Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowa uprawa roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SZU.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowa uprawa roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: botanika, chemia rolna, gleboznawstwo

Tematyka wykładów obejmuje wymagania klimatyczno-glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych oraz technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem kierunków użytkowania roślin uprawnych. W ramach ćwiczeń studenci poznają budowę morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych, wartość użytkową, fazy rozwojowe oraz wpływ zabiegów agrotechnicznych na ich przebieg, długość okresu wegetacji, podział odmian rolniczych pod względem długości okresu wegetacji oraz kierunku użytkowania. W ramach ćwiczeń projektowych wykonają projekty kart technologicznych dla wybranych gatunków roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Aktualny stan produkcji roślinnej w Polsce i na świecie.

2.Plonowanie roślin uprawnych i możliwości jego zwiększania.

3.Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce

4.Rośliny zbożowe: struktura zasiewów, stanowisko w zmianowaniu, czynniki ograniczające produkcję zbóż w Polsce

5.Technologia uprawy pszenicy ozimej: prowadzenie łanu, technika nawożenia azotowego, szacowanie i ograniczenie strat

6.Uprawa żyta i pszenżyta ozimego na ziarno i na zielonkę, zapobieganie wyleganiu i ograniczenie strat w czasie zbioru

7.Uprawa jęczmienia ozimego.

8.Zboża jare znaczenie gospodarcze w Polsce

9.Agrotechnika jęczmienia jarego na ziarno pastewne i browarne

10.Uprawa pszenicy i pszenżyta jarego,

11.Żyto jare i owies najważniejsze zabiegi agrotechniczne

12.Uprawa zbóż jarych w mieszankach międzygatunkowych i mieszaninach odmian, efekty produkcyjne i ekonomiczne

13.Kukurydza: znaczenie i możliwość uprawy w Polsce, przydatność gleb i stanowiska w zmianowaniu, mechaniczna uprawa gleby w jesieni i na wiosnę.

14.Prowadzenie łanu kukurydzy uprawianej na ziarno CCM i kiszonkę.

15.Uprawa prosa, gryki najważniejsze zabiegi agrotechniczne.

Ćwiczenia:

1. Rośliny zbożowe, znaczenie gospodarcze, powierzchnia uprawy, udział w strukturze zasiewów, przynależność systematyczna. Budowa morfologiczna i anatomiczna rośliny zbożowej - anatomia i morfologia ziarniaka, skład chemiczny ziarna zbóż, rozpoznawanie nasion.

2. Fazy rozwojowe zbóż, stałe cechy diagnostyczne gatunków zbóż należących do podrodziny wiechlinowatych.

3. Pszenica: systematyka gatunków i odmian botanicznych, budowa morfologiczna, charakterystyka i podział odmian rolniczych.

4. Opracowanie założeń teoretycznych (stanowisko w zmianowaniu, system uprawy roli, potrzeby pokarmowe i nawozowe, ilość wysiewu, prowadzenie łanu) do projektu technologii uprawy pszenicy ozimej.

5. Wykonanie projektu technologii uprawy pszenicy ozimej.

6. Żyto i pszenżyto – znaczenie gospodarcze, różnice w budowa morfologicznej roślin, charakterystyka odmian rolniczych, wartość pastewna ziarna i zielonki.

7. Jęczmień; budowa morfologiczna kłosa, podgatunki i odmiany botaniczne, rozpoznawanie podgatunków, jęczmień pastewny oraz jęczmień browarny.

8. Owies; budowa morfologiczna kwiatostanu, znaczenie owsa, wartość paszowa ziarna odmian oplewionych i nagoziarnistych.

9. Kukurydza budowa morfologiczna rośliny, systematyka, rozpoznawanie podgatunków, skład chemiczny ziarna, grupy wczesności mieszańców.

10. Proso, gryka budowa morfologiczna, skład chemiczny nasion, wartość żywieniowa.

11. Ziemniak: budowa morfologiczna i anatomiczna bulwy ziemniaka, wpływ zabiegu podkiełkowania i pobudzania na plon, rozwój kiełka świetlnego i etiolowanego.

12. Fazy rozwojowe, zmienne i stałe cechy odmianowe, charakterystyka grup wczesności i kierunku użytkowania ziemniaka. Topinambur: budowa morfologiczna rośliny.

13.Wykonanie projektu technologii uprawy ziemniaka.

14. Burak cukrowy i pastewny: budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia spichrzowego, skład chemiczny, wartość przemysłowa i pastewna.

15. Pozostałe okopowe: brukiew, rzepa, marchew pastewna, cykoria budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia, rozpoznawanie nasion, odmiany rolnicze.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 55 godz.

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 8 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 65 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

2. Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych. Rośliny zbożowe Wyd. II, 2009, Wyd. UP w Poznaniu, A. Kruczek

3. Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Wyd. 4, 1982. E. Ziółek Z. Grzywnowicz-Gazda, M. Lipińska, W. Ziółek.

Uzupełniająca:

1. Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

2. Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

3. Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin zbożowych i okopowych oraz cechy charakterystyczne gatunków umożliwiające ich rozpoznanie,

- posiada wiedzę o przebiegu wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe),

- zna skład chemiczny organów użytecznych roślin oraz ich wartość użytkową

umiejętności:

- student rozpoznaje gatunki roślin okopowych i zbóż oraz ich nasiona,

- potrafi opracować kompleksowe technologie uprawy roślin zbożowych i okopowych

kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonych zadań przy opracowywaniu kart agrotechnicznych uprawy roślin,

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

Ćwiczenia:

Indywidualne rozpoznawanie nasion i roślin rolniczych, ocena kart agrotechnicznych uprawy roślin, sprawdzian wiadomości.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z poszczególnych zagadnień.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)