Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury roślinne in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W7O.KURIV.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury roślinne in vitro
Jednostka: Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu wybranych technik in vitro i ich zastosowania w biotechnologii.

Pełny opis:

Wykłady:

Zdolność morfogenetyczna komórek roślinnych. Rodzaje technik in vitro i możliwości ich zastosowania.

Somatyczna embriogeneza, sposoby otrzymywania i perspektywy wykorzystania w ogrodnictwie somatycznych nasion.

Gametyczna embriogeneza - otrzymywanie roślin haploidalnych drogą androgenezy, gynogenezy i redukcji somatycznej.

Metody: podwajania genomów haploidalnych, oceny poziomu ploidalności oraz gametycznego pochodzenia regenerantów.

Linie podwojonych haploidów i ich wykorzystanie w hodowli odmian mieszańcowych.

Mieszańce form oddalonych. Kultury zarodków mieszańcowych. Zapylenie i zapłodnienie w kulturach in vitro. Mieszańce somatyczne.

Indukowanie zmienności w kulturach in vitro. Zmienność somaklonalna – podłoże genetyczne i znaczenie dla bioróżnorodności.

Ćwiczenia:

Pożywki: rodzaje, składniki, roztwory robocze. Przygotowanie pożywek o zróżnicowanym składzie do zakładania kultur in vitro.

Indukcja organogenezy, ryzogenezy i tkanki kalusowej w kulturach roślin modelowych.

Androgeneza. Ustalenie stadium rozwojowego mikrospor w pąkach kwiatowych kapusty za pomocą barwienia fluorescencyjnego – obserwacje faz mikrosporogenezy w mikroskopie fluorescencyjnym.

Wykorzystanie zjawiska gynogenezy – kultury zalążków i pąków kwiatowych.

Kultury protoplastów u wybranych gatunków warzyw.

Mieszańce międzygatunkowe, kultury izolowanych zalążków – technika embryo rescue

Obserwacje wyników założonych doświadczeń i ich interpretacja – mikroskop binokularny i odwróconego pola, dokumentacja fotograficzna

Literatura:

1. Zenkteler M., 1984. Hodowla komórek i tkanek roślinnych. PWN, Warszawa

2. Bajaj Y.P.S., 1988. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10. Springer, Berlin

3. Maleszy S., Niemirowicz-Szczytt K., Przybecki Z., 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa

4. Maleszy S., 2001, 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

5. Michalik B., 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków.

6. Woźny A., Przybył K (red).2007. Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in vitro.

7. Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. PWRiL, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje kultury komórek, tkanek i organów

Definiuje podstawowe metody haploidyzacji roślin i wskazuje ich wykorzystanie w hodowli odmian mieszańcowych

Definiuje zjawisko somatycznej embriogenezy i uzasadnia znaczenie somatycznych nasion

Charakteryzuje metody indukowania zmienności i selekcji w kulturach in vitro

Opisuje metody otrzymywania mieszańców oddalonych i uzasadnia ich znaczenie

Umiejętności:

Posiada umiejętność pracy w laboratorium kultur in vitro

Posiada zdolność samodzielnego zakładania i prowadzenia kultur in vitro

Stosuje techniki zwiększające bioróżnorodność poprzez tworzenie mieszańców somatycznych i generatywnych

Interpretuje efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych do doskonalenia roślin uprawnych

Formułuje obiektywne opinie na temat zastosowania technik in vitro w biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: sprawdzian wiedzy, test wielokrotnego wyboru.

Na ocenę 2

Nie definiuje zagadnień związanych z technikami in vitro

Nie definiuje zagadnień związanych z haploidyzacją roślin

Nie umie wskazać zastosowań technik in vitro

Nie potrafi zakładać doświadczeń w kulturach in vitro

Na ocenę 3

Wymienia, ale nie analizuje zagadnień związanych z technikami in vitro

Wymienia, ale nie analizuje zagadnień związanych z haploidyzacją roślin

Wskazuje nieliczne zastosowania technik in vitro

Potrafi posługiwać się niektórymi technikami in vitro

Na ocenę 4

Definiuje i analizuje zagadnienia związane z technikami in vitro

Definiuje i analizuje zagadnienia związane z haploidyzacją roślin

Wskazuje zastosowania technik in vitro

Potrafi posługiwać się różnymi technikami in vitro

Na ocenę 5

Wyczerpująco definiuje i porównuje zagadnienia związane z różnymi technikami in vitro

Wyczerpująco definiuje zagadnienia związane z haploidyzacją roślin oraz wskazuje ich zastosowanie

Wskazuje zastosowania technik in vitro w różnych dziedzinach rolnictwa i medycyny

Potrafi posługiwać się różnymi technikami in vitro i interpretować wyniki doświadczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)