Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.SEM.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania badań naukowych, konstrukcji pracy magisterskiej, korzystania ze specjalistycznych materiałów źródłowych, prezentacji i dyskutowania wyników oraz stawiania wniosków końcowych.

Pełny opis:

Konstrukcja pracy magisterskiej Sposoby pozyskiwania danych bibliograficznych. Planowanie założeń metodycznych prac eksperymentalnych. Prezentacja zagadnień wprowadzających do tematyki pracy.Prezentacja przeglądu literatury. Prezentacja osiągniętych wyników. Dyskusja uzyskanych wyników badań w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów.

Literatura:

Podstawowa

Gambarelli G, Łucki Z. 2001.Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitat, Kraków.

Uzupełniająca

Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe.Fundacja Rozwój SGGW.

Weiner J .2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

zasady konstrukcji i redagowania pracy magisterskiej, metody planowania i realizowania prac eksperymentalnych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

znaleźć i wykorzystać dane literaturowe do napisania pracy magisterskiej

przygotować i przedstawić prezentację pracy wobec grupy

dyskutować i bronić prezentowanych zagadnień dotyczących pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

prezentowania wyników swojej pracy na forum publicznym

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji i zaliczenie na ocenę (100% udziału w ocenie koncowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siwek
Prowadzący grup: Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)