Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Bioinżynieria zwierząt- elektywy 3 semestr 2020-2021 magisterskie HBOBZ.SM3.20-21

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L
H.H.BEZN9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.RAZ.BKE9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu Student zostanie zapoznany z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny embriologii stosowanej zwierząt i człowieka. Zostaną omówione zwierzęce modele badawcze i możliwości ich wykorzystania w medycynie człowieka.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BSP9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć biotechnologii rozrodu dotyczących sterowania procesami rozrodczymi na przykładzie owiec, kóz i bydła. Zadaniem przedmiotu jest ponadto zapoznanie studentów z najnowszymi wynikami badań jakie prowadzone są w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych z zakresu interakcji endokrynnych hormonów wykazujących rytmy okołosezonowe. W ramach ćwiczeń pokazowych i praktycznych przekazana zostanie wiedza dotycząca metod stymulacji i synchronizacji rui, zapłodnienia in vitro, transferu zarodków, hodowli in vitro szyszynki oraz gruczołu mlekowego.

Strona przedmiotu
H.FEZ.FON9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aktywność układów neuroendokrynnych po urodzeniu warunkujących adaptację postnatalną. Determinanty dojrzałości nowo narodzonych zwierząt gospodarskich

Strona przedmiotu
H.ZBZ.MBBD9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZBZ.MBPK9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w laboratorium biochemicznym. Studenci zapoznają się ze sposobami przygotowania odczynników i materiałów do analiz. Poznają szczegóły procedury oznaczania metabolizmu komórek, podstawowych procesów komórkowych takich jak proliferacja i apoptoza. Omówiona będzie specyfika cyklu komórkowego i metody oznaczania żywotności komórek, jak również sposoby określania cytotoksyczności różnych substancji.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.MBZ9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje najważniejsze metody stosowane w badaniach na zwierzętach przeżuwających i monogastrycznych. W szczególności dotyczy to metod in sacco i in vivo, w tym z wykorzystaniem zwierząt operacyjnie przetokowanych. Omawiane są metody in vitro oznaczania strawności składników pokarmowych pasz oraz metody badań bilansowych i przewidywania wielkości produkcji. W trakcie zajęć poruszane są również zagadnienia dotyczące metod oznaczania wartości biologicznej białka, ustalania zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię oraz modelowych układów doświadczenia.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.MSH9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami pomiarowymi oraz oddziaływaniem na organizmy zwierzęce naturalnych i antropogennych czynników środowiskowych z zakresu mikroczynników fizycznych, biotycznych i chemicznych, mających istotny wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego oraz stan zdrowotny ludzi i zwierząt.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.MBUD9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych metod badawczych stosowanych w badaniach żywieniowych, takich jak metody strawnościowe, metody bilansowe, metody wyceny wartości biologicznej białka. Ponadto omówione zostaną najważniejsze układy doświadczalne oraz metody ich analizy uzyskanych w toku doświadczeń danych.

Strona przedmiotu
H.FEZ.MPRZ9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką zapłodnienia i rozwoju zarodkowego ptaków. Zostaną omówione molekularne podstawy determinacji płci i różnicowania płciowego u ptaków. Przedstawione zostaną hormonalne uwarunkowania procesu embriogenezy, a także dotychczasowe i najnowsze osiągnięcia z zakresu manipulacji w obrębie gamet i zarodków ptaków tj. superowulacja, owulacja in vitro, zapłodnienie in vitro (IVF), mikroinseminacja (ICSI), metody hodowli zarodków oraz metody produkcji ptaków transgenicznych.

Efekty kształcenia: zna podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką zapłodnienia, rozwoju zarodkowego i determinacji płci ptaków; zna metody manipulacji w obrębie gamet i zarodków ptaków; opisuje najnowsze osiągnięcia i techniki dotyczące uzyskiwania chimer i ptaków transgenicznych oraz ma świadomość znaczenia zasad etycznych w prowadzeniu eksperymentów na zwierzętach.

