Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Bioinżynieria zwierząt- elektywy 2 semestr 2019-2020 HBOBZ.SI2.19-20

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
H.RAZ.AHUR9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa anatomiczna oraz struktura histologiczna narządów i gruczołów płciowych samic i samców zwierząt domowych i laboratoryjnych, ptaków oraz zwierząt laboratoryjnych. Rozwojowe i sezonowe zmiany w budowie i funkcji narządów rozrodczych z uwzględnieniem ich zmian w cyklu płciowym. Przebieg spermatogenezy i steroidogenezy, folikulogenezy i oogenezy oraz owulacji, zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju zarodkowego, embriogenezy i ciąży u zwierząt domowych. Opanowanie anatomicznych podstaw wspomaganego procesami biotechnologicznymi rozrodu zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
H.GHZ.ETOS9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami związanymi z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Słuchacze zostaną uwrażliwieni na interakcje człowiek zwierzę, oraz możliwości kształtowania zachowania, powinni także posiąść wiedzę na tematy wpływu środowiska chowu na zmiany w zachowaniu zwierząt

Strona przedmiotu
H.GHZ.GPZ9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Genetyka populacji zajmuje się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. Analizuje strukturę populacji ze względu na działanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od podstawowego dla genetyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, rozpatrywane są konsekwencje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. W ramach przedmiotu studenci zaznajomią się z podstawowymi założeniami teoretycznymi genetyki populacji, z szacowaniem parametrów genetycznych, strukturą genetyczna populacji a także z wykorzystaniem różnych systemów kojarzenia i krzyżowania.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.MPOS9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących utrzymania bioróżnorodności i zasad kształtowania krajobrazu. W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami ochrony krajobrazu zgodnymi z zasadami ekorozwoju. Wypas zwierząt trawożernych w Europie jest ważnym elementem ochrony krajobrazu, gdyż zapobiega negatywnym zmianą florystycznym i pozwala na zachowanie wielu cennych gatunków roślin. Gospodarka pasterska na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które dotyczą zwłaszcza rejonów górskich postrzegana jest jako działalność proekologiczna chroniąca użytkowana przestrzeń przed degradacją.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.OSW9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z różnymi formami oceny środowiska wodnego mającymi zastosowanie w Polsce i na świecie. Poznają skutki negatywnego wpływu antropogenicznego na ekosystemy wodne i pojmą potrzebę przywracania dobrego stanu ekologicznego. Zostaną także zapoznani z aktualnymi sposobami bioindykacji stanu środowiska wodnego. Będą mieć możliwość samodzielnej oceny materiału biologicznego w celu sklasyfikowania stanu jakości wody. Nabędą świadomości i odpowiedzialności za ochronę środowiska wodnego w kontekście negatywnych skutków prowadzenia działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PZL9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka pasożytów w ujęciu systematycznym. Epizootiologia poszczególnych parazytoz, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Problem zoonoz pasożytniczych. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod ograniczania inwazji. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej. Diagnostyka parazytologiczna z uwzględnieniem nowych metod diagnostycznych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.ZBZ9.SI.HZOBZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady - ogólne pojęcie czasu i czasoprzestrzeni, formy pomiaru czasu przez człowieka oraz wpływ środowiska na ruchy roślin. Pojęcie rytmów oraz sposoby ich poznania. Morfo-fizjologiczne podłoże powstawania rytmów w organizmie. Rytmy okołodobowe i sezonowe u zwierząt jako wymóg środowiska. Budowa zegara biologicznego u kręgowców oraz rola szyszynki i melatoniny w wyznaczaniu czasu doby i pór roku. Ekologiczne aspekty rytmów dobowych. Chrono-farmakologia.

Ćwiczenia – rytmy biologiczne roślin i zwierząt, metodyki i sposoby badania rytmów dobowych i sezonowych oraz analiza dobowej i sezonowej aktywności zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)