Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.PPDIN.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania i uzyskuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy (pisemnej i ustnej)

Pełny opis:

Student zaznajamia się z formalnymi zasadami i warunkami pisania i uzyskuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy (pisemnej i ustnej)

Literatura:

Majchrzak J., Mendel T., 1999. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

Praca zbiorowa pod red. L. Jabłoowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ur.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności

Formułuje cel, zakres pracy, zestawia literaturę, konstruuje tabele wykresy i inne elementy graficzne pracy. Wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków w przypadku prac doświadczalnych

Wykazuje umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawiania pracy/prezentacji (pisemnej lub ustnej)

Kompetencje społeczne

Jest otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy rozważyć propozycje innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie zna podstawowych zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

nie potrafi formułować i zestawiać podstawowych elementów pracy dyplomowej oraz nie wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków (w przypadku prac badawczych)

nie wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej i ustnej)

nie jest otwarty na krytykę i nie potrafi rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 3

zna niektóre zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

w stopniu podstawowym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków (w przypadku prac badawczych)

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale nie przygotowuje i przedstawia swojej pracy/prezentacji (pisemnie i ustnie)

nie jest otwarty na krytykę, ale potrafi rozważyć propozycje innych osób

Na ocenę 4

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ale nie uwzględnię ich w swoich działaniach

w stopniu zadowalającym potrafi formułować i zestawiać elementy pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność interpretacji wyników i wyciągania wniosków (w przypadku prac badawczych)

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się, ale z błędami przygotowuje i przedstawia swoją pracę/prezentację (pisemnie i ustnie)

jest otwarty na krytykę i gotowy rozważyć propozycji innych osób

Na ocenę 5

zna wymagane zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i uwzględnię je w swoich działaniach

potrafi formułować i zestawiać podstawowe elementów pracy dyplomowej oraz wykazuje umiejętność prawidłowej interpretacji wyników i wyciągania wniosków (w przypadku prac badawczych)

wykazuje umiejętności precyzyjnego porozumiewania się oraz przygotowania i przedstawienia pracy/prezentacji (pisemnej i ustnej)

jest otwarty na konstruktywną krytykę i potrafi rozważyć propozycje innych osób

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)