Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Niestacjonarne II stopnia- GL- semestr 2. 17/18Z- przedmioty do wyboru LLSXX.NM.PDW.17/18Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

17/18Z - Semestr zimowy 2017/2018
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
17/18Z
L.EX.001.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z zasadą działania recyklingu, który jest maksymalizacją ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

PROGRAM WYKŁADÓW:

1.Systemy gromadzenia i usuwania odpadów

2.Składowiska odpadów

3. Kompostowanie odpadów komunalnych

4.Fermentacja metanowa odpadów

5. Termiczne przekształcanie odpadów

6. Recykling wraków pojazdów

7. Wykorzystanie odpadów komunalnych

8. Wycieczka wysypisko – Barycz

Strona przedmiotu
L.EX.003.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostaną podstawowe zasady badań terenowych, niezbędne wyposażenie, najczęściej wykonywane analizy laboratoryjne oraz rozwiązania geograficzne. Omówiona zostanie specyfika kartowania kolejnych elementów środowiska przyrodniczego: rzeźby powierzchni, utworów powierzchniowych, pokrywy glebowej, wód podziemnych i powierzchniowych, klimatu i użytkowania ziemi. Omówiona zostanie charakterystyka szczegółowych map topograficznych stanowiących podstawowy materiał przy pracy w terenie.

Strona przedmiotu
L.EX.019.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwania elektywu zostaną przedstawione podstawowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, przegląd wybranych obszarów chronionych w Polsce i na świecie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000. Przegląd Parków Narodowych Europy zostanie zaprezentowany w układzie północ- południe: od strefy śródziemnomorskiej, poprzez naturalny step Europy Centralnej, po tajgę i tundrę. W układzie wschód – zachód: od strefy atlantyckiej, poprzez region kontynentalny czarnoziemny, po półpustynie i pustynie Południowo- zachodniej Rosji

Strona przedmiotu
L.EX.020.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobywa wiedzę o właściwościach odżywczych i leczniczych grzybów. Uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw technologii uprawy grzybów w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
L.EX.023.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami bytowania zespołów leśnych objętych ochroną w ramach Programu Natura 2000.

Strona przedmiotu
L.EX.025.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu koncentrują się na identyfikacji elementów marketingu w odniesieniu do szeroko rozumianych produktów technicznych mających zastosowanie w gospodarce leśnej. Student na podstawie zdobytej wiedzy potrafi identyfikować podstawowe zagadnienia marketingowe dotyczące m. in. produktu, kształtowania cen, dystrybucji, promocji, reklamy, w odniesieniu do rzeczywistych produktów techniki leśnej. Student zna realne działania marketingowe przedsiębiorstwa w wyniku odbytego na zajęciach spotkania z osobą odpowiedzialną za działanie marketingowe przedsiębiorstwa działającego w obszarze techniki leśnej.

Strona przedmiotu
L.EX.026.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są metody datowania prób drewna oraz rozpoznania wpływu różnych czynników środowiska na rytm przyrostowy drzew róznych gatunków, w tym: warunków klimatycznych, zanieczyszczeń środowiska, hodowlanych zabiegów pielęgnacyjnych, gradacji owadzich. Możliwości dokonywania klasyfikacji typologicznej - gatunkowej oraz siedliskowej, a także opracowywanie regionalizacji przestrzennej o charakterze dendrochronologicznym i dendroklimatycznym w oparciu o cechy przyrostowe drzew. Sposoby identyfiakcji gatunków drzew oraz miejsca (regionu) ich pochodzenia.

Strona przedmiotu
L.EX.031.NM.LLSXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Tematyka elektywu składa się z 3 części.

W pierwszej omówione zostaną podstawowe technologie zabezpieczania drzew i ich systemów korzeniowych w czasie procesów inwestycyjnych. Omówione zostanie niezbędne wyposażenie, rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania kompensacyjne.

Część druga dotyczy podnoszenia bioróżnorodności zieleni miejskiej. Omówione zostaną zabiegi hydrotechniczne i techniczne zwiększające ilość fauny i flory jaka mogłaby rozwijać się na terenach zurbanizowanych.

Trzeci blok tematyczny dotyczy oddziaływania zanieczyszczeń miejskich (PM, WWA, metale) na rośliny i gleby. Przedstawione zostaną charakterystyki gatunków drzew wraz z ich możliwościami zatrzymywania zanieczyszczeń oraz stopień zanieczyszczenia gleb na przykładzie aglomeracji Krakowa.Każde ćwiczenie będzie się opierało na wykonaniu praktycznego przykładu omawianego sposobu postępowania inżynierskiego na różnych etapach procesu inwestycyjnego lub obliczeń wpływu zanieczyszczeń na drzewa.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)