Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria procesowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.INP2.SI.TTZTZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria procesowa II
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Technologia Żywności, 6 sem, SI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wybrane problemy inżynierii procesowej: reologia płynów nienewtonowskich, mieszanie płynów, rektyfikacja

Pełny opis:

Właściwości reologiczne płynów nieniutonowskich, pojęcie lepkości pozornej, właściwości lepkosprężyste produktów spożywczych. Spadek ciśnienia wywołany oporami przepływu, współczynniki oporu przepływu.

Mieszanie płynów nieniutonowskich, liczby kryterialne w operacji mieszania, typy mieszadeł i ich dobór

Przekazywanie energii na sposób pracy (przemiany fazowe), ciepło parowania. Równowaga w układach gaz-ciecz i ciecz-para. Wstęp do procesów równoczesnej wymiany masy i ciepła w procesach ciągłych. Procesy wielostopniowe.

Bilans masowy procesu absorpcji w układzie przeciwprądowym.

Proces rektyfikacji: bilans masowy i cieplny kolumny rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym. Metody graficzne wyznaczania liczby półek teoretycznych.

Badanie oporów podczas przepływu spożywczych płynów o charakterze nieniutonowskim, wyznaczanie spadku ciśnienia, rodzaju przepływu oraz właściwości reologicznych badanego układu

Mieszanie nieniutonowskich płynów spożywczych, wyznaczanie charakterystyki mieszanego płynu oraz mocy chwilowej, wyznaczanie zależności liczby mocy od liczby Reynoldsa

Projekt procesowy kolumny rektyfikacyjnej: bilans masowy i cieplny kolumny, obliczanie minimalnej i rzeczywistej liczby powrotu, teoretycznej i rzeczywistej liczby półek, wyznaczanie zapotrzebowania na parę grzewczą i zużycie wody chłodzącej w skraplaczu.

Literatura:

1. M. Serwiński, Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, 1982.

2. J. Kamiński, Mieszanie układów wielofazowych, WNT, 2004.

3. W.L. Wilkinson, Ciecze nienewtonowskie, WNT, 1963

Efekty uczenia się:

podstawowe pojęcia i prawa determinujące zasady bilansowania masy, pędu i energii w procesach przepływowych.

podstawowe parametry fizykochemiczne materii, bezwymiarowe liczby kryterialne oraz cel ich stosowania do obliczeń bilansowych procesów z wykorzystaniem równań ruchu masy, pędu i ciepła.

procesy fizyczne towarzyszące produkcji żywności, a na ich podstawie zasady doboru urządzeń i aparatów do ich realizacji oraz znaczenie parametrów procesowych w projektowaniu procesów produkcji.

Stosować wiedzę matematyczną i statystyczną i/lub podstawowe technologie informatyczne do analizy wpływu podstawowych parametrów procesowych na przebieg badanego zjawiska.

Sporządzić sprawozdanie z zadania badawczego i/lub obliczeniowego, w tym wykonać poprawnie graficzną formę ilustracji wyników, oraz poprawnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych rezultatów.

Pracy w zespole przy realizacji doświadczenia i potrafi wybrać priorytety służące realizacji określonych celów i/lub zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych oraz projektu procesowego kolumny rektyfikacyjnej (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Urszula Goik, Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Urszula Goik, Joanna Kruk, Anna Ptaszek, Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Urszula Goik, Joanna Kruk, Anna Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)