Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Remediacja gruntów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F7.REG.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Remediacja gruntów
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 2/ semestr: 7

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu remediacji gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem bioremediacji. Podczas zajeć student zostanie zapoznany z tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami i technikami remediacji gruntów.

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z:

- oceną gruntów, terenów poprzemysłowych pod wzgledem wielkości redukcji zanieczyszczeń przy użyciu różnych technik remediacyjnych,

- metodami fizycznymi, chemicznymi oczyszczania gruntów,

- biologicznymi metodami oczyszczania gleb za pomocą roślin fitoekstrakcyjnych oraz procesów bioremediacji,

- wyznaczaniem kierunków remediacji zanieczyszczonych chemicznie gruntów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu remediacji gruntów

2. Podstawowe zadania procesu remediacji, metody i techniki remediacji, kryteria podziału metod.

3. Procedury remediacji gruntów - ogólne założenia

4. Ocena zanieczyszczenia chemicznego gruntów przeznaczonych do remediacji.

5. Wybrane związki chemiczne uwzględniane w standardach jakości gleby i ziemi.

6. Metody fizyczne remediacji gleb.

7. Metody chemiczne remediacji gleb.

8. Metody biologiczne remediacji gleb.

9. Procesy fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi – fitoodzysk.

10. Procesy bioremediacji – definicje.

11. Bioremediacja podstawowa, biostymulacja, bioaugmentacja, elektrobioremediacja.

12. Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych ropa i substancjami ropopochodnymi.

13. Remediacja ekstrakcyjna i wentylacja gruntów.

14. Biohydrometalurgia – metody, zastosowania.

15. Najnowsze technologie remediacji gruntów.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Test biologiczny jako wstępna ocena kierunków remediacji.

2. Korzyści i możliwości zastosowania fitoremediacji – możliwości i ograniczenia (zalety i wady).

3. Praktyczne zastosowania technik remediacyjnych do poszczególnych grup zanieczyszczeń chemicznych: sole, cyjanki, metale ciężkie, izotopy, zanieczyszczenia organiczne.

Ćwiczenia terenowe:

1. Zapoznanie się z wdrożonymi technikami i metodami remediacji gruntów zanieczyszczonych chemicznie.

2. Ocena zastosowanych metod remediacyjnych.

3. Ocena wdrożonych metod remediacyjnych na przykładzie terenu zanieczyszczonego chemicznie sąsiadującego z zakładem przemysłowym.

Koszt dojazdu na ćwiczenia terenowe ponosi student.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30 ECTS** 1,2

w tym:

wykłady: 15 godz.

Ćwiczenia audytoryjne: 7 godz.

Ćwiczenia terenowe: 8 godz.

Konsultacje: 0 godz.

Udział w badaniach: 0 godz.

Obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

Udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

Praca własna (0,8 ECTS**) 20 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gworek B., Barański A., Kondzielski I., Kucharski R., Sas-Nowosielska A., Małkowski E., Nogaj K., Rzychoń D., Worsztynowicz A. 2004. Technologie rekultywacji gleb. Monografia. Wyd. IOŚ, Warszawa, ss. 111.

2. Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska J. 2000. Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Wyd. IOŚ, Warszawa, ss. 88.

Uzupełniająca:

1. Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 196.

2. Vanloon G.W., Duffy S.J. 2008. Chemia Środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 614.

3. Baran S. 2000. Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR w Lublinie, ss.244.

4. Publikacje naukowe z zakresu fitoremediacji gleb zanieczyszczonych chemicznie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe pojęcia i problemy z zakresu remediacji gruntów,

- student posiada ogólną wiedzę o metodach i technikach remediacji gruntów,

- zna rolę mikroorganizmów w redukcji zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych,

- posiada wiedzę niezbędną do opracowania programów remediacji gruntów.

Umiejetności:

- potrafi ocenić stan zanieczyszczenia gleb związkami chemicznymi, w tym: solami, zwiazkami metali ciężkich, zanieczyszczeniami organicznymi,

- na podstawie zidentyfikowanej grupy związków chemicznych oraz ich ilości potrafi dobrać odpowiednią metodę, technikę remediacji gruntów,

- potrafi dobrać odpowiednie gatunki roślin do fitoremediacji gruntów zanieczyszczonych chemicznie.

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę i możliwosci ciągłego dokształcania się (studia podyplomowe, kursy, szkolenia) - podnoszenia kompetencji zawodowych,

- podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze swiadomością odpowiedzialności za wspólne realizowane zadania,

- docenia potrzebę podjęcia wieloplaszczyznowych badań mających na celu ustalenie nowoczesnych metod i technik remediacji.

- potrafi pracować w zespole w ramach ćwiczeń audytoryjnych,

- ma świadomość wpływu podejmowania decyzji dotyczących remediacji gruntów tak aby były właściwe z punktu widzenia jakości środowiska i akceptowalne społecznie,

- analizuje ryzyko i ocenia skutki wykonywanej działalności w środowisku przyrodniczym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie pisemne obejmujące zadania problemowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

Zaliczenie za wykonanie testu biologicznego (rozwiązywanych indywidualnie i w zespolach 2 - osobowych) uwzględniać będzie poprawność interpretacji wyników, umiejetność wykorzystania programu komputerowego.

Ćwiczenia terenowe:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń terenowych jest złożenie pisemnego sprawozdania oraz obecność na ćwiczeniach.

---

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=05 x ocena z zaliczenia (wykłady) + 05 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)