Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Biologia stosowana- elektywy 4 semestr 2020-2021 HBIOZ.SL4.20-21

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21L
H.ZDZ.AWIP9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja zróżnicowania fauny ptaków zasiedlających różne typy siedlisk. Wykazanie wymogów pokarmowych i lęgowych, a także przyczyn i zakresu degradacji siedlisk w Polsce. Wykazanie znaczenia gospodarstw rybackich w zachowaniu zasobów awifauny wodnej.

Strona przedmiotu
H.RAZ.BHZF9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omówione zostaną warunki życia i formy zachowań zwierząt futerkowych w ich naturalnym środowisku i w warunkach fermowych. Przedstawione będą grupy zwierząt, z których wywodzą się hodowlane zwierzęta futerkowe. Studenci poznają również innych przedstawicieli rodziny Canidae, Mustelidae oraz rzędu Rodentia. Omówiony zostanie behawior zwierząt futerkowych, ich rozród w warunkach naturalnych i fermowych. Omówione zostaną przystosowania ssaków do trybu życia i adaptacja gatunków obcych do ekosystemów Polski. Studenci nauczą się rozpoznawać skóry różnych gatunków zwierząt oraz oceniać cechy jakościowe okrywy włosowej i wpływające na nie czynniki. Zapoznają się z zapotrzebowaniem pokarmowym zwierząt w warunkach naturalnych i fermowych. Studenci zdobędą wiedzę pozwalającą rozpoznawać gatunki, orientować się w ich przynależności systematycznej, preferencjach pokarmowych, siedliskowych oraz areale występowania, rozpoznać je i ich ślady w środowisku naturalnym.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.BWKM9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z własnościami biologicznymi (plastyczność i potencjał różnicowania), ich pochodzeniem i typami Komórek macierzystych. Przedstawione też zostaną metody izolacji i hodowli in vitro oraz możliwości wykorzystania komórek macierzystych zarówno w badaniach naukowych jak też w medycynie regeneracyjnej. Omówione zostaną najważniejsze cechy komórek macierzystych z uwzględnieniem głównych szlaków sygnalizacyjnych (Wnt, Notch, Shh) kontrolujących ich potencjał proliferacyjny oraz czynniki wzrostowe stosowane do ich różnicowania w hodowli in vitro. Omówiona zostanie metoda odróżnicowania komórek i indukcja pluripotencjalności oraz perspektywy jej zastosowania. Przedstawiona zostanie teoria dotycząca nowotworowych komórek macierzystych oraz związanych z nią prób opracowania terapii nowotworowej. Przedyskutowane zostaną również aspekty etyczno-prawne związane z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów komórek macierzystych.

Strona przedmiotu
H.RAZ.BTE9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W związku z rozwojem terroryzmu światowego, niesie za sobą realne zagrożenie atakiem bioterrorystycznym. Wiedza studentów na temat podstawowych patogenów mogących mieć zastosowanie w sytuacji ataku bioterrorystycznego jest mała W ramach elektywu zostanie przedstawiona historia stosowania broni biologicznej, charakterystykę patogenów stosowanych do ataku bioterrorystycznego i podstawowe objawy chorobowe

Strona przedmiotu
H.GHZ.DFMB9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń i osiągniętych wyników badań. Przedstawione zostaną różne rodzaje aparatów oraz różne techniki fotograficzne stosowane w zależności od zamierzonego celu. Dzięki możliwościom jakie niesie ze sobą fotografia cyfrowa po omówieniu każdego zagadnienia możliwe będzie przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z natychmiastową obserwacją efektów przy użyciu techniki multimedialnej. Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mieli okazję sami przekonać się jak zmienia się zdjęcie w zależności od intencji i umiejętności fotografującego co przyczyni się do wyeliminowania podstawowych błędów i poprawy jakości dokumentacji fotograficznej prac magisterskich.

Strona przedmiotu
H.GHZ.ETOS9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami różnych form zachowania zwierząt. Studenci zostaną zapoznani z typowymi sposobami naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju, jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja) wybranych gatunków zwierząt, a także z procesami uczenia się zwierząt i wykorzystaniem tych umiejętności dla potrzeb człowieka. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla różnorodnych potrzeb człowieka.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów krajowych i tropikalnych. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka. Ochrona gatunkowa. Fauna krajowa płazów i gadów na tle fauny europejskiej i światowej. Gatunki spotykane w hodowlach. Biologia zmiennocieplnych czworonogów, najważniejsze zagrożenia środowiskowe oraz znaczenie tych zwierząt jako bioindykatorów.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.KWS9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają na celu scharakteryzowanie oddziaływania na człowieka i zwierzęta wybranych związków obecnych w środowisku zwanych ksenobiotykami. Omówione zostaną substancje wchodzące w skład produktów codziennego użytku takich jak kosmetyki, leki i środki czystości oraz konsekwencje ich przedostania się do organizmu i środowiska. Przedstawione zostanie szkodliwe działanie składników plastiku oraz konsekwencje użytkowania plastikowych opakowań. Omówione zostaną najważniejsze źródła ksenobiotyków, ich bioakumulacja oraz biomagnifikacja w ekosystemach. Przedstawiony zostanie wpływ ksenobiotyków na powstawanie nowotworów, na procesy rozrodu, powstawanie wad rozwojowych, rozwój układu nerwowego, sekrecję hormonów, jak również na procesy cytotoksyczności, proliferacji i apoptozy komórek. Omówiony zostanie mechanizm działania ksenobiotyków (aktywacja receptorów, zaburzenia podstawowych szlaków komórkowych oraz aktywność enzymów metabolizujących ksenobiotyki).

