Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kynologia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F47.KY1.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kynologia 1
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach przedmiotu obowiązkowego „Podstawy kynologii i felinologii”. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na specyfikę budowy anatomicznej, fizjologii i genetyki psa, formalne aspekty rozmnażania i ochrony psów, organizację hodowli i użytkowania psów. Szczegółowo omówione będzie też żywienie i rozród psów oraz odchów szczeniąt. Studenci naucza się prawidłowej pielęgnacji oraz prewencji weterynaryjnej. Przewidziana jest wizyta w schronisku dla zwierząt, salonie pielęgnacji psów oraz na wystawie psów. Podsumowaniem zajęć będzie stworzenie projektu specjalistycznego kenelu dla wybranej rasy psów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz reguł ekonomicznych.

Pełny opis:

Anatomia układowo-narządowa psa

Fizjologia procesów życiowych psa

Pochodzenie psów, dzikie psowate

Pies w społeczeństwie

Anatomia topograficzna psa

Genetyka psów

Pochodzenie psa, dzikie psowate

Podstawy etologii psów

Podstawy szkolenia psów

Kynologia łowiecka

Organizacja hodowli psów

Podstawy rozrodu psów

Odchów szczeniąt

Choroby psów, profilaktyka weterynaryjna

Parazytozy psów, profilaktyka parazytologiczna

Żywienie psów

Pielęgnacja specjalistyczna psów

Użytkowanie psówAnatomia układowo-narządowa psów - prosektorium

Genetyka umaszczenia, spokrewnienie i inbred psów, podstawy dziedziczenia chorób genetycznych

Ocena zachowań psów, predyspozycje do szkolenia

Analiza standardów ras psów wg FCI i innych

Ocena przydatności suki i psa do rozrodu

Ustalanie dawek żywieniowych, komponowanie składu karm pełnoporcjowych

Ocena działalności salonu pielęgnacji psów

Ocena działalności kenelu o różnym przeznaczeniu użytkowym

Selekcja psów – wystawy, próby polowe, testy psychiczne

Literatura:

1. Monkiewicz J., Wajdzik J. 2007: Kynologia. wiedza o psie. UWP.

2. Bell J,. S., Cavanagh K. E., Tilley L. P., Smith F. W. K. 2013 Rasy psów i kotów, przewodnik weterynaryjny. Galaktyka

3. Ściesiński K. 2003 Hodowla psów. SGGW.

4. Fiszdon K., Redlicki M. Podręcznik kynologa. ZKwP

5. Jenasen P. 2013 The behavioural biology of the dog, CABI

1. Case L. P. 2005 Pies - zachowanie, żywienie i zdrowie. Galaktyka

2. Brabletz A. 2013 Kynologia łowiecka, OW Forest

3. Krëmer EM. 2015 Rasy psów. Multico.

4. Ceregrzyn M., Lechowski R., Barszczewska B. 2013 Podstawy żywienia psów i kotów, Elsevier, Urban & Partner

5. Wilde N. 2009 Mój pies się nie boi, Galaktyka

6. The new complete dog book, official breed standards and all new profiles for 200 breeds, American Kennel Club

7. Verplank M. 2016 Notes from the grooming table, White Dog Enterprizes

8. Standardy ras FCI, UKCI, AKC, FIFE, TICA

Efekty uczenia się:

Zna proces udomawiania psów, wymienia dzikie psowate; zna organizację i zasady hodowli psów oraz akty prawne to regulujące, wskazuje rolę psa w społeczeństwie

Tłumaczy pojęcia związane z anatomią, fizjologią, genetyką i rozrodem psów

Objaśnia procesy wzrostu, rozwoju i socjalizacji szczeniąt, definiuje zasady wychowu, żywienia i pielęgnacji, identyfikuje formy zachowań psów, wskazuje elementy prewencji weterynaryjnej psów

Opisuje sposoby użytkowania psów, rozumie znaczenia psa w łowiectwie

Wskazuje różnice genetyczne, anatomiczne, topograficzne, układowo-narządowe, etologiczne między rasami psów klasyfikowanymi wg FCI; rozpoznaje i charakteryzuje najbardziej popularne rasy psów

Wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, potrafi ocenić działalność salonu pielęgnacji psów; ustala zapotrzebowanie pokarmowe, komponuje dawki żywieniowe i mieszanki paszowe; organizuje kenel dla psów o różnym użytkowaniu

Wskazuje psy i suki zdatne do rozrodu, określa zasady selekcji; analizuje objawy ciąży i zbliżającego się porodu, wskazuje jego ewentualny nieprawidłowy przebieg; umie pomóc matce i noworodkom w okresie neonatalnym i postnatalnym; weryfikuje zasady szkolenia osobników młodych i dorosłych, dobiera psy do odpowiedniego sposobu szkolenia

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i dobrostanem zwierząt i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych, dba o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania

Obecność na zajęciach praktycznych; zaliczenie testu w formie pisemnej - na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania, ocena dodatkowych aktywności kynologicznych

Do oceny końcowej wlicza się 50% oceny z wykładów i 50% oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Katarzyna Harmata, Joanna Kania-Gierdziewicz, Magdalena Pieszka, Olga Szeleszczuk, Marek Wajdzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)