Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klimatologia planistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KLIPL.A1.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klimatologia planistyczna
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie zasobów, walorów, ograniczeń i zagrożeń klimatycznych w aspekcie projektowania, budowy i konserwacji wybranych obiektów inżynieryjnych służących poprawie jakości życia człowieka.

Pełny opis:

Wykłady

1. Klimatologia ogólna, regionalna i stosowana. Przedmiot klimatologii planistycznej.

2. Skale klimatu.

3. Zasoby i walory klimatyczne.

4. Typy pogody i regiony klimatyczne Polski

5. Planistyczne aspekty mezoklimatycznego zróżnicowania obszarów górskich na przykładzie polskich Karpat Zachodnich.

6. Bariery i ograniczenia klimatyczne w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektowaniu budowie i konserwacji wybranych obiektów inżynieryjnych wynikające z regionalnych odrębności czynników radiacyjnych, cyrkulacyjnych oraz cech termicznych, higrycznych i dynamicznych klimatu.

7. Walory bioklimatyczne w planowaniu i zagospodarowaniu uzdrowisk polskich i miejscowości wypoczynkowych.

8. Klimat ośrodków miejskich. Rola zieleni w kształtowaniu klimatu miasta. Klimat akustyczny. Miejska wyspa ciepła.

9. Mikroklimaty kompleksów leśnych. Topoklimaty wzniesień i zagłębień terenowych. Mikroklimat okolic zbiorników wodnych, obszarów podmokłych.

10. Zanieczyszczenia powietrza a ochrona przestrzeni.

11. Oddziaływanie inwestycji na klimat lokalny i mikroklimat.

12. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec współczesnych zmian klimatu.

Ćwiczenia

1. Dokumentacja meteorologiczna: materiały, mapy, atlasy i opracowania klimatyczne wykorzystane w planowaniu przestrzennym i projektowaniu, budowie i konserwacji wybranych obiektów inżynieryjnych służących poprawie jakości życia człowieka.

2. Bonitacja (waloryzacja) klimatyczna dla celów – rolnictwa, budownictwa mieszkalnego, infrastruktury handlowej, usługowej, lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacji.

3. Ocena informacji dotyczącej zróżnicowania regionalnego klimatu, zmienności klimatu, zachodzących i spodziewanych zmian klimatycznych do podejmowania decyzji i planowania w sektorze turystyki i rekreacji. Warunki bioklimatyczne w turystyce i rekreacji.

4. Wpływ wysokości, form terenu i ekspozycji stoków na zróżnicowanie warunków mezoklimatycznych na przykładzie polskich Karpat Zachodnich.

5. Wpływ wybranych elementów meteorologicznych, mas powietrza i sytuacji synoptycznych na kształtowanie się stężeń zanieczyszczenia powietrza pod kątem planowania przestrzennego.

6. Dynamika warunków meteorologicznych w zależności od zmienności pogody i następstwa pór roku.

Literatura:

1. Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1993. Agrometeorologia. PWN, Warszawa

2. Dubel K. 2000. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. WEiS, Białystok

3. Hess M. 1968. Metoda określania ilościowego zróżnicowania mezoklimatycznego terenów górskich. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, Kraków

4. Lewińska J. 2000. Klimat miasta: zasoby, zagrożenia, kształtowanie. IGPiK, Kraków

5. Lorenc H. (red.) 2005. Atlas klimatu Polski. IMGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Posiada podstawową wiedzę na temat zasobów, walorów i zagrożeń klimatycznych w skali makro, mezo i mikro w projektowaniu, budowie i konserwacji wybranych obiektów inżynieryjnych służących poprawie jakości życia człowieka.

- Rozumie związki pomiędzy elementami meteorologicznymi i klimatologicznymi a innymi elementami środowiska i zagospodarowaniem terenu.

Umiejętności

- Formułuje zalecenia dla praktyki inżynierii środowiska zgodnie z predyspozycjami i ograniczeniami klimatycznymi.

- Potrafi wykorzystać i sporządzić mapy klimatyczno-bonitacyjne terenu dla potrzeb zagospodarowania obszarów wiejskich.

Kompetencje społeczne

- Realizuje zadania i oceny klimatyczno-waloryzacyjne w małych zespołach.

- Ma świadomość ważności wpływu klimatu na środowisko i gospodarkę.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

zaliczenie raportu z ćwiczeń praktycznych wykonanych indywidualnie i w grupach.

Ocena podsumowująca (wykłady):

zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu wielokrotnego wyboru, ograniczone czasowo.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)