Strona przedmiotu
H.GHZ.NMD9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami diagnostyki – ultrasonografią i laparoskopią, oraz możliwościami ich zastosowania w badaniach biologicznych, szczególnie w zakresie fizjologii, morfologii i funkcji narządów wewnętrznych. Techniki te zyskują coraz większe znaczenie w zastosowaniach „pozamedycznych”, głównie w naukach biologicznych i w ostatnich latach pozwoliły wyjaśnić, lub doprecyzować wiedzę dotyczącą morfologii i funkcji narządów, szczególnie tych, których specyfiką jest duża szybkość zmian (jak np. jajnik). Podczas wykładów studenci zapoznają się z podstawą budowy i działania aparatury diagnostycznej, oraz teorią analizy i interpretacji uzyskanego obrazu. Pierwsze ćwiczenia będą miały charakter pokazowy. W czasie ich trwania przedstawione zostaną wszystkie praktyczne aspekty zabiegów diagnostycznych. Na kolejnych ćwiczeniach każdy z uczestników będzie samodzielnie wykonywał badania diagnostyczne owiec i świń o różnym statusie fizjologicznym.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PODS9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jako nauka socjobiologia wyodrębniła się w połowie lat 70 XX w. W myśl założeń socjobiologii (psychologii ewolucyjnej) zachowanie organizmów, a w szczególności zachowania społeczne, podlegają procesowi ewolucji, sterowanemu przez dobór naturalny. Elektyw ma na celu przedstawienie ogólnych założeń socjobiologi. W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną interpretacje różnorodnych zachowań zwierząt w myśl teorii socjobiologicznych oraz zestawienie ich z tradycyjną interpretacja etologiczną.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PSZC9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biologia pszczoły miodnej oraz dziko występujących pszczół oraz gospodarka pasieczna.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.SWZZ9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będą wszelkiego rodzaju zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, związane zarówno z rybactwem, jak i uprawianiem sportów wodnych (szczególnie wędkarstwa), w tym zagrożenia związane z pozyskiwaniem i konsumpcją organizmów

wodnych (naturalne toksyny, pasożyty groźne dla człowieka, substancje chemiczne)

Strona przedmiotu
H.FEZ.TOKW9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego przedmiotu studenci zapoznają się aktualnymi problemami skażenia środowiska wodnego zarówno związkami naturalnymi (humus, związki żelaza, zasolenie) jak i syntetycznymi (odpady lotne, ciekłe, stałe pochodzące z działalności człowieka). Omówione zostaną biotoksyny morskie i zatrucia mięczakami morskimi oraz niebezpieczne zwierzęta wodne. Zostanie omówiona bioakumulacja substancji toksycznych w łańcuchu troficznym oraz ryby jako biomarkery zanieczyszczenia środowiska wodnego np. ksenoestrogenami (obecność w osoczu samców ryb witellogeniny, ryby biseksualne). Ponadto w ramach toksykologii wodnej studenci zapoznają się z substancjami hormonalnie aktywnymi (PCB, ftalany, DDT, dioksyny, alkilofenole) zanieczyszczającymi środowisko wodne, które naśladując naturalne hormony wpływają na układ endokrynny wielu organizmów wodnych oraz na kształtowanie płci ryb.

Strona przedmiotu
H.RAZ.ZOON9.SM.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia Studenci i absolwenci Wydziału Hodowli I Biologii Zwierząt w swojej pracy mogą być narażeni na choroby przenoszone ze zwierząt na człowieka, czyli zoonozy. W ramach przedmiotu zostaną im przedstawione podstawowe wiadomości z epidemiologii, charakterystykę czynników etiologicznych, symptomatologii u człowieka i zwierząt, sposoby rozpoznawania i zapobiegania chorobom odzwierzęcych. Przedstawione zostaną też podstawy prawne zwalczania zoonoz, najbardziej przydatne testy diagnostyczne oraz podstawy zasady immunoprofilaktyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenia, jakie stanowią zoonozy w ich pracy zawodowej oraz konieczność zapobiegania i zwalczania tych, bardzo często groźnych, chorób człowieka i zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)