Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZST.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Metody systematyzowania i taksonomia zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt. Znaczenie zwierząt w życiu i działalności człowieka. Przegląd organizmów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem form pasożytniczych, szkodników oraz zwierząt pożytecznych. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt. Elementy morfologii, anatomii i fizjologii układów w aspekcie rozwoju rodowego oraz w powiązaniu z warunkami życia zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady - 30 godz.

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

Biogeneza – powstanie życia. Historia biosfery

Fauna w biosferze. Zasięgi geograficzne. Relikty, endemity, wikarianty i pseudowikarianty. Biomy słonowodne, słodkowodne i lądowe Ziemi. Krainy zoogeograficzne

Zoogeografia Polski. Taksonomia i bogactwo gatunkowe rodzimej fauny. Gatunki chronione i zagrożone oraz gatunki obce inwazyjne

Związki zwierząt. Interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnictwa i pasożytnictwa

Rozród i rozwój w świecie zwierząt

Pokrycie ciała i układ ruchowy. Szkielet i mięśnie

Odżywianie się zwierząt – układ pokarmowy

Filogeneza układu oddechowego, krążenia i wydalniczego

Układ nerwowy z narządami zmysłów i układ wewnątrzwydzielniczy jako układy regulacyjne

Ćwiczenia - 30 godz.

Protozoa – pierwotniaki wolno żyjące i ich znaczenie w ekosystemach wodnych; symbionty i pasożyty

Gąbki i jamochłony. Zwierzęta filtrujące wodę, wskaźniki czystości wody

Płazińce – pierwsze tkankowce. Wirki żyjące wolno w środowisku wodnym oraz przywry i tasiemce jako pasożyty. Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

Robaki obłe, w tym wrotki, nitnikowce i kolcogłowy. Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze

Stawonogi. 1. Skorupiaki. Składniki zooplanktonu. Żywiciele pasożytów pośredni i parateniczni. Formy pasożytnicze. 2. Pajęczaki jako organizmy drapieżne i saprofityczne. Roztocze: organizmy pożyteczne, pasożyty, wektory chorób, szkodniki zbiorów, silne alergeny. 3. Owady. Bioróżnorodność i adaptacje. Przeobrażenie zupełne i niezupełne. Przedstawiciele poszczególnych rzędów, o dużym znaczeniu dla człowieka

Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy wodne i glebowe. Producenci wermikompostu, źródło białka, żywiciele parateniczni i pasożyty oraz wskaźniki zanieczyszczenia wody

Mięczaki. Szkarłupnie. Budowa i znaczenie; hodowle

Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym

Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym; przedstawiciele fauny krajowej; hodowle

Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne; adaptacje do różnych środowisk; przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie (gatunki poddane procesowi domestykacji, zwierzęta łowne)

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

3. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna / rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt i podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej

- bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka

Umiejętności - student potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- pogłębiania wiedzy zoologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)