Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy hodowli i chowu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.HOD2.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy hodowli i chowu zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia IV sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chowu i hodowli podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. W ramach przedmiotu omawiane są zasady utrzymania, żywienia, reprodukcji oraz organizacja produkcji takich zwierząt jak bydło, drób, konie, świnie, owce oraz zwierzęta futerkowe.

Pełny opis:

Wykłady;

Znaczenie gospodarcze hodowli świń, Pochodzenie i udomowienie świń, Rasy świń polskie i zagraniczne, Typy użytkowe świń

Metody krzyżowania towarowego świń, . Tucz trzody chlewnej

Efektywność rozrodu świń

Systematyka, pochodzenie i przegląd koniowatych, Podstawy słownictwa hipologicznego. Typy użytkowe koni i czynniki je warunkujące

Populacja koni na świecie i w Polsce, organizacja hodowli koni w Polsce. Rodzime rasy koni oraz rasy wywierające wpływ na ich hodowlę

Różnorodność form użytkowania koni, Czynniki wpływające na wzrost, rozwój i wychów źrebiąt

Zasady pracy hodowlanej (metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, selekcja, dobór)

Problemy ochrony genetycznych zasobów koni. Konie dziko żyjące (zdziczałe). Genetyczne uwarunkowanie niektórych cech

Struktura hodowli i kierunki użytkowania owiec i kóz w Polsce oraz uwarunkowania ekonomiczne

Praca hodowlana – oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz

Biologiczna charakterystyka wełny owczej. Cechy fizyczne wełny. Wełna jako surowiec dla przemysłu włókienniczego. Intensyfikacji produkcji w stadzie owiec i kóz zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Pomieszczenia inwentarskie dla owiec i kóz spełniające wymogi dobrostanu. Prozdrowotne wartości produktów pochodzenia owczego i koziego.

Rola owiec i kóz w ochronie krajobrazu

Ćwiczenia:

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej, Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń

Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów, Pielęgnacja i odchów prosiąt, Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu

Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania, Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni,

Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania

Znakowanie i nazewnictwo trzody chlewnej, Dokumentacja hodowlana, rodzaje dokumentów, Licencja i kwalifikacja,

zasady wpisu do ksiąg zwierząt zarodowych

Przyżyciowa ocena knurków i loszek hodowlanych, Ocena poubojowa w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCH),

Standard pokrojowy, ocena pokroju

Struktura stada, ośrodki hodowlane, próby dzielności

Zasady żywienia koni, dawki pokarmowe. Budynki dla koni i pomieszczenia pomocnicze

Zasady zachowania się przy koniu, elementy psychologii koni, pielęgnacja. Budowa ciała konia, ocena pokroju,punktacja, pomiary, indeksy. Budowa i wady kopyt, podkownictwo

Określanie wieku koni, identyfikacja, maści, odmiany, odznaki. Budowa uprzęży, siodła, ogłowi i pojazdów konnych, kiełznanie, zaprzęganie, siodłanie

Zootechniczne aspekty rozrodu koni. Dyscypliny sportu jeździeckiego

Prezentacja wybranych ras owiec i kóz. Typy konstytucyjne i użytkowe owiec. Praktyczna ocena pokroju i kondycji owiec i kóz

Mleczne użytkowanie owiec i kóz. Czynniki warunkujące mleczność kóz, skład mleka i siary, produkty.

Ocena użytkowości mięsnej, rodzaje tuczu jagniąt i koźląt i opasu zwierząt dorosłych. Przyżyciowa ocena jagniąt rzeźnych. Ocena tusz metodą EUROP. Ocena parametrów decydujących o jakości tuszy i jakości mięsa.

Wybrane elementy rozrodu małych przeżuwaczy. Sezonowość i asezolaność rozrodu. Przygotowanie zwierząt do stanówki. Możliwości sterowania rozrodem owiec i kóz z wykorzystaniem nowoczesnych metod biotechnicznych

Użytkowanie wełniste owiec- pokaz strzyży , ocena wełny. Użytkowanie futrzarskie i kożuchowe. Charakterystyka skór owczych. Użytkowanie wełniste i puchowe kóz

Literatura:

Aktualną literaturę prowadzący poszczególne gatunki podają na początku cyklu

1. Hodowla i użytkowanie świń, red. B. Grudniewska, Wyd. ART. Olsztyn 1998,

2. 5. Hodowla Owiec - praca zbiorowa pod redakcją M. Soroczyńskiej . Wyd. FRSGGW (Fundacja Rozwoju SGGW) Warszawa 1998

3. Pruski W. - Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1960

1. Trzoda Chlewna Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne (miesięcznik)

2. Brzeski E. - Użytkowanie koni, Kraków 1991

3.Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN. Kraków.2006

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami.

Posiada wiedze odnośnie wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Zna zasady znakowania i oceny zwierząt hodowlanych oraz programy doskonalenia poszczególnych ras świń w Polsce, w tym prowadzenie dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej na poziomie fermy oraz Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

Wyjaśnia pochodzenie koni, opisuje rodzaj Equus i rozróżnia jego gatunki i podgatunki,

identyfikuje formy zachowań koni oraz ich ewolucyjne przystosowanie do środowiska

Wymienia i charakteryzuje najważniejsze rasy koni hodowane w Polsce i na świecie,

definiuje cechy koni wpływające na ich użytkowość, wskazuje kierunki użytkowania koni i opisuje typy użytkowe.

Formułuje zasady pracy hodowlanej, opisuje metody oceny koni i wyjaśnia genetyczne uwarunkowania wybranych cech

opisuje podstawowe rasy i typy użytkowe owiec i kóz, metody ich chowu i hodowli oraz technologie produkcji zwierzęcej

rozumie znaczenie bioróżnorodności , roli owiec w ochronie krajobrazu w celu poprawy jakości życia człowieka

definiuje metody efektywnej pracy hodowlanej, zna podstawowe aspekty biotechnologii rozrodu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – pisemny. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie

odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z wykładów i ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Katarzyna Kirsz, Jarosław Łuszczyński, Edyta Molik, Magdalena Pieszka, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Zuzanna Flis, Jarosław Łuszczyński, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Maciej Murawski, Jacek Nowicki, Zenon Podstawski, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Maciej Murawski, Zenon Podstawski, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)