Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytozy zwierząt i ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZS.LUDZ9.SI.HZOHY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt i ludzi
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka pasożytów w ujęciu systematycznym. Epizootiologia poszczególnych parazytoz, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt, wynikających z różnych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Zagadnienia z diagnostyki chorób inwazyjnych. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod profilaktyki i chemioterapii. Problem zoonoz pasożytniczych. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej.

Pełny opis:

Wykłady - 30 godz. Tematyka:

1-2. Istota choroby pasożytniczej. Niektóre aspekty układu pasożyt-żywiciel w odniesieniu do chorób inwazyjnych człowieka

3-20. Charakterystyka powszechnych parazytoz u zwierząt gospodarskich - cykl rozwojowy, objawy schorzenia, rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie parazytoz u przeżuwaczy, koni, świń i drobiu

21-24. Rozprzestrzenienie geograficzne parazytoz ludzi. Pasożytnicze choroby transmisyjne – "wielkie endemie" krajów tropikalnych

25-26. Choroby „brudnych rąk” i choroby oportunistyczne spośród parazytoz. Biegunki podróżnych o podłożu pasożytniczym

27-28. Zoonozy pasożytnicze, w tym tzw. "nowe antropozoonozy"

29-30. Pasożyty o szczególnym znaczeniu zdrowotnym dla ludzi w Polsce. Diagnostyka w parazytologii lekarskiej. Parazytozy urojone

Literatura:

1. Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004

2. Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999

3. Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1971

4. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

5. Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- konsekwencje inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich,

- biologię pasożytów z różnych grup systematycznych, wywołujących parazytozy u zwierząt i człowieka – z uwzględnieniem ich epizootiologii i epidemiologii,

- podstawowe metody zapobiegania zarażeniu zwierząt pasożytami oraz metody ich zwalczania,

- zależności pomiędzy zarażeniem zwierząt i obecnością organizmów żywicielskich w środowisku, a odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

- dba o stan zdrowotny zwierząt udomowionych

- jest wrażliwy na aspekt sanitarny środowiska

- jest świadomy zagrożeń związanych z migracją ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)