Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Endokrynologia zwierząt i człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F6.EZC.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia zwierząt i człowieka
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady poświęcone są roli hormonów w regulacji homeostazy , rozwoju, wzrostu, metabolizmu, reprodukcji i stresu u ludzi i zwierząt. Słuchacz pozna główne elementy mechanizmów działania hormonów na receptory i pobudzenia szlaków transdukcji sygnału w komórkach człowieka i innych ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Wprowadzone zostaną elementy endokrynologii środowiska poświęcone działaniu czynników chemicznych na układ endokrynny człowieka (endocrine disruptors).

Ćwiczenia będą pomocne w zdobyciu praktycznej wiedzy z zakresu metod oznaczania różnych hormonów w tkankach, wykazania skutków stymulacji lub hamowania sekrecji hormonów przysadki i nadnerczy (steroidowych i katecholamin).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do endokrynologii. Gruczoły endokrynne i ich hormony

2. Charakterystyka hormonów-budowa, synteza, sekrecja

3. Mechanizmy działania hormonów

4. Neuroendokrynologia, podwzgórze, przysadka

5. Regulacja procesów wzrostowych przez hormon wzrostu i czynniki wzrostowe

6. Funkcja hormonów tarczycy

7. Trzustka endokrynna i endokrynologia cukrzycy

8. Hormony przewodu pokarmowego

9. Hormonalna regulacja apetytu

10. Homeostaza wapnia –parathormon, kalcytonina, witamina D3

11. Rola hormonów kory nadnerczy

12. Katecholaminy-hormony rdzenia nadnerczy

13. Endokrynologia rozrodu samic

14. Endokrynologia rozrodu samców

15. Endokrynologia środowiska-chemiczne czynniki

Tematyka ćwiczeń:

Oznaczanie hormonów regulujących metabolizm glukozy

Hormony tkanki tłuszczowej

Hormony gonad

Hormony tarczycy

Hormony nadnerczy

Literatura:

Traczyk W. “Fizjologia człowieka”, PZWL (2001)

Krzymowski T. i wsp. „Fizjologia zwierząt”, PWRiL (2005)

Literatura uzupełniająca:

Wilson A. „Williams Textbook of Endocrinology”. Saunders Co. (1998)

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- opisuje i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia endokrynologii

- rozumie znaczenie endokrynologii zwierząt , człowieka,

- posiada wiedzę dotyczącą budowy, funkcji i rozwoju gruczołów endokrynnych zwierzęcych i człowieka

- zna czynniki wpływających negatywnie na zdrowie człowieka i zwierząt

Umiejętności - student:

- posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia , analizy i twórczego wykorzystania informacji z różnych źródeł dotyczących endokrynologii

- umie precyzyjnie określić zakres wiedzy z poszczególnych działów endokrynologii przy pomocy różnych metod komunikacji

- dokonuje pomiarów parametrów aktywności układu endokrynnego zwierząt i ludzi

- potrafi przygotować typowych prac pisemnych dotyczących endokrynologii i dziedzin pokrewnych na podstawie różnych źródeł

- potrafi przygotować i wygłosić referat nt zagadnień endokrynnych i wziąć udział w dyskusji

Kompetencje społeczne - student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- potrafi pracować odpowiedzialnie w zespole

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, technik biotechnologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia -obecność obowiązkowa, kolokwia zaliczeniowe

Wykłady- egzamin pisemny w terminie ustalonym ze studentami, możliwość terminu przedsesyjnego

Egzamin - trzy pytania opisowe, 30 minut

Praktyki zawodowe:

Nie są obowiązkowe, ale jest możliwość podczas ćwiczeń poznania różnych technik stosowanych w endokrynologii

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)