Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.TOK.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia środowiskowa
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biologia stosowana II stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Biologia z podstawowymi pojęciami z zakresu toksykologii. Studenci zostaną zapoznani z rodzajami oraz źródłami substancji toksycznych występującymi w środowisku, a także mechanizmem ich działania w organizmach żywych. Przedstawione zostaną podstawowe pomiary toksykometryczne oraz cele badań toskykometrycznych. Ponadto omówione zostaną podstawy toksykologii żywności, a także zalety i wady zastosowania hodowli in vitro w badaniach toksykologicznych.

Pełny opis:

Toksykologia środowiskowa – plan wykładów:

1. Podstawowe pojęcia – co to jest trucizna, rodzaje dawek, przyczyny i rodzaje zatruć

2. Toksykometria (cele badań toksykometrycznych, dawka-efekt, dawka-odpowiedź, drogi narażenia)

3. Co się dzieje z toksynami w organizmach – wchłanianie, transport przez błony, wiązanie z białkami, akumulacja, metabolizm, wydalanie

4. Mechanizmy molekularne działania wybranych trucizn.

5. Interakcje ksenobiotyków (addycja, synergizm, antagonizm) oraz toksyczność mieszanin

6. Trucizny pochodzenia zwierzęcego

7. Trucizny pochodzenia roślinnego

8. Toksyczność substancji uzależniających (zatrucia substancjami uzależniającymi, uzależnienie i tolerancja).

9. Toksykologia żywności: substancje antyodżywcze, substancje dodatkowe w żywności, zanieczyszczenia chemiczne w żywności

10. Przyczyny szkodliwości pasz (pasze białkowe, węglowodanowe, tłuszcze, makuchy, wywar gorzelniczy), zatrucia roślinne, mikotoksyny

11. Zanieczyszczenie i skażenie środowiska, losy substancji zanieczyszczających i skażających środowisko – bioakumulacja, biomaginifikacja; źródła zagrożenia; metody stosowane w ocenie oddziaływania ksenobiotyków na środowisko

12. Zatrucia trwałymi zanieczyszczeniami środowiska (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, dioksyny) i pestycydami (ogólna charakterystyka, klasyfikacja w zakresie toksyczności, insektycydy, herbicydy, rodentycydy, fungicydy)

13. Toksyczność produktów codziennego użytku i kosmetyków, środowiskowe związki zaburzające czynności endokrynne

14. Bezpieczeństwo chemiczne (ocena ryzyka, pierwsza pomoc w zatruciach)

15. Zaliczenie wykładów

Toksykologia środowiskowa – plan ćwiczeń:

1. Biomarkery ekspozycji i skutków biologicznych wchłaniania trucizn

2. Obliczanie LD50 na podstawie danych eksperymentalnych

3. Hodowle in vitro w badaniach toksykologicznych (komórki pierwotne, linie komórkowe)

4. Metody badania cytotoksyczności (apoptoza, nekroza – ocena mikroskopowa, fragmentacja DNA, XTT, MTT, LDH)

5. Metody badania proliferacji komórek (test Alamar Blue, BrdU)

6. Badanie metabolizmu związków (I i II faza metabolizmu, metody fluorescencyjne i kolorymetryczne)

7. Badanie aktywności enzymów (np. na przykładzie aromatazy – metody fluorescencyjne)

8. Określanie toksyczności mieszanin – praca z materiałami źródłowymi

9. Substancje dodatkowe zawarte w żywności – praca z tekstem

10. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1. J. K. Piotrowski, "Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych"; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006.

2. W. Sieńczuk, "Toksykologia współczesna"; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

3. S. E. Manahan. "Toksykologia środowiskowa. Aspekty chemiczne i biochemiczne"; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

4. D. Barski, A. Spodniewska, "Toksykologia weterynaryjna. Wybrane zagadnienia"; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publikacja bezpłatna.

5. A. Brzozowska, "Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń"; Wydawnictwo SGGW.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- Zagadnienia z zakresu embriologii eksperymentalnej, hodowli komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych w warunkach in vitro oraz ich konserwacji

- Tłumaczy zjawiska i procesy zachodzące w biocenozach i ekosystemach wodnych i lądowych ma wiedzę z zakresu wpływu czynników fizycznych, chemicznych i antropogenicznych na strukturę ekosystemów i biocenoz; posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii środowiskowej

- Opisuje metody wykorzystywane do analizy danych uzyskanych z przeprowadzanych eksperymentów

- Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą budowy komórki, procesów biochemicznych zachodzących w poszczególnych jej przedziałach oraz macierzy pozakomórkowej w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- Prawidłowo planować doświadczenia; dobiera i posługuje się metodami statystyki matematycznej w analizie danych doświadczalnych i obserwacji terenowych

- Przeprowadza eksperymenty z zastosowaniem metod hodowli in vitro

- Przeprowadza i interpretuje wyniki analiz służących do oceny stanu fizjologicznego i biochemicznego komórki

- Analizuje samodzielnie czynniki wpływające na zdrowie zwierząt i ludzi stosując specjalistyczne techniki biologiczne; posługuje się metodami analitycznymi wykorzystywanymi w toksykologii środowiskowej

- Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym (poziom B2+); - Czyta ze zrozumieniem i biegle wykorzystuje literaturę naukową, a także przygotowuje i wygłaszania w języku polskim i angielskim prezentacje z zakresu nauk przyrodniczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania; potrafi organizować proces uczenia się innych osób

- Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa

- Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej (także w językach obcych) oraz ma świadomość konieczności systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy

- Ma świadomość skutków oddziaływania człowieka na ekosystem oraz zagrożeń wynikających ze stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje społeczne) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Barć, Irena Grześ, Anna Kozubek
Prowadzący grup: Justyna Barć, Irena Grześ, Anna Kozubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Barć, Anna Kozubek
Prowadzący grup: Justyna Barć, Anna Kozubek, Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)