Strona przedmiotu
H.ZBZ.OSW9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z różnymi formami ochrony środowiska wodnego mającymi zastosowanie w Polsce i na świecie. Poznają negatywny wpływ antropogeniczny na ekosystemy wodne i sposoby przywracania dobrego stanu ekologicznego. Zostaną także zapoznani z aktualnymi sposobami bioindykacji stanu środowiska wodnego. Będą mieć możliwość samodzielnego poboru i oceny materiału biologicznego w celu sklasyfikowania stanu jakości wody. Nabędą świadomości i odpowiedzialności za ochronę środowiska wodnego w kontekście negatywnych skutków prowadzenia działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PODH9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wpływem środowiska naturalnego (lub sztucznego) na zdrowie ludzi i zwierząt. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pomiarów oraz sposobami eliminacji niekorzystnych czynników środowiska, przy jednoczesnym wprowadzaniu elementów sprzyjających ochronie zdrowia zapewniających jednostce i społeczeństwu komfort rozwoju psychicznego i fizycznego. Przedmiot obejmuje zaganiania dotyczące wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt hałasu, wilgotności powietrza, zapylenia, światła, szkodliwych domieszek gazowych, pól geo i elektromagnetycznych. Ponadto studenci zostaną zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy, oraz sposobami postępowania ze szkodnikami w budynkach mieszkalnych i inwentarskich.

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PSHP9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jako nauka socjobiologia wyodrębniła się w połowie lat 70 XX w. W myśl założeń socjobiologii (psychologii ewolucyjnej) zachowanie organizmów, a w szczególności zachowania społeczne, podlegają procesowi ewolucji, sterowanemu przez dobór naturalny. Elektyw ma na celu przedstawienie ogólnych założeń socjobiologi. W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną interpretacje różnorodnych zachowań zwierząt w myśl teorii socjobiologicznych oraz zestawienie ich z tradycyjną interpretacja etologiczną

Strona przedmiotu
H.ZDZ.PODT9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bioróżnorodność ssaków różnych typów środowisk i ich adaptacje. Fauna krajowa ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. Podział systematyczny ssaków (Prototheria, Metatheria, Eutheria). Podstawy paleontologii. Fauna krajowa – znaczenie, ochrona gatunkowa. Ślady i tropy ssaków. Podstawy preparowania ssaków.

Strona przedmiotu
H.GHZ.POP9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres wykładów obejmie problematykę gospodarowania, sporządzania planów ochrony i ich realizacji w 23 parkach narodowych na terenie Polski. Słuchaczom zaprezentowana będzie historia i uzasadnienie powołania każdego parku, uwarunkowania przyrodnicze. Dla każdego parku:

•przedstawiona będzie charakterystyka ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej ze szczegółowym uwzględnieniem ochrony gatunków flory i fauny oraz zagrożeń przyrody ożywionej i nieożywionej,

•wyróżniona będzie charakterystyczna fauna i flora (gatunki reliktowe i endemity).

W ramach omawianych zagadnień uwzględniona zostanie tematyka dotycząca Sieci Natura 2000 oraz obszarów chronionych o znaczeniu międzynarodowym (rezerwaty biosfery, obiekty dziedzictwa światowego) i ogólnoświatowej klasyfikacji obszarów chronionych.

Strona przedmiotu
H.ZBZ.SKA9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
H.ZDZ.ZESP9.SL.HBIOZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia audytoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studentom zostanie przedstawiona ogólna sytuacja epizootiologiczna i epidemiologiczna w Polsce. Przedstawione zostania ważniejsze choroby bakteryjne, wirusowe i inwazyjne zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, a także sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Podkreślony zostanie związek pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska a powstawaniem ognisk chorób. Kompetencja w występowania najważniejszych zagrożeń epizootycznych. Znajomość zasad i przepisów postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia chorobami zaraźliwymi w hodowli i chowie oraz przy obrocie zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i materiałem biologicznym

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)