycznym,-przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowanie obecnego rozmieszczenia lasów,-porównanie lesistości państw europejskich i Polski, potrzeby i projekty zwiększenia lesistości naszego kraju.Wykłady 2, 3, i 4 (5 godzin)Regiony geograficzne Polski – typy naturalnego krajobrazu, klimat i zagrożenia cywilizacyjne kształtujące warunki bytowania lasów w poszczególnych regionach.Wykład 5 (2 godz.)

Geograficzna zmienność:

-rozmieszczenia lasów,

-warunków siedliskowych i produkcyjności siedlisk,

-struktury gatunkowej lasów,

-zgodności drzewostanów z warunkami siedliskowymi,

ukazane na tle podziału Polski na krainy, dzielnice i mezoregiony przyrodniczo-leśne.

Wykład 6. Charakterystyka gleb wybranych kompleksów leśnych gór: Bieszczady, Beskidu Śląski, Babiogórski Park Narodowy, Karkonosze

Wykład 7. Charakterystyka gleb wybranych kompleksów leśnych wyżyn i kotlin Polski południowej: Puszcza Niepołomicka i Lasy Radłowskie, Lasy Janowskie, Roztocze i Lasy Lubaczowskie, Wyżyna Kielecka, Wyżyna Śląsko-Krakowska.

Wykład 8. Charakterystyka gleb wybranych kompleksów leśnych nizin: Puszcza Kozienicka, Bory Stobrawskie, Bory Tucholskie, Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej, Lasy Oliwsko- Darżlubskie, Puszcza Augustowska, Knyszyńska i Białowieska.

Literatura:

Bednarek R., Prusinkiewicz Z. Geografia gleb. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1997-01-01

Brożek S., Zwydak M. Atlas gleb leśnych Polski. CILP Warszawa 2003

Brożek S.2006: Klasyfikacja gleb w lasach Polski. Biblioteczka leśniczego. SITLiD, CILP Warszawa 2006.

Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wyd.Nauk. PWN.Warszawa 1994

Sikorska E. Geografia lasów Polski. Wyd. AR w Krakowie. Kraków 2006

Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski 2000: Praca zbiorowa. CILP Warszawa 2000. ss. 1-123.

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa 1990

Zaręba R. Puszcze, bory i lasy Polski. PWRiL Warszawa 1986

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje wybrane kompleksy leśne z uzwglednieniem ich lokalizacji, cech charakterystycznych jak skład gatunkowy, przewazajace gleby, stopień naturalności

Objaśnia związki pomiędzy geografią gleb a geografią lasów

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość bogactego zróznicowania lasów Poski na tle zmnienności w skali Europy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)