Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.6s.PRZ.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy: Biotechnologia, 6 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praca o charakterze badawczym, produkcyjnym lub konsultacyjnym w podmiotach gospodarczych lub jednostkach budżetowych związanych z profilem studiów np. firmy biotechnologiczne, laboratoria i pracownie analityczno-diagnostyczne, stacje oceny ras i odmian, firmy hodowlano-nasienne, instytucje powiązane z przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i wykorzystujące procesy biotechnologiczne w cyklu produkcyjnym, instytuty naukowe, ośrodki badawcze itp.

Pełny opis:

Celem praktyki zawodowej jest przedstawienie zakresu działalności danej firmy i organizacji wykonywanych zadań w oparciu o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach studiów na kierunku Biotechnologia. Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi pozwoli studentowi na realizację w przyszłości pracy w wybranej branży przemysłu, zakładach badawczo-rozwojowych, laboratoriach diagnostycznych.

Literatura:

Zasady BHP, procedury i normy prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem danej firmy

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

analizować dane i formułować wnioski wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu poznanych technologii biotechnologicznych, ochrony środowiska, przemysłu spożywczego, itp. w praktycznej działalności firmy/ przedsiębiorstwa

wykonać proste analizy i doświadczenia wykorzystywane w danym zakładzie pracy zgodnie ze specyfiką studiowanego kierunku

wykonywać powierzone zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami BHP

doskonalić umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, komunikować się z otoczeniem społeczno-gospodarczym z użyciem specjalistycznej terminologii

realizować powierzone zadania w sposób odpowiedzialny zarówno jako lider grupy, jak i członek zespołu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w celu samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie studiowanego kierunku

wzięcia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

zrozumienia ważności i znaczenia wpływu działalności biotechnologicznej na środowisko, zdrowie człowieka i jakość żywności

myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz podjęcia samodzielnej pracy i podejmowania decyzji

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie dzienniczka praktyk, egzamin ustny weryfikujący odbycie praktyki i uzyskane doświadczenie zawodowe (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Klimek-Chodacka, Wojciech Wesołowski
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)