Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji i przechowalnictwa surowców zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.2s.PPSW.SI.TTWTX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji i przechowalnictwa surowców zwierzęcych
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego, warunków produkcji, czynników wpływających na jakość surowców pochodzenia zwierzęcego

Pełny opis:

Rynek drobiu wodnego i grzebiącego. Jajczarskie i mięsne utrzymanie drobiu. Charakterystyka gatunków i ras drobiu nieśnego i mięsnego

Czynniki genetyczne i środowiskowe decydujące o jakości jaj i mięsa drobiowego. Przemysłowa i ekologiczna produkcja jaj. Gęsina jako mięsny produkt narodowy – gęś świętomarcińska.

Produkcja pierza. Hodowla strusi, przepiórek

Rynek owczarski w Polsce i na świecie. Rasy owiec mlecznych, mięsnych i wełnistych. Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na jakość mleka i mięsa owczego

Mleczne i mięsne produkty tradycyjne. Produkcja jagnięciny

Kozy mleczne i mięsne. Rynek produktów kozich. Rasy kóz. Żywienie i utrzymanie kóz.

Króliki. Rynek mięsa króliczego. Użytkowanie mięsne, futrzarskie i amatorskie królików. Rasy królików. Charakterystyka mięsa króliczego. Czynniki genetyczne i środowiskowe decydujące o jakości mięsa króliczego

Rynek mięsa końskiego. Rasy i hodowla koni mięsnych

Nutrie i szynszyle jako surowiec mięsny. Rasy, hodowla, ubój i wykorzystanie

Akwakultura. Produkcja rybacka w Polsce i na świecie. Spożycie ryb. Zalety i wady spożycia ryb

Produkcja karpia i pstrąga. Systemy produkcji, żywienie. Zasady odłowu i transportu ryb

Inne ryby słodkowodne i morskie. Owoce morza. Sushi

Dziczyzna. Warunki pozyskiwania i charakterystyka surowca.

Fermowa produkcja jeleni i danieli

Pszczelarstwo. Charakterystyka produktów pszczelarskich

Systemy chowu a jakość technologiczna, żywieniowa i mikrobiologiczna surowca wieprzowego.

Ocena przyżyciowa wartości tucznej i rzeźnej świń. Urządzenia do przyżyciowego określania mięsności.

Przyżyciowe i poubojowa ocena sanitarno-weterynaryjna surowca wieprzowego.

Wskaźniki użytkowości mlecznej, użytkowości rozpłodowej oraz zdolności opasowej bydła.

Dój i higiena pozyskiwania mleka krowiego, owczego i koziego.

Czynniki środowiskowe wpływające na skład i jakość mleka krowiego, owczego i koziego.

Systemy chowu a jakość technologiczna, żywieniowa i mikrobiologiczna surowca wołowego

Przyżyciowe i poubojowe metody oceny wartości rzeźnej bydła.

Technologia produkcji drobiu rzeźnego.

Systemy chowu a jakość technologiczna, żywieniowa i mikrobiologiczna drobiu bitego.

Klasyfikacja poubojowa, rozbiór kulinarny i skład dysekcyjny tuszek drobiu grzebiącego i wodnego.

Budowa, klasyfikacja jakościowa i wagowa jaj konsumpcyjnych.

Systemy chowu a jakość technologiczna, żywieniowa i mikrobiologiczna jaj konsumpcyjnych.

Systemy pozyskiwania jaj kurzych, przepiórczych i strusich.

Technologia produkcji strusiny.

Literatura:

1. Kołożyn - Krajewska D., Sikora T.: 1997 Towaroznawstwo Żywności, Warszawa WSiP

2. Lempka A.:1985 Towaroznawstwo - Produkty Spożywcze, PWE, Warszawa

3. Świetlikowska U.: 1995 Surowce Spożywcze, SGGW, Warszawa

4. Flaczyk Ewa i in.Towaroznawstwo produktów spożywczych .WAR, Poznań 2006

5. Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa 2004.

6. Sikorski Z. E. – Ryby i bezkręgowce morskie. WN-T Warszawa 2004

7. Mięso – podstawy nauki I technologii. Pod redakcją A. Pisuli i E. Pospiecha. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

charakteryzuje rodzaje i źródła surowca mięsnego, mleka i jaj

opisuje czynniki wpływające na jakość surowca mięsnego, mleka i jaj oraz modyfikację ich składu na drodze żywieniowej

opisuje czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające jakość surowca mięsnego, mleka i jaj

zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa produktów zwierzęcych

Umiejętności

przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego, mleka, jaj i ryb

charakteryzuje towaroznawczo główne typy zwierząt rzeźnych, mleka, jaj i ryb oraz ich przetworów

ocenia przyżyciowo i poubojowo wartość tuczną i rzeźną świń oraz zdolność opasową bydła

charakteryzuje wpływ czynników środowiskowych, genetycznych i żywieniowych na jakość pozyskanego zwierzęcego surowca produkcyjnego

