Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOO.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady - 15 godz.:

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

Powstanie życia. Historia biosfery. Zwierzęta w biosferze

Związki zwierząt. Interakcje, ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnictwa i pasożytnictwa

Rozmnażanie i rozwój organizmów zoologicznych

Filogeneza układów (układ powłokowy i ruchu; układ pokarmowy, oddechowy, krążenia i wydalniczy; układ nerwowy z narządami zmysłów i wewnątrzwydzielniczy)

Fauna Polski

Ćwiczenia - 30 godz.:

Protozoa – komórki i organizmy. Budowa i znaczenie

Płazińce – tkankowce (wirki, przywry i tasiemce). Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze

Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy glebowe i wodne

Skorupiaki - stawonogi wodne. Szczękoczułkowce jako organizmy drapieżne i saprofityczne; pasożytnicze roztocze. Owady – budowa, bioróżnorodność i znaczenie

Mięczaki. Szkarłupnie. Budowa i znaczenie

Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym

Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym; przedstawiciele fauny krajowej

Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne; przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie; gatunki poddane procesowi domestykacji

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

3. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

4. Wyrobisz A., Kowal J., Nosal P. 2016. Insight into species diversity of the Trichostrongylidae Leiper, 1912 (Nematoda: Strongylida) in ruminants. Journal of Helminthology, 90(6), 639-646

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt i podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej

- bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka

Umiejętności - potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- pogłębiania wiedzy zoologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Adam Tofilski, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zapoznaje się z nomenklaturą i systematyką poszczególnych grup zoologicznych; analizuje zmiany ewolucyjne i przystosowawcze na poziomie anatomii funkcjonalnej i morfologii w obrębie różnych grup zwierząt; interpretuje związki w świecie zwierząt oraz rolę zwierząt w życiu człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Nomenklatura zoologiczna

Systemy klasyfikacyjne i współczesna systematyka

Powstanie życia. Historia biosfery

Zwierzęta w biosferze. Fauna Polski

Związki zwierząt. Interakcje, ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnictwa i pasożytnictwa

Rozmnażanie i rozwój organizmów zoologicznych

Filogeneza układów (układ powłokowy i ruchu; układ pokarmowy, oddechowy, krążenia i wydalniczy; układ nerwowy z narządami zmysłów i wewnątrzwydzielniczy)

Ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.):

Protozoa – komórki i organizmy. Budowa i znaczenie

Płazińce – tkankowce (wirki, przywry i tasiemce). Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze

Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy glebowe i wodne

Skorupiaki - stawonogi wodne. Szczękoczułkowce jako organizmy drapieżne i saprofityczne; pasożytnicze roztocze. Owady – budowa, bioróżnorodność i znaczenie

Mięczaki. Szkarłupnie. Budowa i znaczenie

Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym

Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym; przedstawiciele fauny krajowej

Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne; przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie; gatunki poddane procesowi domestykacji

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

2. Błaszak Cz. (red) Zoologia, t. 1-3. PWN, Warszawa, 2013-2022

3. Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa, 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Stanisław Łapiński, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Kamil Kustra, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)