Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury zwierzęce in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F7.KZW.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury zwierzęce in vitro
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką prowadzenia badań na różnych modelach hodowli in vitro. Studenci poznają metody izolacji i prowadzenia hodowli komórek, eksplantów tkanek i całych organów jak również techniki analizowania podstawowych procesów komórkowych i możliwości zastosowania modeli hodowli in vitro w badaniach. Omówiony będzie wpływ czynników mechanicznych i chemicznych na fizjologię komórek in vitro. Przedstawione zostaną różne aspekty hodowli w systemach trójwymiarowych, techniki stosowane w klasycznej inżynierii tkankowej oraz metody biodrukowania i metoda hodowli w systemach organ-on-chip. Po zakończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń student powinien sam umieć zaplanować doświadczenia na hodowlach komórek. Ponadto przedmiot pozwoli studentom na opanowanie technik hodowli różnych komórek i tkanek oraz metod prowadzenia podstawowych analiz na materiale pozyskanym z doświadczeń in vitro.

Pełny opis:

Wykłady- 15 godz. – (7x 90 min)

Tematy wykładów:

1. Metoda hodowli komórek in vitro – (historia, rodzaje hodowli)

2. Metody badania procesów komórkowych w hodowlach komórkowych

3. Hodowle komórek, tkanek i narządów w systemie 3D

4. Inżynieria tkankowa

5. Techniki biodrukowania tkanek i narządów

6. Koncepcja i techniki hodowli organs-on-chip

7. Praktyczne zastosowania metod hodowli in vitro

Ćwiczenia - 15 godz.

Tematy ćwiczeń:

1. Metody hodowli komórek pęcherzyka jajnikowego

2. Izolacja i hodowle komórek układu immunologicznego

3. Izolacja i hodowla komórek nerwowych

4. Klasyczne hodowle eksplantów oraz metoda hodowli na granicy faz

5. Metody oznaczanie cytotoksyczności w hodowlach in vitro

6. Metody badania procesu apoptozy komórek

7. Wykorzystanie barwników fluorescencji w analizie hodowli komórkowych

Literatura:

Literatura:

1. Davis J.M. Basic cell culture. Oxford University Press. 2001.

2. Freshney R.I. Culture of animal cells. A manual of basic technique. 4th Edition. Wiley-Liss. 2001.

3. Fundamental techniques in cell culture. A laboratory handbook. SIGMA. 2002.

4. Stokłosowa S. Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę dotyczącą hodowli in vitro komórek zwierzęcych, wykorzystywanych podłoży i zastosowania technik in vitro w biotechnologii.

Zna podstawowe techniki pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej w warunkach in vitro i metody wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. Posiada wiedzę na temat metod inżynierii tkankowej

Ma wiedzę z zakresu wykorzystania modeli hodowli komórek in vitro do badań toksykologicznych i endokrynologicznych.

Umiejętności:

Potrafi zaprojektować pracownię i pracować w pracowni In vitro.

Potrafi podejmować działania z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik do prowadzenia podstawowych hodowli pierwotnych komórek zwierzęcych.

Potrafi zastosować typową technikę i jej optymalizację do analizy procesów komórkowych w hodowlach in vitro.

Planuje i wykonuje proste zadania badawcze i projektowe indywidualnie oraz w zespole, w tym prowadzi hodowle komórek.

Dokonuje pomiarów parametrów procesów proliferacji, nekrozy i apoptozy, zna metodę barwienia hodowli komórkowych i wykonywania preparatów mikroskopowych. Potrafi korzystać z podstawowego sprzętu i aparatury stosowanej w laboratorium kultur in vitro do oceny żywotności i proliferacji komórek.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować i współpracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie planowane i realizowane zadania.

Potrafi formułować obiektywne opinie na temat podstawowych zagadnień biotechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie odpowiedzi na 5 pytań opisowych/otwartych. Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Punktacja zaliczenia części dotyczącej wykładów:

Za każdą odpowiedź prawidłową – 2 punkty

Max ilość punktów: 10

Ocena dostateczna od 50%

Zakres ocen wg ilości uzyskanych punktów:

5-6 ocena dostateczna

6,5- ocena + dostateczna

7-8- ocena dobra

8,5- ocena + dobra

9-10 ocena bardzo dobra

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią wyliczoną z ocen z ćwiczeń i z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Weronika Biernat, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Weronika Biernat, Karolina Fryc, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)