Kompetencje społeczne

wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie potrafi scharakteryzować rodzajów i źródła surowca mięsnego, mleka i jaj

nie potrafi opisać czynników wpływających na jakość surowca mięsnego, mleka i jaj oraz modyfikację ich składu na drodze żywieniowej

nie potrafi opisać czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na jakość surowca mięsnego, mleka i jaj

nie zna i nie rozumie podstawowych zasad i technik produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, nie definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

nie rozpoznaje i nie charakteryzuje podstawowych technik stosowanych w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej ocenie jakości

nie potrafi przeprowadzić podstawowych analiz dotyczących składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i nie wykonuje oceny cech sensorycznych surowca mięsnego, mleka, jaj i ryb

Nie potrafi scharakteryzować towaroznawczo głównych typów zwierząt rzeźnych, mleka, jaj i ryb oraz ich przetworów

nie potrafi ocenić przyżyciowo i poubojowo wartości tucznej i rzeźnej świń oraz zdolności opasowej bydła

nie potrafi scharakteryzować wpływu czynników środowiskowych, genetycznych i żywieniowych na jakość pozyskanego zwierzęcego surowca produkcyjnego

nie wykazuje zdolności do pracy w zespole, nie potrafi zarządzać czasem pracy

Nie wykazuje odpowiedzialności za pracę własną i innych

nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Na ocenę 3

na poziomie podstawowym charakteryzuje rodzaje i źródła surowca mięsnego, mleka i jaj

na poziomie podstawowym opisuje czynniki wpływające na jakość surowca mięsnego, mleka i jaj oraz modyfikację ich składu na drodze żywieniowej

na poziomie podstawowym opisuje czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające jakość surowca mięsnego, mleka i jaj

na poziomie podstawowym zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

na poziomie podstawowym rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa produktów zwierzęcych

na poziomie podstawowym przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego, mleka, jaj i ryb

na poziomie podstawowym charakteryzuje towaroznawczo główne typy zwierząt rzeźnych, mleka, jaj i ryb oraz ich przetworów

na poziomie podstawowym ocenia przyżyciowo i poubojowo wartość tuczną i rzeźną świń oraz zdolność opasową bydła

na poziomie podstawowym charakteryzuje wpływ czynników środowiskowych, genetycznych i żywieniowych na jakość pozyskanego zwierzęcego surowca produkcyjnego

potrafi pracować w zespole ale nie może określić swojej funkcji

wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

w stopniu podstawowym rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Na ocenę 4

dobrze charakteryzuje rodzaje i źródła surowca mięsnego, mleka i jaj

dobrze opisuje czynniki wpływające na jakość surowca mięsnego, mleka i jaj oraz modyfikację ich składu na drodze żywieniowej

dobrze opisuje czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające jakość surowca mięsnego, mleka i jaj

dobrze zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

dobrze rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa produktów zwierzęcych

dobrze przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego, mleka, jaj i ryb

dobrze charakteryzuje towaroznawczo główne typy zwierząt rzeźnych, mleka, jaj i ryb oraz ich przetworów

dobrze ocenia przyżyciowo i poubojowo wartość tuczną i rzeźną świń oraz zdolność opasową bydła

dobrze charakteryzuje wpływ czynników środowiskowych, genetycznych i żywieniowych na jakość pozyskanego zwierzęcego surowca produkcyjnego

wykazuje zdolność do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje dożą odpowiedzialność za pracę własną i innych

dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Na ocenę 5

bardzo dobrze charakteryzuje rodzaje i źródła surowca mięsnego, mleka i jaj

bardzo dobrze opisuje czynniki wpływające na jakość surowca mięsnego, mleka i jaj oraz modyfikację ich składu na drodze żywieniowej

bardzo dobrze opisuje czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające jakość surowca mięsnego, mleka i jaj

bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe zasady i techniki produkcji i przetwarzania surowców mięsnych, definiuje oraz opisuje procesy technologiczne

bardzo dobrze rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki stosowane w fizyko-chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej w ocenie jakości i bezpieczeństwa produktów zwierzęcych

bardzo dobrze przeprowadza podstawowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonuje ocenę cech sensorycznych surowca mięsnego, mleka, jaj i ryb

bardzo dobrze charakteryzuje towaroznawczo główne typy zwierząt rzeźnych, mleka, jaj i ryb oraz ich przetworów

bardzo dobrze ocenia przyżyciowo i poubojowo wartość tuczną i rzeźną świń oraz zdolność opasową bydła

bardzo dobrze charakteryzuje wpływ czynników środowiskowych, genetycznych i żywieniowych na jakość pozyskanego zwierzęcego surowca produkcyjnego

bardzo dobrze pracuje w zespole przyjmując w nim różne role, umiejętnie zarządza czasem

wykazuje bardzo dozą odpowiedzialność za pracę własną i innych

bardzo dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.