Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

20/21Z - Semestr zimowy 2020/2021
21/22Z - Semestr zimowy 2021/2022
22/23Z - Semestr zimowy 2022/2023
23/24Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
20/21Z 21/22Z 22/23Z 23/24Z
H.2s.BIH.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy omówienia zagadnień objętych ustawą o paszach, a także związanych z nią rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń MRiRW. W trakcie wykładów są omawiane: kodeks dobrej praktyki w zakresie produkcji pasz, wytyczne dobrej praktyki żywienia zwierząt w ramach Codex Alimentarius oraz formularze zgłoszeniowe i kontrolne SPIWET. Ponadto studenci zapoznają się z zagrożeniami zdrowia zwierząt i ludzi związanymi z obecnością w paszach szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych.

Strona przedmiotu
H.2s.DIA.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z markerami genetycznymi klasy I i II- klasyfikacją i podziałem. Omawiane są antygeny erytrocytarne (grupy krwi), polimorfizm białek surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów. Zastosowanie markerów klasy I i II w kontroli pochodzenia zwierząt domowych. Mutacje genomowe i chromosomowe i ich identyfikacja u zwierząt hodowanych oraz ich wpływ na cechy produkcyjne zwierząt. Rola polimorfizmu białek mleka u bydła i owiec. Omawiane jest genetyczne podłoże umaszczenia zwierząt gospodarskich. Studenci zapoznają się z metodami sekwencjonowania DNA, mikromacierzami DNA i ich zastosowaniem w ocenie genomowej wartości hodowlanej zwierząt na przykładzie bydła. Prezentowane są metody izolacji DNA oraz identyfikacji polimorficznych wariantów białek - elektroforeza białek na żelu skrobiowym, detekcja i identyfikacja białek. Studenci poznają techniki klonowania

Strona przedmiotu
H.2s.MBZ.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego planowania doświadczeń i przeprowadzania obliczeń statystycznych na uzyskanych wynikach doświadczeń. Wykłady rozpoczynają się od przypomnienia wiadomości ze Statystyki Matematycznej, a następnie omawiane są podstawowe testy statystyczne służące do weryfikacji różnych hipotez statystycznych, z omówieniem warunków (założeń), jakie muszą być spełnione w przypadku stosowania poszczególnych testów (m.in. test t dla grup niezależnych i par skorelowanych, analiza wariancji w różnych układach doświadczeń, test chi-kwadrat, regresja liniowa i korelacja, testy nieparametryczne). Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej, w której studenci rozwiązują zadania dotyczące zastosowań doświadczalnictwa w naukach biologicznych, do analizy przykładowych danych i wyników doświadczeń, wykorzystując w tym celu pakiet programów statystycznych SAS. Jest to system programów, który posiada nieograniczone możliwości w zakresie analizy danych.

Strona przedmiotu
H.2s.MSHO.SM.HZOZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami pomiarowymi oraz oddziaływaniem na organizmy zwierzęce naturalnych i antropogennych czynników środowiskowych z zakresu mikroczynników fizycznych, biotycznych i chemicznych, mających istotny wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego oraz stan zdrowotny ludzi i zwierząt.

Strona przedmiotu
H.2s.NMM.SM.HZOZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w dziedzinę nutrigenomiki,

omówienie zagadnień związanych z metodami żywieniowego sterowania rozwojem, metabolizmem i fizjologią zwierząt oraz metod molekularnych służących do badania wpływu czynników żywieniowych na organizmy.

Strona przedmiotu
H.2s.PLA.SM.HZOUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów i ćwiczeń studenci zostaną zaznajomieni z czynnikami wpływającymi na efektywność realizowanego programu hodowlanego. Poznają kryteria wyboru optymalnej strategii hodowlanej i zasady wyznaczania celu hodowlanego. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia dotyczące źródeł zmienności genetycznej i możliwości ich wykorzystania a także przepływu genów w populacji. Matematyczne i biologiczne aspekty związane z konstruowaniem programów hodowlanych oraz metodami ich optymalizacji przedstawione zostaną na przykładach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto, studenci zostaną zaznajomieni z genetycznymi i ekonomicznymi kryteriami oceny programów hodowlanych, a także zagadnieniami związanymi z wpływem importu materiału genetycznego na postęp hodowlany. Na zakończenie omówione będą metody biotechniczne, jako czynnik przyspieszający postęp genetyczny oraz wykorzystanie markerów genetycznych i selekcja na podstawie oceny genomowej.

Strona przedmiotu
H.2s.SEM.SM.HZOZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów kierunku zootechnika do przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej, a także uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć i badań naukowych z zakresu studiowanego kierunku i specjalności. Studenci zostaną zaznajomieni ze sposobami przygotowania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, prezentacji wyników badań w formie graficznej lub tabelarycznej, opracowania wyników i ich prezentacji w formie wystąpienia ustnego (prezentacji komputerowej). Omówione zostaną również najważniejsze elementy prawa autorskiego oraz sposoby przeciwdziałania i wykrywania plagiatów.

Strona przedmiotu
H.2s.URP.SM.HZOZZ.R
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student nabywa umiejętności uprawy i konserwacji podstawowych gatunków spośród roślin pastewnych, mających znaczenie gospodarcze w różnych regionach kraju, z uwzględnieniem ich wartości pastewnej, wymagań siedliskowych i agrotechnicznych, a także wpływem doboru gatunków z tej grupy użytkowej i ich agrotechniki na stan środowiska rolniczego. Student pozna uwarunkowania produkcyjności i wartości pastewnej gatunków roślin motylkowatych i niemotylkowatych poprzez podstawowy skład chemiczny zielonej i suchej masy oraz przydatność uzyskanej biomasy do konserwacji. Przedmiot w swoim założeniu ma na celu wyjaśnić studentowi, alternatywne i zarazem efektywne możliwości uzyskania wysokich plonów biomasy pastewnej, poprzez dobór do uprawy zróżnicowanych botanicznie gatunków w mieszankach, jako rozwiązanie agrotechniczne stabilizujące plonowanie, przy zapewnieniu wysokiej wartości pastewnej surowca.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)