Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TERMT.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcia podstawowe termodynamiki. Ciepło jako forma energii. Czynnik i układ termodynamiczny, parametry stanu. Gazy doskonałe i rzeczywiste. Prawa gazowe, równanie stanu gazu, prawo Avogadra. Podstawy termodynamiczne przepływu płynów, prawo Bernouliego. Mieszaniny gazów, prawo Daltona. Właściwości mieszaniny powietrza i pary wodnej, psychrometria. Energia wewnętrzna, entalpia. Przemiany fazowe. Równoważność ciepła i pracy. Pierwsza zasada termodynamiki. Przemiany gazów: politropowa, izochoryczna, izobaryczna, izotermiczna, adiabatyczna. Przemiany odwracalne i nieodwracalne. Entropia i druga zasada termodynamiki. Praca bezwzględna, użyteczna i techniczna. Obieg termodynamiczny, silniki cieplne, obieg teoretyczny Carnota, obiegi rzeczywiste. Wymiana ciepła, sposoby transportu ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Prawo Fouriera i Stefana Boltzmanna. Ustalone przenikanie ciepła przez przegrodę płaską i walcową.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Układ termodynamiczny, parametry i funkcje stanu, równowaga termodynamiczna.

Gaz doskonały, półdoskonały i rzeczywisty jako czynnik termodynamiczny. Podstawowe prawa gazowe. Równanie stanu gazu.

Bilans energii układu termodynamicznego. Praca i ciepło przemiany termodynamicznej.

Pojęcie entropii i entalpii. Pierwsza zasada termodynamiki.

Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych oraz półdoskonałych.

Obiegi termodynamiczne. Druga zasada termodynamiki.

Własności jednoskładnikowych par nasyconych. Przemiany fazowe.

Termodynamiczne właściwości powietrza wilgotnego.

Wymiana ciepła przez przegrody płaskie i walcowe oraz powierzchnie ożebrowane.

Ćwiczenia (15 godz.)

Obliczenia zmian parametrów gazów w oparciu o prawa Boyle’a Mariotte’a, Gay-Lussaca, Charlesa.

Wyznaczenie wielkości stałych gazowych dla wybranych gazów jedno i wieloskładnikowych. Przykłady wykorzystania równania stanu gazu do obliczania zmian jego parametrów (ciśnienie, objętość, masa, temperatura). Sporządzanie wykresu p-v i T-s przemian gazów doskonałych i półdoskonałych.

Przykłady obliczeń (parametry pracy, sprawność, efektywność) lewo- i prawobieżnych obiegów termodynamicznych. Sporządzanie wykresów p-v i T-s dla obiegów termodynamicznych.

Obliczanie entropii ciała stałego i gazu.

Przykłady obliczeń przemian charakterystycznych dla par jednoskładnikowych. Określanie przemiana charakterystycznych dla par jednoskładnikowych na wykresie i-s, p-v T-s, lgp-i.

Obliczenia analityczne parametrów powietrza wilgotnego: ciśnienie cząstkowe pary wodnej, ciśnienie cząstkowe pary wodnej w stanie nasycenia, temperatura, temperatura punktu rosy, temperatura termometru mokrego, zawartość wilgoci, wilgotność względna.

Określanie przemian powietrza wilgotnego i odczytywanie jego parametrów na wykresie Molliera.

Obliczanie wymiany ciepła (wnikanie, przewodzenie, przenikanie) przez przegrody płaskie.

Obliczenie wymiany ciepła przez przegrody walcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. Pabis J., Podstawy techniki cieplnej w rolnictwie. PWRiL, Warszawa, 1983.

2. Sadłowska-Sałęga A., Radoń J., Podstawy termodynamiki. WNiT, Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

2. Szargut J., Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa, 2000.

3. Kaleta A., Zbiór zadań z techniki cieplnej. SGGW, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Poznanie ogólnych praw fizycznych rządzących czynnikami termodynamicznymi i ich przemianami. Znajomość przemian gazowych i zasad pracy silników cieplnych. Umiejętność obliczenia parametrów stanu powietrza wilgotnego oraz sporządzania bilansu masy i energii. Umiejętność określania przepływu ciepła w elementach konstrukcyjnych budynków oraz urządzeń i instalacji przemysłowych o prostej geometrii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51–60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)