Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FHZ.R9.SL.HBIOZ.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ostatnich latach coraz większego znaczenia, również w biologii roślin nabiera identyfikowanie funkcji genów, systemów regulacji ich ekspresji oraz wpływu ekspresji genów na przebieg procesów życiowych ze szczególnym uwzględnieniem sterowania procesów rozwojowych oraz reakcji na czynniki środowiskowe. Wykłady z przedmiotu zapoznają studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat molekularnych regulacji procesów życiowych roślin. Zostanie również zwrócona uwaga na przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy w tym zakresie dla doskonalenia odmian roślin uprawnych zarówno na drodze inżynierii genetycznej jak i rozwoju technik selekcyjnych.

Celem kursu w części ćwiczeniowej jest zilustrowanie wybranego procesu omawianego podczas wykładów poprzez samodzielne opracowanie i przeprowadzenie eksperymentu z wykorzystaniem mutantów (przede wszystkim A. thaliana). Preferowane będą eksperymenty rozszerzające dotychczasowy zakres wiedzy.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Specyfika regulacji ekspresji genów w komórkach roślinnych: znaczenie poszczególnych poziomów kontroli ekspresji u roślin, roślinne mikro RNA, potranskrypcyjna regulacja ekspresji u roślin w tym rola białek 14-3-3, regulacja czasu życia białka

2-3. Szlaki transdukcji sygnału u roślin: receptory działające jako czynniki transkrypcyjne, białka G (szlak cyklazy adenylowej, aktywacja fosfolipaz – rola jonów Ca2+ w transdukcji sygnałów u roślin), receptory katalityczne, synergizm szlaków sygnałowych, rola H2O2 i NOx jako wtórnych przekaźników informacji (2 h)

4-5. Receptory czynników środowiskowych u roślin (fotoreceptory, sygnały redoksowe u roślin, percepcja temperatury, percepcja kierunku sił pola grawitacyjnego, percepcja obecności/braku wody, odbiór bodźców mechanicznych)

6-9. Molekularne podstawy działania hormonów roślinnych (receptory i elementy szlaków sygnałowych, ekspresja genów wczesnych i późnych)

10-12. Regulacja ekspresji genów w procesach wzrostu i rozwoju (kontrola i inicjacja kwitnienia, rola komunikacji międzykomórkowej w procesach rozwojowych, genetyczna kontrola organogenezy kwiatu)

13. Molekularne podstawy regulacji aktywności fotosyntetycznej roślin (endogenna oraz środowiskowa kontrola ekspresji genów kodujących białka aparatu fotosyntetycznego i białka ochronne)

14. Wpływ dostępności azotu na aktywność fotosyntetyczną roślin (regulacja ekspresji genów związanych z przyswajaniem azotu; rola metabolizmu aminokwasów w regulacji aktywności genów fotosyntetycznych oraz regulacji intensywności fotosyntezy)

15-18. Molekularne podstawy odpowiedzi roślin na niekorzystne, abiotyczne czynniki środowiska oraz możliwości ich poprawy na drodze inżynierii genetycznej i unowocześniania metod selekcji (odporność na niskie temperatury, odporność na suszę, odporność na zalewanie).

Ćwiczenia:

1-2. Projektowanie eksperymentu oraz starterów i sond do reakcji Real-Time PCR

3-4. Przeprowadzenie eksperymentu z roślinami

5-7. Izolacja mRNA z tkanek roślinnych

8-9. Odwrotna transkrypcja oraz eliminacja zanieczyszczeń genomowym DNA

10-11. Reakcja PCR w czasie rzeczywistym

12. Analiza i interpretacja wyników

Literatura:

Materiały udostępnione przez wykładowcę.

Wojtaszek P., Ratajczak T., Woźny A., Biologia komórki roślinnej, tom. 2 - Funkcja. PWN Warszawa 2016.

Brown T.A., Genomy, PWN Warszawa 2013

Malepszy S., (red). Biotechnologia roślin. PWN. Warszawa 2010.

Turner P., McLennan A., Bates A., White M. Biologia molekularna - krótkie wykłady, PWN, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i/lub rozumie:

- podstawowe mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin na poziomie molekularnym

- przykłady wykorzystania wiedzy z zakresu biologii molekularnej w hodowli roślin

- technikę qRT-PCR

Umiejętności − absolwent potrafi:

- projektować i interpretować wyniki doświadczeń z wykorzystaniem roślin modelowych prowadzone w celu określenia funkcji genów i regulacji ich ekspresji

- proponować praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy o funkcjach i mechanizmach regulacji ekspresji genów związanych z reakcjami na czynniki środowiska u roślin

- posługiwać się techniką qRT-PCR

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania

- pracy w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Wykłady: Sprawdzian wiedzy w formie test jednokrotnego wyboru, zaliczenie wymaga poprawnej odpowiedzi na >50% pytań, ocena stanowi 75% oceny końcowej.

Ćwiczenia: Ocena projektu, wykonania i opisania rezultatów eksperymentu praktycznego, ocena stanowi 25% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Marcin Rapacz
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)