Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.CHEMIA.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia chemii środowiskowej w oparciu o nowoczesną chemię ogólną i nieorganiczną. Student zapoznaje się z problemami obiegu pierwiastków chemicznych w środowisku i uzyskuje wiedzę o pierwiastkach podstawowych dla życia i tych, które są toksyczne dla środowiska naturalnego. Dowiaduje się też o zanieczyszczeniach powietrza, wody, gleby i organizmów żywych.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Budowa materii, atom, cząstki elementarne, jądro atomowe, izotopy. 2 godz.

2. Struktura elektronowa atomu, liczby kwantowe, orbitale atomowe, konfiguracja elektronowa 2 godz.

3. Układ okresowy i zmiany właściwości pierwiastków w zależności od położenia w układzie, elektroujemność, rodzaje wiązań chemicznych. 2 godz.

4. Charakterystyka grup głównych układu okresowego. 2 godz.

5. Charakterystyka grup pobocznych układu okresowego. 2 godz.

6. Typy reakcji chemicznych. Szybkość reakcji. Reakcje nieodwracalne i odwracalne, stan równowagi, reguła przekory. 2 godz.

7. Elektrolity. Dysocjacja elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, pH. 2 godz.

8. Teorie kwasów i zasad. Hydroliza soli, roztwory buforowe, koloidy. 2 godz.

9. Procesy oksydacyjno-redukcyjne, szereg elektrochemiczny, potencjały elektrodowe, elektrody I-go i II-go rodzaju. Ogniwa galwaniczne, stężeniowe, paliwowe, akumulatory. Korozja. 2 godz.

10. Tlen. Tlen cząsteczkowy w atmosferze, ozon i warstwa ozonowa. Freony i dziura ozonowa. 2 godz.

11. Podstawowe pierwiastki występujące w organizmach żywych. Woda-właściwości i znaczenie. 2 godz.

12. Główne pierwiastki występujące w skorupie ziemskiej. 2 godz.

13. Makro- i mikroelementy. Pierwiastki śladowe. 2 godz.

14. Metale ciężkie, toksyczność i wpływ na środowisko naturalne 2 godz.

15. Wybrane związki organiczne występujące w środowisku naturalnym w tym aminokwasy, białka i cukry. 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Regulamin pracowni. Zasady BHP. Szkło laboratoryjne. Podstawowe czynności laboratoryjne: odmierzanie cieczy, ogrzewanie nad palnikiem, sączenie, rozpuszczanie, sedymentacja, sublimacja. Systematyka związków nieorganicznych (135 minut).

2. Reakcje odwracalne i nieodwracalne. Reakcje chemiczne: syntezy, analizy, wymiany, zobojętniania, redox, strącania osadów Cz.I (135 minut).

3. Reakcje odwracalne i nieodwracalne. Reakcje chemiczne: syntezy, analizy, wymiany, zobojętniania, redox, strącania osadów Cz.II (135 minut).

4. Kolokwium: Stechiometria i nomenklatura (45 minut).

Określanie odczynów kwasów, zasad i soli za pomocą wskaźników i potencjometrycznie (90 minut).

5. Podstawy obliczeń chemicznych (stechiometria, stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń).

Sporządzanie roztworów (135 minut).

6. Podstawy obliczeń chemicznych (stechiometria, stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń).

Sporządzanie roztworów HCl i NaOH o stężeniu ok. 0,1 mol/dm3. (135 minut).

7. Wstęp do ilościowej analizy objętościowej. Mianowanie roztworu NaOH i oznaczanie zawartości kwasu (zadanie kontrolne). Mianowanie roztworu HCl i oznaczanie zawartości zasady (zadanie kontrolne) (135 minut).

8. Kolokwium: stechiometria, stężenia, alkacymetria

Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną (135 minut)

9. Zaliczenie i poprawa zaległości.(90 minut).

Literatura:

Literatura podstawowa-poziom akademicki

1. J.Szymońska, P.Szlachcic, E.Kulig, O.Michalski, A.Wisłą, Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych. Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków 2009.

2. Erndt A. "Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej" Wyd. PWN Warszawa 1992

3. P. Tomasik "Podstawy chemii" cz.I i II. Skrypt AR Kraków 1998

4. P. O'Neill "Chemia Środowiska" Wyd. PWN Wa-wa 1997

5. E. Szczepaniec-Cięciak, P. Kościelniak "Chemia Środowiska" Skrypt UJ Kraków 1995

6. R.W. Hay "Chemia bionieorganiczna" Wyd. PWN Wa-wa 1990

Literatura uzupełniająca-powtórka materiału

1. M.M.Poźniczek, Z.Kluz, Wybieram chemię tom 1-3, Zamkor, Kraków 2009.

2. K. Pazdro "Podstawy chemii" Wyd. Pazdro Wa-wa 2004

3. K. Pazdro " Zbiór zadań z chemii" Wyd Pazdro Wa-wa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu student:

- rozróżnia podstawowe rodzaje wiązań w cząsteczkach i na ich podstawie wnioskuje o właściwościach fizykochemicznych związków;

- opisuje właściwości wybranych związków nieorganicznych i określa zakres ich zastosowań w ochronie środowiska,

- interpretuje i analizuje przebieg reakcji elektrolitów zachodzących w roztworach wodnych,

- wykonuje obliczenia chemiczne w zakresie obliczeń stechiometrycznych, wyznaczania stężenia molowego i procentowego, oznaczania pH,

Umiejętności:

- sprawnie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym,

- sporządza roztwory o zadanym stężeniu,

- wykonuje miareczkowania alkacymetryczne,

- opracowuje wyniki przeprowadzonych badań i doświadczeń chemicznych, wyciąga wnioski z uzyskanych wyników;

Kompetencje społeczne

- organizuje pracę w małym zespole przy przygotowywaniu i wykonywaniu reakcji i oznaczeń chemicznych;

- ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących się na pracowni chemicznej,

Metody i kryteria oceniania:

tudent opracowuje podlegające weryfikacji sprawozdanie z każdego wykonanego samodzielnie ćwiczenia. W ciągu semestru pisze kolokwia dotyczące kolejnych partii materiału. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich sprawozdań i pozytywne oceny z kolokwiów. Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwiów.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)