Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.GOD.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie odpadami
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: /semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadami. Podział i klasyfikacja oraz sposoby zagospodarowania odpadów. Kryteria wykorzystania odpadów w rolnictwie. Osady ściekowe - powstawanie, właściwości, warunki i sposoby przyrodniczego i rolniczego wykorzystania. Odpady komunalne - powstawanie, charakterystyka, sposoby zagospodarowania (składowanie, kompostowanie, spalanie). Odpady niebezpieczne. Wybrane zagadnienia odzysku i recyklingu.Cel kursu: zapoznanie z przepisami i metodami gospodarowania odpadami.

Pełny opis:

Wykłady

1-2. Powstawanie, uciążliwość i drogi przepływu odpadów w środowisku, ilości odpadów w Polsce. Podstawy prawne gospodarki i ochrony środowiska przed odpadami

3-4. Osady ściekowe - powstawanie, właściwości, warunki i sposoby przyrodniczego i rolniczego wykorzystania.

5-6. Systemy gromadzenia i usuwania odpadów,

7-8. Kompostowanie.

9-10. Składowanie odpadów, Gospodarka odciekami i produkcja biogazu z odpadów

11-12. Odpady opakowaniowe.

13-15. Odpady niebezpieczne.Termiczne unieszkodliwianie odpadów.

Ćwiczenia audytoryjne/laboratoryjne

1a. Pobieranie prób odpadów, ustalenie kosztów pobrania prób.

2l. Obowiązki wytwarzającego odpady.

3a. Oznaczenie składu morfologicznego odpadów, wskaźniki nagromadzenia, ewidencja odpadów, Technologie zbioru i transportu odpadów komunalnych. Założenia do projektu zagospodarowania osadów ściekowych i plany gospodarki odpadami.

4l.Zagospodarowanie osadów ściekowych.

5a. Planowanie obciążenia kompostowni.

6l. Odpady opakowaniowe, charakterystyka materiałów, opakowań, Opłata produktowa,; dokumentacja gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

7a. Procedury wdrażania programu usuwania azbestu. Pisemne sprawdzenie wiadomości.

8l. Właściwości odpadów niebezpiecznych; test aktywności biologicznej, badania biodegradowalności.

9a. Zużyty sprzęt AGD - obowiązki i procedury w modelu zagospodarowania.

10l. Żywotność składowiska; Kryteria i procedury dopuszczenia odpadów do składowania; wymywalność, naliczanie opłat za składowanie odpadów.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 75 godz.

w tym: wykłady godz.15

ćwiczenia i seminaria godz. 30

konsultacje godz. 2

udział w badaniach godz.0

obowiązkowe praktyki i staże godz. 0

udział w egzaminie i zaliczeniu godz. 2

e-lerning godz.0

Praca własna godz.26

Literatura:

podstawowa:

1. Rosik-Dulewska Czesława, Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Naukowe PWN, 2008 i wydania późniejsze

2. Bilitewski B., Hardtle G. Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami, Wyd. Seidel Przywecki Warszawa 2003

uzupełniająca:

Zapoznanie się z oficjalną stroną

1. Ministerstwa Środowiska

http://www.mos.gov.pl/kategoria/197_odpady/

2. składowiska Barycz:

http://www.mpo.krakow.pl/barycz/index.php

oraz informacjami o funkcjonowaniu zakładów komunalnych i innych, świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student w zakresie

Wiedza:

- student zna nomenklaturę i obieg podstawowych dokumentów w zakresie problematyki przedmiotu,

- posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o planach gospodarki odpadami;

Umiejętności:

- ukierunkowuje zagospodarowanie odpadów i wskazuje metody odzysku lub unieszkodliwiania wybranych odpadów.

- samodzielnie sporządza projekt planu zagospodarowania osadów ściekowych,

Kompetencje:

- umie samodzielnie sporządzić raport z wykonania określonego zadania - związanego z problematyką zajęć,

- rozumie wielokierunkowość zagadnień i potrzebę ich aktualizacji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

ćwiczeń obejmują indywidualny projekt zagospodarowania osadów ściekowych (do 15 IV), weryfikację WPGO (do 30 V) oraz kolokwium z zakresu usuwania azbestu oceniane w skali punktowej 0-5; sprawozdania z zajęć na zaliczenie; ocena podsumowująca jest średnią ważoną z ocen i zaliczeń w trakcie semestru.

W przypadku ćwiczeń terenowych:

aktywne uczestnictwo; przedstawienie schematu blokowego wybranej instalacji do unieszkodliwiania odpadów (kompostownia, sortownia, składowisko, stacja odzysku biogazu).

Schemat musi zawierać dane techniczne urządzeń oraz informacje o ilości przyjmowanych i przetwarzanych odpadów.

Schemat blokowy należy oddać najpóźniej 1 tydzień po odbyciu ćwiczeń terenowych na składowisku.

Forma zaliczenia jak w przypadku sprawozdania z zajęć.

Udział ćwiczeń i wykładów w ocenie końcowej:

0,5 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.