Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinformatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.INF.SM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinformatyka
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z bioinformatycznymi bazami danych: ENSEMBL, NCBI, PDB sposobem archiwizacji i wizualizacji danych. Analiza dostępnych sekwencji nukleotydowych oraz białkowych w oparciu o wybrane programy bioinformatyczne (np. opcja BLAST,Sequin, Cn3D, TMHMM) ma służyć studentom do przedstawienia możliwości w zakresie adnotacji sekwencji do baz danych, pełnej analizy tych sekwencji pod katem budowy, struktury oraz ich funkcjonalności. Ponadto słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania informacji z poziomu DNA/RNA/białko w badaniach filogenetycznych

Pełny opis:

Wykłady (5h)

1. Dopasowanie par sekwencji (wprowadzenie, macierze kropkowe, globalne i lokalne) – 2h

2. Dopasowania par sekwencji (metody heurystyczne); dopasowania wielosekwencyjne (MSA) – 2h

3. Metody statystyczne (modele Markova) – 1h

Ćwiczenia (25h)

1.Baza NCBI oraz ENSEMBL, funkcja BLAST – zapoznanie z opcjami programu BLAST, identyfikacja sekwencji z użyciem poszczególnych programów BLAST – BLASTx, nBLAST, BLASTp, tBLAST,n, tBLASTx (2 jednostki ćwiczeniowe po 1,5 godz.).

2.DNA oraz RNA - Analiza sekwencji na poziomie nukleotydowym oraz aminokwasowym, identyfikacja i poszukiwanie polimorfizmów oraz określanie ich wpływu na sekwencję aminokwasową (np. PolyPhen-2, PANTHER). Program Sequin – umieszczanie sekwencji w bazach (6 jednostek ćwiczeniowych po 1,5 h każda).

3.Białka - Analiza na poziomie sekwencji, rodzin i motywów - porównanie sekwencji aminokwasowych, predykcja struktury II i III rzędowej. Analiza sekwencji przy pomocy programu Cn3D. Analiza funkcji białek. Struktury molekularne oraz komórkowe (6 jednostek ćwiczeniowych po 1,5h każda)

4.Możliwości zastosowań narzędzi bioinformatycznych w filogenetyce – analiza struktury DNA, RNA oraz białek (2 jednostki ćwiczeniowe po 1,5h każda).

5.Zaliczenie (1,5h)

Literatura:

1. "Bioinformatyka : podręcznik do analizy genów i białek" pod red. A. D. Baxevanisa i B. F. F. Ouellette'a

2. "Bioinformatyka i ewolucja molekularna" P.Higgs, T.Attwood

3. Literatura uzupełniająca dołączona do programów znajdująca się na stronach internetowych

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

H.1s.INF.SM.HZOBY_W01 pojęcie polimorfizmu oraz potencjalnego wpływu na białka BIOI2_W07 RZ

H.1s.INF.SM.HZOBY_W02 reakcję sekwencjonowania SANGERA oraz sekwencjonowania całogenomowego organizmów BIOI2_W01 RZ

H.1s.INF.SM.HZOBY_W03 zależności między układami oraz wpływ zmiany w ilości ekspresji białka na organizm BIOI2_W09 RZ

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

H.1s.INF.SM.HZOBY_U01 wykorzystać narzędzia bioinformatyczne do oceny przydatności danej zmiany w hodowli BIOI2_U1 RZ, PB

H.1s.INF.SM.HZOBY_U02 posługiwać się językiem obcym pozwalającym na zrozumienie budowy, funkcjonowania i treści zawartych w bazach danych BIOI2_U11 RZ

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

H.1s.INF.SM.HZOBY_K01 zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu w adnotacjach polimorfizmów oraz postępu w sposobie ich identyfikacji/ analizy BIOI2_K01 RZ

H.1s.INF.SM.HZOBY_K02 współpracuje z hodowcami pomagając zrozumieć im możliwości aplikacyjne identyfikowanych panelów polimorfizmów BIOI2_K08 RZ

H.1s.INF.SM.HZOBY_K02 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie, potrafi organizować proces uczenia się innych osób" BIOI2_K01 RZ

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia pisemne (80%) oraz prace zaliczeniowe wykonywane podczas zajęć (20%) - Zaliczenie ćwiczeń (zadania wykonywane na ćwiczeniach - poprawne wykonanie analizy bioinformatycznej otrzymanych plików sekwencyjnych). Zaliczenie praktyczne bloków tematycznych będzie polegało na wykonaniu 5 zadań (5 poprawnie wykonanych – b.dobry; 4 poprawnie wykonane –dobry; 3 poprawnie wykonane – dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)