Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika płynów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MCHPLYN.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Mechanika płynów jest jednym z podstawowych przedmiotów, na których bazuje inżynieria środowiska. Jej nauczanie ma na celu przybliżenie słuchaczom praw rządzących zachowaniem się ośrodków ciągłych, do których należą ciecze i gazy. Znajomość tych praw jest konieczna nie tylko do zrozumienia wielu zagadnień związanych z szeroko pojętą aero- i hydrodynamiką lecz również do prawidłowego ich wykorzystania w rozwiązywaniu różnych problemów hydraulicznych bądź w projektowaniu hydrotechnicznym.

Pełny opis:

Treść programu składa się z dwóch zasadniczych części tj. z hydrostatyki i hydrodynamiki. Pierwsza z nich obejmuje podstawowe prawa, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione oraz równowagę ciał zanurzonych w cieczy. Druga część, oprócz podstawowych praw hydrodynamiki dotyczy ruchu cieczy i gazów w przewodach zamkniętych. Program obejmuje także hydraulikę koryt otwartych i wybrane zagadnienia z przepływu gazów.

Wykłady:

Wiadomości wprowadzające, właściwości cieczy, hyydrostatyka – ciśnienie, równanie równowagi płynów, pływanie ciał, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione.

Definicje i pojęcia hydrodynamiki, prawo ciągłości ruchu cieczy.

Równanie Bernoulliego dla cieczy idealnej i rzeczywistej.

Ruch płynów w przewodach pod ciśnieniem, opory ruchu.

Wypływ cieczy przez otwory i przystawki, przelewy.

Ruch cieczy w kanałach otwartych – podstawowe równania.

Ruch wód gruntowych, studnia zwykła, artezyjska.

Opływ ciał, przepływ gazów.

Podobieństwo hydrauliczne.

Ćwiczenia:

Ciśnienie hydrostatyczne, parcie na powierzchnie płaskie, podział wykresu parcia na części o jednakowej powierzchni, parcie na powierzchnie zakrzywione. Wypór hydrostatyczny.

Równanie Bernouliego dla cieczy idealnej i rzeczywistej.

Wykorzystanie równania Bernouliego do obliczeń oporów ruchu w przewodach zamkniętych, współczynnik oporów liniowych.

Opory ruchu w przewodach zamkniętych, współczynnik strat miejscowych,

Przepływ w przewodach pod ciśnieniem, przewód wydatkujący po drodze; obliczenie sieci otwartej.

Przepływ w korytach otwartych – wypływ przez otwory, przelewy.

Przepływ w korytach otwartych. Prędkość średnia przepływu. Obliczenie parametrów przepływu – metoda kolejnych przybliżeń.

Odskok hydrauliczny (równanie Bernouliego w obliczeniach przepływu wody w korytach otwartych) . Krytyczne parametry ruchu cieczy.

Literatura:

1. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., 1997, Mechanika płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa

2. Lewandowski J.B., 2006, Mechanika płynów, Wyd. AR w Poznaniu

3. Burka E.S, Nałęcz T.J., 1994, Mechanika płynów w przykładach, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

4. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., 2001, Zadania z mechaniki płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa

5. Książek L., materiał dydaktyczny www.matrix.ar.krakow.pl/~lksiazek

Efekty uczenia się:

Student zna właściwości cieczy i gazów, prawa opisujące stan płynów w spoczynku i siły w niej występujące (hydrostatyka) oraz prawa ruchu wody: zachowania masy, pędu i energii (hydrodynamika), równanie Bernouliego dla cieczy i gazu, ruch ustalony i nieustalony w przewodach zamkniętych i korytach otwartych, metody obliczeniowe do określenia układu zwierciadła wody w korytach otwartych, wypływu przez otwory i przepływu przez przelewy, odskok hydrauliczny, obliczyć ciśnienie w cieczy, reakcję pomiędzy cieczą i ściankami naczynia w który się znajduje, obliczyć parametry przepływu wody i opory ruchu w przewodach zamkniętych i korytach otwartych, obliczyć podstawowe parametry budowli hydrotechnicznych oraz układ zwierciadła na długości cieku oraz przeprowadzić pomiary laboratoryjne, pozyskiwać informacje z literatury, przeprowadzić obliczenia dla różnych wariantów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin ustny; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ćwiczenia

Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać sprawozdania, odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania oraz zaliczyć 1-2 kolokwia; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)