Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.BIO.SI.ROSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona Środowiska 4 sem. stacj inż obow. Monitoring środowiska i zagrozenia ekosystemów
Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIOW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 4

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA I POZIOM; SI

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych czynników wpływającymi na bioróżnorodność w aspekcie zmian w zbiorowiskach roślinnych oraz charakterystyka bioróżnorodności terenów w zależności od działalności człowieka. Poznanie wartości i przyczyn zubożenia bioróżnorodności.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Pojęcie bioróżnorodności, czynniki wpływające na bioróżnorodności.

3-4. Kategorie i przyczyny bioróżnorodności.

5-6. Przyczyny przestrzennego rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej.

7. Cenne pod względem poznawczym i krajobrazowym zbiorowiska roślinne.

8-10. Różnorodność terenów chronionych w Polsce.

11. Znaczenie roślin chronionych w utrzymaniu bioróżnorodności i atrakcyjności terenu.

12. Użytki ekologiczne jako przykład bioróżnorodności.

13. Rola bioróżnorodności w rozwoju agroturystyki i innych form rekreacji.

14. Wartości i przyczyny zubożania bioróżnorodności.

15. Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Ćwiczenia:

1-2. Poznanie metod do oceny bioróżnorodności.

3-10. Wykonanie spisów roślin w różnych siedliskowych punktach na terenie OPN.

11-13. Ocena bioróżnorodności wg poznanych wcześniej metod.

14-15. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 40 / ECTS: 3

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria: 15 godz.

konsultacje: 5 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 35

Literatura:

Podstawowa:

Różnorodność biologiczna Polski, R. Andrzejewski, A. Weigle, 2003, Warszawa

Geografia roślin, A. Medwecka-Kornaś, 2002.

Gospodarowanie na obszarach chronionych , A. Bołtromiuk, 2001, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku,

Wędrówki roślin, Z. Podbiełkowski 1995, WSiP, Warszawa.

Zarys mechanizmów ewolucji ,H. Krzanowska, A.Łomnicki 1995, PWN Warszawa.

Biodiversity - www.brc.amu.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę z zakresu botaniki, ekologii i ochrony roślin

- ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych (roślin) w różnych warunkach środowiska przyrodniczego.

Umiejętności:

- opisuje i definiuje podstawowe pojęcia związane ze środowiskiem,

- rozpoznaje niektóre zagrożenia dla środowiska naturalnego i umie wskazać przeciwdziałania,

- rozpoznaje gatunki roślin w zależności od czynników siedliskowych w terenie chronionym na przykładzie pobytu w Parku Narodowym.

Kompetencje społeczne:

- docenia różne aspekty działalności, w tym wpływ na środowisko

- potrafi rozwiązywać problemy i organizować pracę w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo z całości wiedzy przedstawionej na wykładach.

Ćwiczenia :

Pisemne sprawozdanie z ćwiczeń wykonanych w terenie (praca zespołowa) oraz zadań.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu pisemnego +0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)