Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transgenika zwierząt II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F7.TRZ.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transgenika zwierząt II
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów poszczególnymi etapami metody transgenezy zwierząt. Studenci poznają zatem metody pozyskiwania pozaustrojowego komórek jajowych, ich ocenę, izolację, hodowlę – IVM. Każdy student ma za zadanie samodzielnie założenie hodowli oocytów w kropli pożywki pod olejem mineralnym. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie, ocena i kapacytacja nasienia. Wykorzystanie plemników jako wektorów w transgenezie

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Organizacja pracowni hodowli in vitro.

- Przygotowanie sterylnych materiałów do hodowli komórkowych: szkło, narzędzia, plastiki, pożywki i płyny hodowlane.

- Metoda izolacji i hodowli komórek jajowych, ich ocena, izolacja, przygotowanie hodowli w kroplach pożywki pod olejem mineralnym.

- Pozyskiwanie ejakulatu, ocena jakości i żywotności.

- Pozyskiwanie ejakulatu, kapacytacja, przygotowanie do IVF.

- Ocena nasienia przy pomocy programu CSA.

Literatura:

Literatura:

1. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka. OWN Poznań 2006.

2. Stokłosowa S. Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

3. Aktywacja oocytów w klonowaniu somatycznym świń i innych gatunków ssaków. M. Samiec, M. Skrzyszowska. OWN Poznań 2009.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Potrafi zaprojektować i pracować w pracowni In vitro.

Potrafi podejmować działania z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik do prowadzenia hodowli komórek jajowych ssaków i przeprowadzić kapacytację nasienia.

Potrafi zastosować typową technikę i jej optymalizację w kulturach tkankowych zwierząt, ma umiejętność liczenia plemników, oceny ejakulatu, określania żywotności.

Planuje i wykonuje proste zadania badawcze i projektowe indywidualnie oraz w zespole, w tym prowadzi hodowle gamet.

Dokonuje pomiarów parametrów procesów fizjologicznych, zna analizator nasienia CSA.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować i współpracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie planowane i realizowane zadania.

Potrafi formułować obiektywne opinie na temat podstawowych zagadnień biotechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)