Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.STO.SL.REKYZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 1 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Student nabywa umiejętności i kompetencji analizowania danych statystycznych, stosowania metod i narzędzi statystyki, wnioskowania statystycznego, statystycznej analizy problemów ekonomii.

Pełny opis:

Wykłady: 15.godz.

1. Zakres i rozwój historyczny dyscypliny naukowej statystyka. Przedmiot badań statystycznych – definicja statystyki jako nauki

• rodzaj badań statystycznych

• skala pomiaru

• materiały statystyczne i jego prezentacja

• zarys historii rozwoju dyscypliny

2. Problemy agregacji informacji statystycznej ( szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielcze)

• pojecie cechy statystycznej

• szeregi szczegółowe

• szeregi rozdzielcze

• konstrukcja szeregów rozdzielczych

• rozstęp cechy, liczba klas, rozpiętość klas

• podział cech

3. Metoda reprezentacyjna

4. Klasyczna analiza szeregu rozdzielczego

5. Przeciętne miary położenia

• średnia arytmetyczna

• dominanta

• mediana

6. Własności średniej arytmetycznej

7. Miary zróżnicowania

• rozstęp cechy

• wariancja i odchylenie standardowe

• współczynnik zmienności

• odchylenie przeciętne

• wskaźnik asymetrii

8. Nieklasyczna analiza szeregu czasowego (kwartyle)

9-10 Analiza współzależności, korelacja liniowa

• rodzaje współzależności

• pojęcie kowariancji zmiennych X oraz Y

• współczynnik korelacji liniowej Pearsona

11. Współczynnik korelacji rang Spearmana

12-11 Regresja liniowa. Metoda najmniejszych kwadratów

13-14 Równanie regresji i jego ocena na podstawie parametrów struktury stochastycznej

15. Wykorzystanie równań regresji dla celów symulacji oraz predykcji

Ćwiczenia: 15.godz.

1. Omówienie podstawowych pojęć w literaturze przedmiotu

2-3 Analiza szeregu szczegółowego z wykorzystaniem średniej, dominanty, mediany oraz miar zróżnicowania

4. Przedstawienie obszarów zastosowań dla metody reprezentacyjnej. Omówienie schematów losowania. Ustalanie liczebności próby

5. Omówienie na przykładach właściwości średniej arytmetycznej

6-7 Analiza szeregu rozdzielczego z możliwością wyznaczenia średniej

8. Nieklasyczna analiza szeregu rozdzielczego bez możliwości wyznaczenia średniej. Kwartyle

9. Sprawdzian

10. Analiza korelacji. Identyfikacja typu współzależności

11. Analiza korelacji cd. Współczynnik korelacji liniowej – ćwiczenia

12. Współczynnik korelacji rang Spearmana- ćwiczenia

13-14 Regresja liniowa. Szacowanie równań liniowych z jedną zmienną. Szacowanie parametrów struktury stochastycznej równania i jego ocena

15. Sprawdzian.

Literatura:

1. Kukuła K. Elementy statystyki w zadaniach, wyd. II PWN W-wa 2007

2. Jerzy Greń .Statystyka matematyczna modele i zadania, , PWN2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę o analizie szeregów rozdzielczych z wykorzystaniem odpowiednich miar.

- student jest zapoznany z ogólną teorią współzależności zjawisk.

Umiejętności:

- student potrafi wykorzystać poznane miary do analizy empirycznych szeregów strukturalnych.

-potrafi dokonać analizy współzależności za pomocą miar korekcji.

- umie zbudować proste równanie regresji liniowej oraz dokonać interpretacji jego parametrów.

Kompetencje społeczne:

- student docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach ekonomicznych

Metody i kryteria oceniania:

Oceny

Ćwiczenia:

Oceny wystawia się za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany).Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- opracowanie materiału wykładowego, przyswojenie podanych na wykładach zagadnień

i przykładów, w tym wzorów wymaganych dla obliczeń statystycznych - 30 godz.

- wykonanie zadań domowych zalecanych na ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych - 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 4 godz.

Ogółem: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krasnodębski, Karol Kukuła
Prowadzący grup: Monika Jaworska, Karol Kukuła, Lidia Luty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Luty, Monika Zioło
Prowadzący grup: Lidia Luty, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Luty, Monika Zioło
Prowadzący grup: Lidia Luty, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.