Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Bioinżynieria zwierząt inżynierskie 2 sem. lato 2018/19 HBOBYSI2.LATO

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

18/19L - Semestr letni 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
18/19L
H.ZAZ.ANAT9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa anatomiczna oraz struktura histologiczna narządów i gruczołów płciowych samic i samców zwierząt domowych i laboratoryjnych, ptaków oraz zwierząt laboratoryjnych. Ocena budowy i funkcji narządów rozrodczych z uwzględnieniem ich roli w cyklu płciowym. Poznanie przebiegu spermatogenezy, oogenezy i owulacji, zapłodnienia, embriogenezy i ciąży u zwierząt domowych. Opanowanie anatomicznych podstaw wspomaganego rozrodu zwierząt domowych i laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
H.IRB.RYB9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Biologia ryb przygotowany dla studentów Bioinżynierii zwierząt szczegółowo zapoznaje z zagadnieniami związanymi z życiem ryb. Tematyka wykładów i ćwiczeń charakteryzuje środowisko życia ryb i ich biologię, wzajemne stosunki ekologiczne panujące wśród różnych gatunków ichtiofauny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice związane z przystosowaniami ryb do zajmowania różnych siedlisk. Ogólnie porusza tematy rozrodu ryb, odżywiania, wzrostu i migracji.

Strona przedmiotu
H.ZHT.ETOL9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami związanymi z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Słuchacze zostaną uwrażliwieni na interakcje człowiek zwierzę, oraz możliwości kształtowania zachowania, powinni także posiąść wiedzę na tematy wpływu środowiska chowu na zmiany w zachowaniu zwierząt

Strona przedmiotu
H.GDZ.POPU9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Genetyka populacji zajmuje się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. Analizuje strukturę populacji ze względu na działanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od podstawowego dla genetyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, rozpatrywane są konsekwencje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. W ramach przedmiotu studenci zaznajomią się z podstawowymi założeniami teoretycznymi genetyki populacji, z szacowaniem parametrów genetycznych, strukturą genetyczna populacji a także z wykorzystaniem różnych systemów kojarzenia i krzyżowania.

Strona przedmiotu
H.KBZ.MALE9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących utrzymania bioróżnorodności i zasad kształtowania krajobrazu. W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami ochrony krajobrazu zgodnymi z zasadami ekorozwoju. Wypas zwierząt trawożernych w Europie jest ważnym elementem ochrony krajobrazu, gdyż zapobiega negatywnym zmianą florystycznym i pozwala na zachowanie wielu cennych gatunków roślin. Gospodarka pasterska na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które dotyczą zwłaszcza rejonów górskich postrzegana jest jako działalność proekologiczna chroniąca użytkowana przestrzeń przed degradacją.

Strona przedmiotu
H.IRB.CHR9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z różnymi formami ochrony środowiska wodnego mającymi zastosowanie w Polsce i na świecie. Poznają negatywny wpływ antropogeniczny na ekosystemy wodne i sposoby przywracania dobrego stanu ekologicznego. Zostaną także zapoznani z aktualnymi sposobami bioindykacji stanu środowiska wodnego. Będą mieć możliwość samodzielnego poboru i oceny materiału biologicznego w celu sklasyfikowania stanu jakości wody. Nabędą świadomości i odpowiedzialności za ochronę środowiska wodnego w kontekście negatywnych skutków prowadzenia działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt.

Strona przedmiotu
H.ZZS.PARA9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka pasożytów w ujęciu systematycznym. Epizootiologia poszczególnych parazytoz, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Problem zoonoz pasożytniczych. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod profilaktyki i chemioterapii. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej. Diagnostyka parazytologiczna, z uwzględnieniem nowych metod diagnostycznych.

Strona przedmiotu
H.ZZS.ZARZ9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja koncepcji biernej i czynnej ochrony fauny, a także możliwości jej eksploatacji w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

Strona przedmiotu
H.ZAZ.ZBI9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z technikami pozyskiwania i utrwalania zwierząt. Kurs składa się z 10 godzin wykładu, na którym prezentowane są zagadnienia teoretyczne, oraz 20 godzin ćwiczeń poświęconym praktyce. W trakcie ćwiczeń Studenci własnoręcznie przygotowują preparaty zwierząt kręgowych (ryba, gryzoń) oraz bezkręgowych.

Strona przedmiotu
H.IRB.ZEGA9.SI.HZOBY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady - ogólne pojęcie czasu i czasoprzestrzeni, formy pomiaru czasu przez człowieka oraz wpływ środowiska na ruchy roślin. Pojęcie rytmów oraz sposoby ich poznania. Morfo-fizjologiczne podłoże powstawania rytmów w organizmie. Rytmy okołodobowe i sezonowe u zwierząt jako wymóg środowiska. Budowa zegara biologicznego u kręgowców oraz rola szyszynki i melatoniny w wyznaczaniu czasu doby i pór roku. Ekologiczne aspekty rytmów dobowych. Chrono-farmakologia.

Ćwiczenia – rytmy biologiczne roślin i zwierząt, metodyki i sposoby badania rytmów dobowych i sezonowych oraz analiza dobowej i sezonowej aktywności zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)